Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440062
Porozumienie z dnia 12.12.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie orzekania o niepełnosprawnosci i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Słupskiego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności w Słupsku.[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 27.12.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Bytowskim a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeą przysługujących rodzinie zastêpczej [...] wiêcej>>

Porozumienie NR 4/2011r. z dnia 16.12.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie ponoszenia kosztów za pobyt dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej [...] wiêcej>>

Porozumienie NR 3/2011r. z dnia 16.12.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie ponoszenia kosztów za pobyt dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej [...] wiêcej>>

Porozumienie NR 2/2011r. z dnia 16.12.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie ponoszenia kosztów za pobyt dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej [...] wiêcej>>

Porozumienie NR 1/2011r. z dnia 16.12.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie ponoszenia kosztów za pobyt dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 13.12.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, bêdących mieszkaącami Powiatu Słupskiego w Warsztatach Terapii Zajêciowej, funkcjonujących na terenie Miasta Słupska [...] wiêcej>>

Porozumienie NR 16/2011r. z dnia 13.12.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Sławieąskim a Powiatem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeą przysługujących rodzinie zastêpczej[...] wiêcej>>

Porozumienie NR ZWG/13/11 z dnia 05.12.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeą przysługujących rodzinie zastêpczej[...] wiêcej>>

ANEKS z dnia 07 grudnia 2011 r. do Porozumienia Nr ZKO/2/2011 zawartego w dniu 10 października 2011 roku pomiêdzy Powiatem Słupskim a Komendantem Wojewódzkim Paąstwowej Straży Pożarnej w Gdaąsku, w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Paąstwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego z przeznaczeniem na realizacjê zadaą związanych z rozbudową pomieszczeą garażowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 w Słupsku.[...] wiêcej>>

Porozumienie NR ZWG/10/11 z dnia 16.11.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Kołobrzeskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeą przysługujących rodzinie zastêpczej[...] wiêcej>>

ANEKS NR 1 do POROZUMIENIA zawartego w dniu 30 września 2010 roku w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce, zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce od dnia 1 września 2010 roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku, tj. w okresie trwania kadencji [...] wiêcej>>

ANEKS NR 1 z dnia 14 listopada 2011r.do POROZUMIENIA zawartego w dniu 12 sierpnia 2010 roku w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce, zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce od dnia 1 września 2010 roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku, tj. w okresie trwania kadencji [...] wiêcej>>

Porozumienie NR 240/4/2011 z dnia 09.11.2011r. zawarte pomiêdzy Starostwem Powiatowym w Słupsku a Akademią Pomorską w Słupsku w sprawie prowadzenia praktyk studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności Starostwa Powiatowego w Słupsku[...] wiêcej>>

Porozumienie NR ZWG/12/11 z dnia 07.11.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeą przysługujących rodzinie zastêpczej[...] wiêcej>>

Porozumienie NR ZKO/3/2011 z dnia 03.11.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Mistem Słupskiem w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 18 000zł (slownie: osiemnascie tysiêcy złotych) na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego umiejscowionego w Komendzie Miejskiej Paąstwowej Staży Pożarnej w Słupsku[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 28.10.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Tczewskim a Powiatem Słupskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w sytemie kursowym w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tczewie.[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 30.09.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeą przysługujących rodzinie zastêpczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 17.10.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w sprawie określenia zasad korzystania z pomieszczeą i ponoszenia kosztów eksplatacji pomieszczeą...[...] wiêcej>>

Porozumienie NR ZKO/2/2011 z dnia 10.10.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Komendą Wojewódzką Paąstwowej Straży Pozarnej w Gdaąsku w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Paąstwowej Straży Pożarnej...[...] wiêcej>>

Porozumienie NR 2/11 z dnia 8.09.2011r. zawarte pomiêdzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeą przysługujących rodzinie zastêpczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie NR ZWG/9/11 z dnia 24.08.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie NR ZWG/8/11 z dnia 24.08.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie NR 24/PCPR/2011 z dnia 16.08.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łącznej kwocie średniego miesiêcznego kosztu utrzymania dziecka.[...] wiêcej>>

Porozumienie NR 23/PCPR/2011 z dnia 16.08.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łącznej kwocie średniego miesiêcznego kosztu utrzymania dziecka.[...] wiêcej>>

