Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440081
Uchwała Nr 137/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu słupskiego. ... wiêcej>>

Uchwała Nr 136/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011roku. ... wiêcej>>

Uchwała Nr 135/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. ... wiêcej>>

Uchwała Nr 134/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011roku. ... wiêcej>>

Uchwała Nr 133/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopieą awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ... wiêcej>>

Uchwała Nr 132/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Slupskiego na 2011 rok ... wiêcej>>

Uchwała Nr 131/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Slupskiego na 2011 rok ... wiêcej>>

Uchwała Nr 130/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie umorzenia wierzytelności. ... wiêcej>>

Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przyjêcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego. ... wiêcej>>

Uchwała Nr 128/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przyjêcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2012 rok. ... wiêcej>>

Uchwała Nr 127/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia Akademii Pomorskiej w Słupsku do przeprowadzenia postêpowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawê wyposażenia sali laboratoryjnej ECZK w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku w ramach partnerskiego projektu pn. ⏞Przebudowa i doposażenie laboratorium -⏞Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnoszące jakośŚ kształcenia studentów kierunku Bezpieczeąstwo Narodowe" ... wiêcej>>

Uchwała Nr 126/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ustce przy ul.Kościuszki 2a ... wiêcej>>

Uchwała Nr 125/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie dokonania darowizny prawa własności nieruchomości stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Potêgowo ...wiêcej>>

Uchwała Nr 124/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 123/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku pełnomocnictwa do składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie realizacji projektu pn. ⏞Ścieżką kultury i rekreacji w ciekawszy świat" opracowanego przez Powiat Słupski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z Gminą Główczyce - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Główczycach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 nr konkursu 01/POKL/9.5/2011 ...wiêcej>>

Uchwała Nr 122/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku pełnomocnictwa do składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie realizacji projektu pn. ⏞Rozwijamy żagle - wzmocnienie rodzin zastêpczych" opracowanego przez Powiat Słupski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z Gminą Główczyce - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Główczycach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 nr konkursu 01/POKL/9.5/2011 ...wiêcej>>

Uchwała Nr 121/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 120/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za III kwartał 2011 roku, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych ...wiêcej>>

Uchwała Nr 119/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 października 2011 roku w sprawie przyjêcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Słupskiego na lata 2011-2013 ...wiêcej>>

Uchwała Nr 118/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 117/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 października 2011 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do oddania w najem ...wiêcej>>

Uchwała Nr 116/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 115/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyrażenia wo|i przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji z Pomorską Akademią Ksztalcenia Zawodowego w Słupsku oraz z Grone-Schulen Niedersachsen GmbH-gemeinnutzig projektu pn. .,Centrum Kompetencyjno-Aktywizacyjne dla beneficjentów 50+ pomiêdzy urzêdem pracy a ośrodkami pomocy spolecznej ...wiêcej>>

Uchwała Nr 114/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 września 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych ...wiêcej>>

Uchwała Nr 113/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 września 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych ...wiêcej>>

Uchwała Nr 112/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie wytycznych określających zasady korzystania z bazy noclegowej w jednostkach oświatowych powiatu oraz odpłatności za noclegi. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 111/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 110/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2011 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawê ...wiêcej>>

Uchwała Nr 109/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 108/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2011 roku w sprawie nieodpłatnego przejêcia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku nakładów inwestycyjnych bêdących w ewidencji środków trwałych Interfrys-Kusowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ...wiêcej>>

Uchwała Nr 107/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg powiatowych ...wiêcej>>

Uchwała Nr 106/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej ...wiêcej>>

Uchwała Nr 105/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej ...wiêcej>>

Uchwała Nr 104/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg powiatowych ...wiêcej>>

Uchwała Nr 103/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej ...wiêcej>>

Uchwała Nr 102/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej ...wiêcej>>

Uchwała Nr 101/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej ...wiêcej>>

Uchwała Nr 100/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej ...wiêcej>>

Uchwała Nr 99/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2011 roku oraz o kształtowaniu siê wieloletniej prognozy finansowej ...wiêcej>>

Uchwała Nr 98/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Słupskiego w kategorii za wyniki w nauce oraz w kategorii za osiągniêcia w nauce ...wiêcej>>

Uchwała Nr 97/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 96/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Słupsku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 95/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 94/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2012 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej 2012 - 2015 ...wiêcej>>

Uchwała Nr 93/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 92/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopieą awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ...wiêcej>>

Uchwała Nr 91/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg powiatowych ...wiêcej>>

Uchwała Nr 90/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie użyczenia czêści nieruchomości z zasobu Powiatu Słupskiego na okres 5 lat ...wiêcej>>

Uchwała Nr 89/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2011 roku, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych ...wiêcej>>

