Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447958

ZARZĄDZENIA STAROSTY Z 2011r.ZARZĄDZENIE NR 123/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2012r. [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 122/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w załączniku do zarządzenia Nr 31/2011 Starosty Słupskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia ilości etatów oraz wewnêtrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku. [...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 31/2011


ZARZĄDZENIE NR 121/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2011 rok.[...]wiêcej>>
- uchyla Zarządzenie Nr 113/2011


ZARZĄDZENIE NR 120/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany ⏞Procedury corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku przez Interesantów oraz Pracowników Urzêdu" wprowadzonej zarządzeniem Nr 12/2009 Starosty Słupskiego z dnia 5 marca 2009 roku [...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 12/2009


ZARZĄDZENIE NR 119/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) w powiecie słupskim [...]wiêcej>>
- traci moc Zarządzenie Nr 27/2008


ZARZĄDZENIE NR 119A/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie prawa własności do działek niezabudowanych stanowiących własnośŚ Skarbu Paąstwa[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 118/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie powolania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na roczną dostawê artykułów biurowych, piśmiennych, akcesoriów do czyszczenia komputerów, płyt, wkładów drukujących oraz papieru kserograficznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Slupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 117/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie powolania zespołu auditorów wewnêtrznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 116/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie powolania komisji odbioru prac geodezyjnychi kartograficznych[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 115/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej w ramach termomodernizacji budynku przy ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 114/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawê energii elektrrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 i ul. Sienkiewicza 20 [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 113/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2011 rok.[...]wiêcej>>
- uchylone Zarządzeniem nr 121/2011

ZARZĄDZENIE NR 112/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania projektem pt. ⏞Przebudowa i doposażenie laboratorium - ⏞Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnoszące jakośŚ kształcenia studentów kierunku Bezpieczeąstwo Narodowe"[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do opracowania nowej, atrakcyjnej dla absolwentów gimnazjów, oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjałnych prowadzonych przez Powiat Słupski [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 110/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego.[...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 67/2007

ZARZĄDZENIE NR 109/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 108/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2011 rok [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 107/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Słupsku.[...]wiêcej>>
- traci moc Zarządzenie Nr 31A/2010

ZARZĄDZENIE NR 106/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2011 rok.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 105/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 104/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 04 listopada 2011 r. w sprawie organizacji Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej oraz powołania jury.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 103/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 85/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryrysowego[...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie nr 85/2009

ZARZĄDZENIE NR 102/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 24 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia Powiatowej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS pod haslem "Nie daj szansy AIDS - młodzi bez HIV" oraz powołania komisji konkursowej[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 101/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii ,,B" oraz komisyjnego jej zniszczenia[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 100/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 października 2011 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepelnosprawnych[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 99/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany w załączniku do zarządzenia Nr 31/2011 Starosty Słupskiego z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia ilości etatów oraz wewnêtrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie nr 31/2011


ZARZĄDZENIE NR 98/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów Finansowo - ksiêgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...]wiêcej>>
(dotyczy zm. w Zarządzeniach 14/2011, 25/2011, 43/2011, 63/2011, 96/2011)
- zmienia Zarządzenie nr 75/2010


ZARZĄDZENIE NR 97/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 października 2011 r. w sprawie powołania komisji odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 96/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów Finansowo - ksiêgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...]wiêcej>>
(dotyczy zm. w Zarządzeniach 14/2011, 25/2011, 43/2011, 63/2011)
- zmienia Zarządzenie nr 75/2010 

ZARZĄDZENIE NR 95/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Paąstwa[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 6 października 2011 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 93/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygniêcia i wyłonienia laureatów Konkursu Fotograficznego pod hasłem "Przyroda Powiatu w obiektywie"[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 92/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 52/2008 Starosty Słupskiego z dnia 14 maja 2008r. w sprawie dostarczania pracownikom Urzêdu Starostwa Powiatowego w Słupsku środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego[...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie nr 52/2008

ZARZĄDZENIE NR 91/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 3 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastêpczej[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 90/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia ogólnej procedury zarządzania projektami współinansowanymi ze środków unijnych[...]wiêcej>>


ZARZĄDZENIE NR 89/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji do zlikwidowania nieaktualnych pieczątek Starostwa Powiatowego w Słupsku[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 88/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.[...]wiêcej>>


ZARZĄDZENIE NR 87/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powołania komisji odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych[...]wiêcej>>


ZARZĄDZENIE NR 86/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia Powiatowego Konkursu Fotograficznego pod hasłem ⏞DBAM O ZDROWIE - NIE PALÊ PAPIEROSÓW oraz powołania komisji konkursowej[...]wiêcej>>


ZARZĄDZENIE NR 85/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 września 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2011 rok [...]wiêcej>>