Porozumienie NR 21/PCPR/2011 z dnia 16.08.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łącznej kwocie średniego miesiêcznego kosztu utrzymania dziecka.[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 8.08.2011r. zawarte pomiêdzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie organizacji zajêŚ praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku (ZST)[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 8.08.2011r. zawarte pomiêdzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie organizacji zajêŚ praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku(ZSA)[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 22.07.2011r. nr 4/2011 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Koszalin w sprawie umieszczenia dziecka w niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastêpczej i wysokości ponoszonych wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Porozumienie Nr ZKO/1/2011 z dnia 28.07.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przekazania dotacji celowej na organizacjê Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 19.07.2011r. nr 7/2011 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miasto Gdaąsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 18.07.2011r. nr 6/2011 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miasto Gdaąsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 15.07.2011r. nr 5/2011 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miasto Gdaąsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 15.07.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku w 2011 roku [...] wiêcej>>

Porozumienie NR 19/PCPR/2011 z dnia 14.07.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie ponoszenia kosztów za pobyt dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie NR 18/PCPR/2011 z dnia 13.07.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie ponoszenia kosztów za pobyt dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej.[...] wiêcej>>

Aneks Nr 8 z dnia 11 lipca 2011 r. do porozumienia zawartego w dniu 11.09.2003 roku w Słupsku w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Wójta.[...] wiêcej>>

Aneks Nr 7 z dnia 11 lipca 2011 r. do porozumienia zawartego w dniu 11.09.2003 roku w Słupsku w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Wójta.[...] wiêcej>>

Aneks Nr 6 z dnia 11 lipca 2011 r. do porozumienia zawartego w dniu 11.09.2003 roku w Słupsku w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Wójta.[...] wiêcej>>

Aneks Nr 5 z dnia 11 lipca 2011 r. do porozumienia zawartego w dniu 11.09.2003 roku w Słupsku w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Wójta.[...] wiêcej>>

Aneks Nr 4 z dnia 11 lipca 2011 r. do porozumienia zawartego w dniu 11.09.2003 roku w Słupsku w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Wójta.[...] wiêcej>>

Aneks Nr 3 z dnia 11 lipca 2011 r. do porozumienia zawartego w dniu 11.09.2003 roku w Słupsku w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Wójta.[...] wiêcej>>

Aneks Nr 2 z dnia 11 lipca 2011 r. do porozumienia zawartego w dniu 11.09.2003 roku w Słupsku w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Wójta.[...] wiêcej>>

Aneks Nr 1 z dnia 11 lipca 2011 r. do porozumienia zawartego w dniu 13.01.2010 roku w Słupsku w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Wójta.[...] wiêcej>>

ANEKS NR 1/2011 z dnia 7.07.2011r. do porozumienia Nr 10/08 zawarty pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Zabrze w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie.[...] wiêcej>>

ANEKS NR 1/2011 z dnia 7.07.2011r. do porozumienia Nr 9/08 zawarty pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Zabrze w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie.[...] wiêcej>>

ANEKS NR 1/2011 z dnia 7.07.2011r. do porozumienia Nr 2/04 zawarty pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Białogardzkim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie.[...] wiêcej>>

ANEKS NR 1/2011 z dnia 7.07.2011r. do porozumienia Nr 1/2007 zawarty pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie.[...] wiêcej>>

ANEKS NR 1/2011 z dnia 7.07.2011r. do porozumienia Nr 6/2010 zawarty pomiêdzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie ponoszenia kosztów za pobyt w placówce opiekuączo-wychowawczej.[...] wiêcej>>

ANEKS NR 1/2011 z dnia 7.07.2011r. do porozumienia Nr 5/2010 zawarty pomiêdzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie ponoszenia kosztów za pobyt w placówce opiekuączo-wychowawczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 6.07.2011r. zawarte pomiêdzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Środkowopomorskim Centrum kształcenia Ustawicznego w Słupsku [...] wiêcej>>

