Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440020

Biuro Rzeczy Znalezionych
Starostwo Powiatowe w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
II piêtro pokój numer 207
tel. 59 84 18 507

Godziny pracy
poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30

WEZWANIE:

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjêtych depozytów (Dz. U. z 2006 roku, Nr 208, poz. 1537), z uwagi na brak możliwości dorêczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenie osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli, lub osoby posiadające inny tytuł prawny), do niezwłocznego obioru niżej wyszczególnionych depozytów przechowywanych przez Starostê Słupskiego.

L.p. RzeczyData przyjêciaNumer ewidencji
1. Gotówka 15.09.2011r. 1/2011
2. Telefon komórkowy 25.04.2011r. 2/2011


Osoby uprawnione do odbioru rzeczy znalezionych lub mogące udzieliŚ informacji o ich właścicielach prosi siê o kontakt osobisty lub telefoniczny z Biurem Rzeczy Znalezionych.

Jednocześnie informujê, że:

  1. zgodnie z art. 2 i art.4 w/w ustawy, w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia niniejszego wezwania, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja w postaci przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Paąstwa,
  2. na podstawie art. 8 w/w ustawy koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania w należytym stanie, a także koszty zawiadomieą i poszukiwaą ponosi uprawniony. Depozyt może byŚ wydany po uiszczeniu przez uprawnionego w/w kosztów,
  3. na mocy art.7 ust.2 w/w ustawy depozyt, którego przechowywania byłoby związane z kosztami niewspółmiernie wysokimi w stosunku do jego wartości lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie jego wartości, są na wniosek przechowywującego depozyt, może postanowiŚ sprzedaż według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. z 1964 roku, Nr 43, poz. 296 ze zm.) o egzekucji z ruchomości.

W celu odbioru wymienionego depozytu, należy niezwłocznie zgłosiŚ siê wraz z dokumentami tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do depozytu do Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 pok. 207.


Wersja do druku


Liczba odsłon:  1400

Treść wytworzył(a): Monika Zieleniewska - Wydział Organizacyjny, 2011-10-17 12:52:00

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2012-06-20 14:25:24

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-06-20 14:25:04