Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440009
                            O G Ł O S Z E N I E

Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz, § 2 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXVI/187/2008 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkaącami powiatu słupskiego oraz uchwały N r432 /2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lipca 2010 roku.

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza, że w dniach 6 - 18 sierpnia 2010 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkaącami Powiatu Słupskiego w sprawie zaktualizowanego „Słupskiego Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej”.Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez udział w badaniu ankietowym na formularzu ankiety, który znajduje siê w Załączniku Nr 1. Projekt zaktualizowanego „Słupskiego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej” znajduje siê w Załączniku Nr 2  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupsku.
Udział w konsultacjach polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie:

Czy jesteś za przyjêciem zaktualizowanego Słupskiego Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej?  oraz na zgłoszeniu ewentualnych propozycji zmian.
Do wziêcia udziału w konsultacjach uprawnione są osoby posiadające czynne prawo wyborcze, zamieszkałe na terenie powiatu słupskiego i wpisane do rejestru wyborców  w gminie, na terenie której mieszkają.  

Konsultacje społeczne prowadzone bêdą za pośrednictwem strony internetowej www.powiat.slupsk.pl

  Wypełnioną ankietê w edytorze tekstów MS Word ( format RTF, DOC)   należy przesyłaŚ wyłącznie na adres poczty elektronicznej:  inwestycje@powiat.slupsk.pl.  W tytule e-maila przekazującego ankietê do konsultacji prosimy wpisaŚ „Konsultacje społeczne SPPnRZiSS”.

Przewodniczący Zarządu
Sławomir Ziemianowicz

                                 

                                            
Załączniki:
Nr 1 - formularz ankiety
Nr 2 -  projekt zaktualizowanego „Słupskiego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej”

 


Wersja do druku


Liczba odsłon:  634

Treść wytworzył(a): Sławomir Ziemianowicz, 2010-07-30 12:00:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2010-07-30 12:49:51

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2010-07-30 12:47:32