Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1439956

POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym starosty powiatu w zakresie polityki rynku pracy.

Zadania Rady:

- inspirowanie przedsiêwziêŚ zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
- ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
- opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadaą oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzêdy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy bêdących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdaą z ich wykorzystania,

- składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,

- ocenianie okresowych sprawozdaą z działalności powiatowych urzêdów pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie zatrudnienia okresowych sprawozdaą i wniosków w sprawach zatrudnienia,

- delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzêdu pracy,

- opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzêdu pracy,

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 414 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281) oraz Zarządzenie nr 90/2008 Starosty Słupskiego z dnia 17 października 2008 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Słupsku

Skład Rady:

Andrzej Bury ⏓ Przewodniczący
Zdzisław Wąsowicz
Stefan Rabko
Tadeusz Skopiąski
Jerzy Grzybowski
Edmund Żmuda
Józef Nizio
Zenon Wichłacz
Małgorzata Gola
Ryszard Kwiatkowski
Waldemar Awchimieni
Eugeniusz Gaączak
Marcin Dadel


Wersja do druku


Liczba odsłon:  914

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2010-06-23 14:07:01

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2010-06-23 14:04:51