Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440020
Tryb działania Zarządu:

- Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwoływanych przez Starostê Słupskiego w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu (zwyczajowo posiedzenia te odbywają siê przeważnie w każdy czwartek),
- obradom przewodniczy Starosta,
- w posiedzeniach uczestniczą członkowie Zarządu - z głosem stanowiącym, Sekretarz i Skarbnik Powiatu z głosem doradczym oraz jako zaproszeni goście Przewodniczący Rady Powiatu i przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, a także w przypadku wyznaczenia przez Starostê, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, właściwych ze wzglêdu na przedmiot obrad,
- z posiedzenia sporządza siê protokół,
- protokół odzwierciedla przebieg posiedzenia, a zwłaszcza dyskusjê nad rozstrzygniêciami podejmowanymi przez Zarząd,
- Zarząd udostêpnia protokoły swoich posiedzeą do publicznego wglądu (z wyjątkiem tych fragmentów, których ujawnienie ograniczają ustawy) w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Słupsku, w Wydziale Organizacyjnym i w obecności pracowników w nim zatrudnionych.

Wersja do druku


Liczba odsłon:  1271

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2008-02-22 09:49:11

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2003-06-27 11:35:34