Aneks nr 2/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 02.09.2010r. nr 6/2010 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie ponoszenia kosztów za pobyt dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej Domy Dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i Słupsku z siedzibą w Ustce [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 29.11.2010r. nr 7/10 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 10.09.2008r. nr 7/08 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 10.09.2008r. nr 6/08 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 20.12.2006r. nr 6/06 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 12.01.2005r. nr 6/04 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 02.09.2010r. nr 5/2010 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie ponoszenia kosztów za pobyt dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej Domy Dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i Słupsku z siedzibą w Ustce [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 05.10.2009r. nr 5/09 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 25.07.2008r. nr 5/08 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 12.01.2005r. nr 5/04 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 23.05.2011r. nr 4/11 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 03.09.2010r. nr 4/10 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 23.05.2011r. nr 3/11 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 17.02.2009r. nr 3/09 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 25.03.2008r. nr 3/08 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 27.04.2011r. nr 2/11 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 22.02.2008r. nr 2/08 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 20.09.2004r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 2/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 16.05.2006r. nr 4/06 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 2/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 16.05.2006r. nr 3/06 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 20.08.2010r. nr 6/10 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 20.08.2010r. nr 5/10 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 25.02.2009r. nr 2/09 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 25.02.2009r. nr 1/09 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Aneks nr 1/11 z dnia 7 lipca 2011 r. do porozumienie z dnia 31.01.2011r. nr 1/11 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Koszalin w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 28.06.2011r. nr 17/PCPR/2011 zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 28.06.2011r. nr 16/PCPR/2011 zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 29.06.2011r. nr 7/2011 zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Smołdzino w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Powiat Słupski zadania z zakresu edukacji publicznej Gminie Smołdzino [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 29.06.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Smołdzino w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Powiat Słupski zadania z zakresu edukacji publicznej Gminie Smołdzino.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr OR-III.031.12/2011 z dnia 6.06.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Gdaąsku w sprawie przekazania środków pieniêżnych na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej w Słupsku ... [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE NR 13/PCPR/2011 z dnia 26.05.2011r. pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce wielofunkcyjnej... [...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 4/2011 z dnia 23.05.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej... [...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 3/2011 z dnia 23.05.2011r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej... [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE NR 12/PCPR/2011 z dnia 20.05.2011r. pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce wielofunkcyjnej... [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE NR 11/PCPR/2011 z dnia 20.05.2011r. pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce wielofunkcyjnej... [...] wiêcej>>

ANEKS Nr 1/2011 z dnia 18.05.2011r. do porozumienia 3/2009, zawartego pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej... [...] wiêcej>>

ANEKS Nr 1/2011 z dnia 18.05.2011r. do porozumienia 1/2009, zawartego pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej... [...] wiêcej>>

ANEKS Nr 1/2011 z dnia 18.05.2011r. do porozumienia 3/2007, zawartego pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej... [...] wiêcej>>

ANEKS Nr 1/2011 z dnia 18.05.2011r. do porozumienia 3/2006, zawartego pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej... [...] wiêcej>>

ANEKS Nr 1/2011 z dnia 18.05.2011r. do porozumienia 3/2005, zawartego pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej... [...] wiêcej>>

ANEKS Nr 1/2011 z dnia 18.05.2011r. do porozumienia 2/2009, zawartego pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej... [...] wiêcej>>

ANEKS Nr 1/2011 z dnia 18.05.2011r. do porozumienia 2/2007, zawartego pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej... [...] wiêcej>>

ANEKS Nr 1/2011 z dnia 18.05.2011r. do porozumienia 1/2005,zawartego pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej... [...] wiêcej>>

ANEKS Nr 1/2011 z dnia 28.04.2011r. do porozumienia 13 -ZiSS-2011, zawartego pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych...w warsztatach Terapii Zajêciowej... [...] wiêcej>>

ANEKS Nr 1/2011 z dnia 28.04.2011r. do porozumienia 8 -ZiSS-2011, zawartego pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Miejską Słupsk w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie orzekania o niepełnosprawności... [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE Nr 2/11 z dnia 27.04.2011r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej... [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 08.04.2011r. pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce wielofunkcyjnej... [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 04.04.2011r. pomiêdzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Słupskim w sprawie powierzenia niektórych zadaą zwiazanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011r. [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 17.03.2011r. pomiêdzy Powiatem Człuchowskim a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekunczo-wychowawczej... [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 3.03.2011r. nr 4/PCPR/2011 pomiêdzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lêborku a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 8.02.2011r. nr 2/PCPR/2011 pomiêdzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lêborku a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 8.02.2011r. nr 1/PCPR/2011 pomiêdzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lêborku a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 3.02.2011r. nr 1/11 pomiêdzy Okrêgowym Inspektoratem Służby Wiêziennej w Koszalinie a Starostwem Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>

POROZUMIENIE z dnia 31.01.2011r. nr 1/11 w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łączniej kwocie świadczeą przysługujących danej rodzinie zastêpczej [...] wiêcej>>
- Porozumienie zostało rozwiązane z dniem 8 lipca 2011r.

POROZUMIENIE z dnia 10.01.2011r. nr 13-ZISS-2011 w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, bêdących mieszkaącami Powiatu Słupskiego w Warsztatach Terapii Zajêciowej, funkcjonującej na terenie Miasta Słupska [...] wiêcej>>

Wersja do druku


Liczba odsłon:  1792

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2012-01-27 14:15:17

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-01-02 14:28:36