Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506
IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, położonych w obrêbie Dêbina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczystą nr SL1S/00047406/6 - umieszczono 04.02.2013 r.

II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1752 o pow. 0,0250 ha, położonej przy ul. Różanej 17 w obrêbie miasta Ustka stanowiącej własnośŚ Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczystą nr SL1S/00028433/5 - umieszczono 04.02.2013 r.

Informacja o rozstrzygniêciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 33/13, o pow. 0,0227 ha, położonej w miejscowości Rowy, gmina Ustka - umieszczono 17.12.2012r.

link:2210:Informacja o rozstrzygniêciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, położonych w obrêbie Dêbina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczystą nr SL1S/00047406/6# - umieszczono 05.12.2012r.

Informacja o rozstrzygniêciu III rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własnośŚ Powiatu Słupskiego położonej w Warcinie gm. Kêpice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/7 o pow.0,3385 ha - umieszczono 04.12.2012r.

INFORMACJA o rozstrzygniêciu przetargu - w dniu 15 listopada 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przeprowadzone zostały rokowania na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Wileąskiej 30 ...nabywcą nieruchomości została...- umieszczono 15.11.2012r.

INFORMACJA o rozstrzygniêciu przetargu w dniu 9 listopada 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przeprowadzony został I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własnośŚ Skarbu Paąstwa, położonej w miejscowościach Wielka Wieś i Pobłocie
- umieszczono 09.11.2012r.

INFORMACJA o rozstrzygniêciu rokowaą w dniu 25 października dotyczy lokalu użytkowego oznaczonego nr 47 o pow. 434m2 położonego w budynku przy ul. Wileąskiej 12 w Słupsku. - umieszczono 02.11.2012r.

I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 33/13, o pow. 0,0227 ha, położonej w obrêbie Rowy - umieszczono 02.11.2012r.

III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, położonych w obrêbie Dêbina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczystą nr SL1S/00047406/6.- umieszczono 31.10.2012r.

III rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własnośŚ Powiatu Słupskiego położonej w Warcinie gm. Kêpice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/7 o pow.0,3385 ha.- umieszczono 31.10.2012r.

INFORMACJA o rozstrzygniêciu II rokowaą dotyczących sprzedaży nieruchomości w miejscowościach Kêpno, Wrzeście, Rzuski Las, Wierzchocino... - umieszczono 26.10.2012r.

INFORMACJA o rozstrzygniêciu przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1752 o pow. 0,0250 ha, położonej przy ul. Różanej 17- umieszczono 26.10.2012r.

I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrêbie Wielka Wieś oraz obrêbie Pobłocie- umieszczono 03.10.2012r.

Rozstrzygniêcie - III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności
do nieruchomości gruntowej położonej w obrêbie Dêbina, gm. Ustka oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 100/44 o pow. 0,1237 ha, dz. m 100/45 o pow. 0,1200 ha, dz. m 100/46 o pow. 0,1127 ha, dz. nr 100/47 o pow. 0,1269 ha- do dnia 25 września 2012 roku nie zostało wpłacone ani jedno wadium.
- umieszczono 28.09.2012r.

Rozstrzygniêcie - III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności
do njeruchomości gruntowej położonej w obrêbie Dêbina, gm. Ustka oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 100/40 o pow. 0,1360 ha, dz. nr 100/41 o pow. 0,1253 ha, dz. nr 100/42 o pow. 0,1200 ha, dz. nr 100/43 o pow. 0,1255 ha - do dnia 25 września 2012 roku nie zostało wpłacone ani jedno wadium.
- umieszczono 28.09.2012r.

Rozstrzygniêcie - II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych położonych w obrêbie Dêbina, gm. Ustka oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 593 o pow. 0,0906 ha, 594 o pow. 0,0956 ha, 595 - do dnia 25 września 2012 roku nie zostało wpłacone ani jedno wadium. - umieszczono 28.09.2012r.

Rozstrzygniêcie I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 300/2 położonej w m. Ustka - Nabywcą nieruchomości za cenê 258000,00zł + podatek VAT w wysokości 23% został Pan ... - umieszczono 27.09.2012r.

Rozstrzygniêcie II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 121/7 położonej w m. Warcino - w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 24 września 2012 roku nie wpłynêła żadna zaliczka... - umieszczono 27.09.2012r.