Uchwała Nr 88/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 87/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Stanisławskiemu, pełniącemu funkcjê koordynatora projektu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce, pełnomocnictwa do składania oświadczeą woli w imieniu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, związanego z realizacją projektu pn. ⏞MOS-T w przyszłośŚ. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 ⏞Poprawa dostêpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", na podstawie umowy o dofinansowanie nr POKL.06.01.01-22-160/10-01 ...wiêcej>>

Uchwała Nr 86/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej ...wiêcej>>

Uchwała Nr 85/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej ...wiêcej>>

Uchwała Nr 84/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie wydzierżawienia czêści nieruchomości z zasobu Powiatu Słupskiego na okres do trzech miesiêcy ...wiêcej>>

Uchwała Nr 83/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przekazania uprawnieą jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązaą związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsiêwziêŚ oraz zobowiązaą z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach nastêpnych jest niezbêdna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ...wiêcej>>

Uchwała Nr 82/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 81/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu powiatu słupskiego osiągającej wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym ...wiêcej>>

Uchwała Nr 80/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pn. ⏞Rêkodzieło sposobem na przełamanie barier "opracowanego przez Powiat Słupski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 nr konkursu 02/POKL/7.2.1/2011 ...wiêcej>>

Uchwała Nr 79/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy kredytu w rachunku bieżacym złotowego ...wiêcej>>

Uchwała Nr 78/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wypowiedzenia czlonkostwa Powiatu Słupskiego w Związku Celowym Powiatów Lêborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego ...wiêcej>>

Uchwała Nr 77/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 76/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy kredytu długoterminowego w wysokości 1.849.155,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Słupskiego w roku 2011 oraz na spłatê wcześniej zaciągniêtych zobowiązaą z tytułu zaciągniêtych kredytów ...wiêcej>>

Uchwała Nr 75/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 74/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie zasad płatności za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego oraz za zajêcie terenu położonego poza granicami pasa drogowego dróg publicznych w celu budowy urządzeą infrastruktury technicznej na nieruchomościach bêdących własnością Powiatu Słupskiego ...wiêcej>> - traci moc Uchwała 454/2010 Zarządu Powiatu z 21 października 2010 roku w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego i zasad odpłatności z tytułu ich obciążania

Uchwała Nr 73/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia ustalenia procedury i zasad płatności za wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości bêdących własnością Powiatu Słupskiego oraz określenia wysokości stawek czynszu z tego tytułu ...wiêcej>>

Uchwała Nr 72/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 71/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 70/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej ...wiêcej>>

Uchwała Nr 69/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 68/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania jednoosobowo oświadczeą woli w sprawach majątkowych dotyczących gospodarowania środkami Europejskiego Funduszu Społecznego ...wiêcej>>

Uchwała Nr 67/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 66/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie dokonania nieodpłatnego nabycia w skład mienia Powiatu Słupskiego prawa własności działki nr 71/3 położonej w Płaszewku, stanowiącej czêśŚ drogi powiatowej Nr 1019G. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 65/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do sprzedaży. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 64/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 63/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego w 2010 roku. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 62/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 61/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminne.j ...wiêcej>>

Uchwała Nr 60/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji konkursowych ds. rozstrzygniêcia otwartego konkursu ofert na realizacjê zadaą publicznych powiatu słupskiego ogłoszonego 21 kwietnia 2011 roku. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 59/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego pn. ⏞Wyższe kwalifikacje zawodowe - wiêksze możliwości na rynku pracy" opracowanego przez Powiat Słupski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 58/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia woli czêściowego umorzenia udziałów ''Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb - Aukcja Rybna Ustka spółka z o.o.''
należących do Powiatu Słupskiego ...wiêcej>>

Uchwała Nr 57/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2010 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 56/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pn. ⏞Podwójna korzyśŚ - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej "opracowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 nr konkursu 01/POKL/7.2.1/2011 ...wiêcej>>

Uchwała Nr 55/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród za osiągniêcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości ...wiêcej>>

Uchwała Nr 54/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu opracowanego przez Powiat Słupski/Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII ⏞Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2 ⏞Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 ⏞Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy do reprezentowania i składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektu pn. ⏞Młodzi aktywni" ...wiêcej>>

Uchwała Nr 53/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu slupskiego za I kwartal 2011 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych ...wiêcej>>

Uchwała Nr 52/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce pełnomocnictwa do składania oświadczeą woli w imieniu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, związanego z realizacją projektu innowacyjnego pn. ⏞MOS-T w przyszłośŚ. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI ⏞Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.4. Projekty innowacyjne - testujące zgodne z tematem: ⏞Nowe obszary działalności i formy aktywizowania osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób w trakcie ostatniego roku nauki, w ekonomii społecznej lub przedsiêbiorczości", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/YI/IN/2010 ...wiêcej>>