ZARZĄDZENIE NR 84/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 września 2011 r. w sprawie opracowania ⏞Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Słupskiego w warunkach zewnêtrznego zagrożenia bezpieczeąstwa paąstwa i w czasie wojny". [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 83/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2011 rok [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 82/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 9 września 2011 r. w sprawie ustalenia limitu rozmów ze służbowego telefonu komórkowego dla kierowników jednostek organizacyinych powiatu słupskiego [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 81/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 9 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w Powiatowym Konkursie na Chleb i Wieniec Dożynkowy [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 80/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na remont dachu w ramach termomodernizacji budynku przy ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 79/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów Finansowo - ksiêgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...]wiêcej>>

(dotyczy zm. w Zarządzeniach 14/2011, 25/2011, 43/2011, 63/2011)
- zmienia Zarządzenie nr 75/2010 


ZARZĄDZENIE NR 78/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzêdnicze powiatowego rzecznika konsumentów [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 77/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 76/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu działalności kontrolnej wykonywanej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku[...]wiêcej>>
- traci moc Zarządzenie Nr 32/2010

ZARZĄDZENIE NR 75/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie w dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2011rok [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 74/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizacjê budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku - etap I [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 73/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Paąstwa [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 72/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego [...]wiêcej>>
- traci moc Zarządzenie Nr 17/2003

ZARZĄDZENIE NR 71/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego [...]wiêcej>>
-
zmienia
Zarządzenie Nr 67/2007

ZARZĄDZENIE NR 70/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2011 rok [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 69/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu na Chleb i Wieniec Dożynkowy [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 68/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego "Nie obracaj w proch - zabytki, których nie znamy" oraz powołania komisji konkursowej [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 67/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Paąstwa [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 66/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowania w sprawie zamówienia publicznego na oopracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla obrêbów ewidencyjnych miasta Ustka oraz wybranych obrêbów ewidencyjnych gminy Ustka wg oznaczonych sekcji mapy zasadniczej w PUWG 2000s6 [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 65/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2011 rok [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 64/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego[...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 67/2007

ZARZĄDZENIE NR 63/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzeniu instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - ksiêgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...]wiêcej>>
(dotyczy zm. w Zarządzeniach 14/2011, 25/2011, 43/2011, 79/2011)
- zmienia Zarządzenie Nr 75/2010 

ZARZĄDZENIE NR 62/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie powołania stałej komisji ds. likwidacji składników majątku ruchomego, nie nadających siê do dalszego użytkowania w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 61/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia należności z tytułu kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem nie bêdącym własnością pracodawcy[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 60/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Paąstwa[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 59/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie rejestrowania, obiegu i nadzorowania korespondencji wpływającej i wychodzącej w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...]wiêcej>>
- traci moc Zarządzenie Nr 8/2010

ZARZĄDZENIE NR 58/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia "karty audytu wewnêtrznego'' w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...]wiêcej>>
- traci moc Zarządzenie Nr 11/2009

ZARZĄDZENIE NR 57/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu monitoringu zagrożeą, wykryrvania i alarmowania w 2011 roku. [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 56/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2011 rok. [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 55/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją porozumieą w sprawie wykonania zadaą publicznych z zakresu administracji rządowej, powierzania lub przejêcia zadaą publicznych, zawieranych przez Powiat. [...]wiêcej>>
- zmienione przez Zarządzenie Nr 98/2012

ZARZĄDZENIE NR 54/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowania w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla obrêbów ewidencyjnych gminy Ustka wg oznaczonych sekcji mapy zasadniczej w PUWG 2000s6 [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 53/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru sprzêtu i wyposażenia w ramaeh zadania pn. ⏞Zakup sprzêtu i wyposażenia na potrzeby wodnego zespołu ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dła Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 52/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2011 rok [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 51/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawê materiałów budowlanych i postêpowania o udzielenie zamówienia na termomodernizacjê budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i Słupsku [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 50/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia okresowego pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku w dziedzinie bezpieczeąstwa i higieny pracy [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 49/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont sali konferencyjnej w zabytkowym budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 48/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, dorêczania, odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 47/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii "B" oraz komisyjnego jej zniszczenia [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 46/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przeprowadzenia ewakuacji osób z budynków Starostwa Powiatowego w Słupsku. [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 45/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Paąstwa. [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 44/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2007 Starosty Słupskiego z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie dostêpu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku. [...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 59/2007

ZARZĄDZENIE NR 43/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75 / 2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - ksiêgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku. [...]wiêcej>>
(dotyczy zm. w Zarządzeniach 14/2011, 25/2011, 63/2011, 79/2011)
- zmienia Zarządzenie Nr 75/2010 

ZARZĄDZENIE NR 42/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2011 rok [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 41/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawê dokumentów komunikacyjnych i oznaczeą - kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, pozwoleą czasowych, pozwoleą czasowych wielokrotnego stosowania, nalepek kontrolnych , znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe, praw jazdy, miêdzynarodowych praw jazdy. [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 40/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie instrukcji określającej procedury zabezpieczenia pomieszczeą i obiektów Urzêdu Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz postêpowania z kluczami. [...]wiêcej>> 
- traci moc Zarządzenie Nr 115/2008