II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek
niezabudowanych położonych w obrêbie Dêbina rozstrzygniêcie - w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 20 września 2012 roku nie zostało wpłacone ani jedno wadium.
- umieszczono 26.09.2012r.

II rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Paąstwa: obrêb ewidencyjny - Wrzeście , Rzuszcze , Wierzchocino. - umieszczono 19.09.2012r.

Przeznacza siê do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców, czêści nieruchomości, które stanowią samodzielne lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi wraz z udziałem w czêściach wspólnych budynku i w gruncie, położone w budynku mieszkalnym w mieście Ustka, przy ul. Uroczysko 4. - umieszczono 12.09.2012r.

Przeznacza siê do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomośŚ gruntową niezabudowaną, położoną w miejscowości Rowy, obrêb Rowy gmina Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 33/13 o pow. 0,0227 ha.- umieszczono 12.09.2012r.

II rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Wileąskiej 30 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 392/4 o pow. 0,1988 ha.- umieszczono 10.09.2012r.

I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 300/2 o pow. 0,0762 ha, położonej przy ul. Kościuszki w obrêbie miasta Ustka - umieszczono 04.09.2012r.

III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, położonych w obrêbie Dêbina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczystą nr SL1S/00047406/6.- umieszczono 27.08.2012r.

II rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własnośŚ Powiatu Słupskiego położonej w Warcinie gm. Kêpice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/7 o pow.0,3385 ha- umieszczono 24.08.2012r.

II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, położonych w obrêbie Dêbina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczystą nr SL1S/00047406/6- umieszczono 23.08.2012r.

II rokowania na sprzedaż odrêbnej nieruchomości lokalu użytkowego oznaczonego nr 47 o powierzchni 434,00 m², położonego w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Wileąskiej 12 w Słupsku - umieszczono 22.08.2012r.

I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1752 o pow. 0,0250 ha, położonej przy ul. Różanej 17 w obrêbie miasta Ustka stanowiącej własnośŚ Powiatu Słupskiego - umieszczono 22.08.2012r.

Rozstrzygniêcie rokowaą na zbycie prawa własności do lokalu użytkowego w budynku przy ul. Wileąskiej 30 w Słupsku - umieszczono 29.06.2012r.

Rozstrzygniêcie rokowaą na zbycie prawa własności do lokalu użytkowego oznaczonego nr 47 o pow. 434m2 położonego w budynku przy ul.Wileąskiej 12 w Słupsku - umieszczono 29.06.2012r.

Rozstrzygniêcie - II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, położonych w obrêbie Dêbina, gm. Ustka - działki nr 100/44, 100/45, 100/46, 100/47 - umieszczono 29.06.2012r.

Rozstrzygniêcie - II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, położonych w obrêbie Dêbina, gm. Ustka - działki nr 100/40, 100/41, 100/42, 100/43 - umieszczono 25.06.2012r.

ODWOŁANIE PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI, Zarząd Powiatu Słupskiego odwołuje wyznaczony na dzieą 02 lipca 2012 roku na godz. 10:00 I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Ustce przy ul. Różanej 17.- umieszczono 14.06.2012r.

I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1752 o pow. 0,0250 ha, położonej przy ul. Różanej 17 w obrêbie miasta Ustka stanowiącej własnośŚ Powiatu Słupskiego dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczystą nr SL1S/00028433/5 - umieszczono 01.06.2012r.

INFORMACJA o rozstrzygniêciu rokowaą w dniu 31 maja 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przeprowadzone zostały rokowania na zbycie prawa własności do nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Warcino, gm. Kêpice oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 121/7 o pow. 0,3385 ha.- umieszczono 31.05.2012r.

Informacja o rozstrzygniêciu rokowaą z dnia 30 maja 2012 r. po II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośŚ Skarbu Paąstwa- umieszczono 30.05.2012r.

II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, położonych w obrêbie Dêbina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczystą nr SL1S/00047406/6 - działki nr 100/44, 100/45, 100/46, 100/47 - umieszczono 28.05.2012r.