Uchwała Nr 51/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadaą publicznych ujêtych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 50/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia woli zamiany nieruchomości stanowiącej własnośŚ Powiatu Słupskiego na nieruchomości stanowiącej własnośŚ Skarbu Paąstwa ...wiêcej>>

Uchwała Nr 49/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 48/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie wskazania członków Zarządu uprawnionych do podpisania umowy kredytu złotowego w rachunku bieżącym ...wiêcej>>

Uchwała Nr 47/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 46/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 46/2007 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia cennika usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Słupsku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 45/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 44/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadaą publicznych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia w 2011 roku oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty ...wiêcej>>

Uchwała Nr 43/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia przewidzianych do realizacji w 2011 roku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 42/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu ⏞Punkt doradczy dla Mikro-, Marych i Średnich Przedsiêbiorstw (MMŚP)" konkursowego opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 nr konkursu 01/POKL/8.1.1/2011 ...wiêcej>>

Uchwała Nr 41/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego ⏞ Kariera bez barier" opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ⏔ 2013 nr konkursu 01/POKL/6.1.1/2011 ...wiêcej>>

Uchwała Nr 40/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego ⏞Aktywni i kompetentni" opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 nr konkursu 01/POKL/6.1.1/2011
...wiêcej>>

Uchwała Nr 39/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie upoważnienia Zastêpcy Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu ⏞Punkt doradczy dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiêbiorstw (MMŚP)" wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 nr konkursu 01/POKL/8.1.1/2011 ...wiêcej>>

Uchwała Nr 38/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie upoważnienia Zastêpcy Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu ⏞Kariera bez barier" wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 nr konkursu 01/POKL/6.1.1/2011 ...wiêcej>>

Uchwała Nr 37/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie upoważnienia Zastêpcy Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu "Aktywni i kompetentni" wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 nr konkursu 01/POKL/6.1.1/2011 ...wiêcej>>

Uchwała Nr 36/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 35/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji konkursowych ds. rozstrzygniêcia otwartego konkursu ofert na realizacjê zadaą publicznych powiatu słupskiego ogłoszonego 10 marca 2011 roku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 34/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do zawierania umów cywilno-prawnych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 33/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do zawierania porozumieą przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 32/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 31/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 30/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 13/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjêcia harmonogramu działaą zmierzających do wprowadzenia zmian w jednostkach oświatowych powiatu słupskiego ...wiêcej>>

Uchwała Nr 29/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 28/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 27/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. "DAJÊ RADOŚÆ" ...wiêcej>>

Uchwała Nr 26/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie ustalenia sposobu naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Słupski, na rok szkolny 2011/2012 ...wiêcej>>

Uchwała Nr 25/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadaą publicznych ujêtych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 24/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Ustce pełnomocnictwa do składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego w zakresie pozyskiwania środków z programów unijnych, tj. Programu ⏞Uczenie siê przez całe życie", Program sektorowy Leonardo da Vinci, Akcja MobilnośŚ, typ działania IVT ...wiêcej>>

Uchwała Nr 23/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia woli na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własnośŚ Powiatu Słupskiego na nieruchomośŚ bêdącą własnością osoby
fizycznej ...wiêcej>>

Uchwała Nr 22/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia woli zamiany nieruchomości stanowiącej własnośŚ Powiatu Słupskiego na nieruchomości stanowiące własnośŚ Skarbu Paąstwa ...wiêcej>>

Uchwała Nr 21/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 20/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie przyjêcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objêtych dofinansowaniem w 2011 roku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 19/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym siê twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury ...wiêcej>>

Uchwała Nr 18/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu realizacji i finansowania ⏞Programu wymiany eternitowych pokryŚ dachowych w powiecie słupskim" ...wiêcej>>

Uchwała Nr 17/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie przekazania uprawnieą kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania przeniesieą planowanych wydatków budżetowych ...wiêcej>>

Uchwała Nr 16/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości nieruchomości stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do oddania w najem ...wiêcej>>

Uchwała Nr 15/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do sprzedaży ...wiêcej>>

Uchwała Nr 14/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Sylwii Nowosadko zadaą doradcy metodycznego w zakresie kształcenia ustawicznego ...wiêcej>>

Uchwała Nr 13/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjêcia harmonogramu działaą zmierzających do wprowadzenia zmian w jednostkach oświatowych powiatu słupskiego ...wiêcej>>

Uchwała Nr 12/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 11/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie przyjêcia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Machowinie ...wiêcej>>

Uchwała Nr 10/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie planu finansowego zadaą z zakresu administracji rządowej oraz zadaą zleconych ustawami na 2011 rok ...wiêcej>>

Wersja do druku


Liczba odsłon:  4946

Treść wytworzył(a): Sławomir Ziemianowicz, 2011-12-27 08:05:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2012-09-27 12:18:16

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-09-26 13:19:05