ZARZĄDZENIE NR 39/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowania w sprawie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługê złotówkowego kredytu długoterminowego w wysokości 1.849.155,00 zł oraz postêpowania na obsługê bankową budżetu Powiatu Słupskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych powiatowi na okres 48 miesiêcy [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 38/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie powołania członków Kapituły opiniującej wnioski o przyznanie Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. ⏞DAJÊ RADOŚÆ".[...]wiêcej>>
- traci moc Zarządzenie 30/2010

ZARZĄDZENIE NR 37/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty uzupełniające adaptacji poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 36/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeąstwa i Porządku Powiatu Słupskiego[...]wiêcej>>
- traci moc Zarządzenie 16/2007

ZARZĄDZENIE NR 35/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2011 rok[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 34/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Paąstwa[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 33/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji do zlikwidowania nieaktualnych pieczątek i pieczêci urzêdowych Starostwa Powiatowego w Słupsku[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 32/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad pobierania i gromadzenia środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...]wiêcej>>
-traci moc Zarządzenie nr 5/2008

ZARZĄDZENIE NR 31/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia ilości etatów oraz wewnêtrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Slupsku [...]wiêcej>>
- traci moc Zarządzenie nr 9/2010
- zmienione Zarządzeniem Nr 122/2011
- zmienione Zarządzeniem Starosty 4/2013


ZARZĄDZENIE NR 30/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na likwidacjê eternitowych pokryŚ dachowych na terenie powiatu słupskiego [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 29/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany w załączniku do zarządzenia Nr 3/2011 Starosty Słupskiego z dnia 13 stycznia 2011 roku dotyczącego ustalenia Celów jakościowych na rok 2011 dla Starostwa Powiatowego w Słupsku[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 28/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany załączników do "Procedury corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku przez Interesantów oraz Pracowników Urzêdu" wprowadzonej zarządzeniem Nr 12/2009 Starosty Słupskiego z dnia 5 marca 2009 roku[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 27/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Słupskiego z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia jednolitego układu graficznego, zawartości elementów koniecznych, zasad obowiązujących przy sporządzaniu pism i projektów aktów prawnnych oraz sposobu postêpowania z projektami aktów prawnych[...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 12/2011

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2011 rok[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 25/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-ksiêgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku[...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 75/2010

ZARZĄDZENIE NR 24/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją umów związanych z wydatkowaniem środków z budżetu powiatu w Starostwie Powiatowym[...]wiêcej>>
-
traci moc
Zarządzenie Nr 5/2007
- zmienia Zarządzenia Nr 38/2009,  Nr 33/2010.
- zmienione Zarządzeniem Nr 23/2012

ZARZĄDZENIE NR 23/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego[...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 67/2007

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 21/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1/2011 Starosty Słupskiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za sporzadzanie kopii z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego[...]wiêcej>>
- uchyla Zarządzenie Nr 1/2011

ZARZĄDZENIE NR 20/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkaąców w domach pomocy społecznej[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2011 rok[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 18/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku[...]wiêcej>>
- uchyla Zarządzenia Nr 36/2006 i Nr 38/2006
- zmienione Zarządzeniem Nr 54/2012
- zmienione Zarządzeniem Nr 100/2012

ZARZĄDZENIE NR 17/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie powierzenia Wicestaroście czynności zastrzeżonych dla Starosty Słupskiego [...]wiêcej>>
-traci moc Zarządzenie nr 33/2007 z dn. 25.07.2007r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 15/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku ruchomego zlikwidowanego Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego-Samodzielnego publicznego ZOZ w Słupsku [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 14/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75 / 2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - ksiêgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 75/2010  

ZARZĄDZENIE NR 13/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany ⏞Procedury corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku przez Interesantów oraz Pracowników Urzêdu" wprowadzonej zarządzeniem Nr 12/2009 Starosty
Słupskiego z dnia 5 marca 2009 roku [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 12/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia jednolitego układu graficznego, zawartości elementów koniecznych, zasad obowiązujących przy sporządzaniu pism i projektów aktów prawnych oraz sposobu postêpowania z projektami aktów prawnych. [...]wiêcej>>
- zmienione przez Zarządzenie Nr 27/2011
- do pobrania załączniki w formacie *.doc[...]wiêcej>>
- zmieniony Zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 13/2013

ZARZĄDZENIE NR 11/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2011 rok[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 10/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzêdnicze dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 9/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2010 Starosty Słupskiego z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy z monitorami[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 8/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia Koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33/2009 Starosty Słupskiego z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku. [...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 33/2009

ZARZĄDZENIE NR 5/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługê druku wydawnictw, plakatów, ulotek, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2011 roku.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 4/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>
-traci moc Zarządzenie nr 6/2008 
- utraciło moc Zarządzeniem 99/2012

ZARZĄDZENIE NR 3/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia Celów jakościowych na rok 2011 dla Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 2/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego [...] wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie nr 67/2007

ZARZĄDZENIE NR 1/2011 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za sporzadzanie kopii z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego[...] wiêcej>>
- uchylone Zarządzeniem Nr 21/2011


Wersja do druku


Liczba odsłon:  9124

Treść wytworzył(a): Sławomir Ziemianowicz, 2011-12-30 15:00:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-02-14 14:36:06

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-02-13 12:36:37