INFORMACJA o rozstrzygniêciu przetargu, w dniu 25 maja 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przeprowadzony został I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych położonych w obrêbie Dêbina, gm. Ustka oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 593 o pow. 0,0906 ha, 594 o pow. 0,0956 ha, 595 o pow. 0,1404 ha, 596 o pow. 0,1295 ha- umieszczono 25.05.2012r.

Informacja o rozstrzygniêciu przetargu na dzierżawê nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własnośŚ Skarbu Paąstwa, położonej w miejscowości Rowy, obrêb Rowy, gmina Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 33/13 o pow. 0,0227 ha, objêtej ksiêgą wieczystą nr SL1S/00056076/9 prowadzoną przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słupsku - umieszczono 24.05.2012r.

II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, położonych w obrêbie Dêbina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczystą nr SL1S/00047406/6 - umieszczono 21.05.2012r.

Informacja o rozstrzygniêciu przetargu na zbycie prawa własności działek niezabudowanych w obrêbie Dêbina, gm. Ustka z dnia 11 maja 2012r. - umieszczono 11.05.2012r.

Informacja o rozstrzygniêciu przetargu na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, położonych w obrêbie Dêbina, gm. Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Ksiêgê Wieczystą nr SL1S/00047406/6 - umieszczono 27.04.2012r.

Starosta Słupski ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Paąstwa: 1) działek niezabudowanych, położonych w miejscowości Kêpno, obrêb ewidencyjny Wrzeście - Kêpno, gm. Słupsk, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka: 344/4, 344/5; 2) działek niezabudowanych położonych w miejscowości Wrzeście, obrêb ewidencyjny Wrzeście - Kêpno, gm. Słupsk, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka: 510 wraz z udziałem 1/100 czêści działki nr 515, 511 wraz z udziałem 1/100 czêści działki nr 515; 3) nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Rzuski Las, obrêb ewidencyjny Rzuszcze, gm. Główczyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: 83/4; 4) nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wierzchocino, obrêb ewidencyjny Wierzchocino, gm. Smołdzino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: 190/2 - umieszczono 24.04.2012r.

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza rokowania po drugim przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego: 1) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warcinie gm. Kêpice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/7 o pow.0,3385 ha; 2) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Wileąskiej 30 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 392/4 o pow. 0,1988 ha; 3) na sprzedaż odrêbnej nieruchomości lokalu użytkowego oznaczonego nr 47 o powierzchni 434,00 m², położonego w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Wileąskiej 12 w Słupsku. Do lokalu przynależy udział 9578/100000 w czêściach wspólnych budynku nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udział 9578/100000 w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki 376/6 i 376/8 o łącznej powierzchni 0,2751 ha. Powyższa nieruchomośŚ stanowi własnośŚ Powiatu Słupskiego , dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczystą nr SL1S/00082610/6, zaś dla nieruchomości gruntowej ksiêgê wieczystą nr SL1S/00076685/7 - umieszczono 23.04.2012r.

Starosta Słupski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawê niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własnośŚ Skarbu Paąstwa o nr 33/13 i pow. 0,0227ha położonej w miejscowości Rowy.- umieszczono 19.04.2012r.

I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, położonych w obrêbie Dêbina, gm. Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Ksiêgê Wieczystą nr SL1S/00047406/6 - umieszczono 07.03.2012r.

Wykaz nieruchomości Powiatu Słupskiego przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrêbie Kwakowo, gmina Kobylnica- umieszczono 02.03.2012r.

Informacja o rozstrzygniêciu II przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w miejscowościach Kêpno, Wrzeście, Rzuski Las, Wierzchocino- umieszczono 30.01.2012r.

Informacja o rozstrzygniêciu II przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Słupsku ul. Wileąska 12- umieszczono 30.01.2012r.

Informacja o rozstrzygniêciu II przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Słupsku ul. Wileąska 30- umieszczono 30.01.2012r.

Informacja o rozstrzygniêciu II przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Warcinie, gm. Kêpice działka nr 121/7- umieszczono 20.01.2012r.

Wykaz nieruchomości Powiatu Słupskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego - umieszczono 19.01.2012r.
Ogłoszenia z 2011 roku

Ogłoszenia z 2010 roku

Wersja do druku


Liczba odsłon:  8008

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2013-02-04 08:51:35

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-02-04 08:50:39