Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447958
ZARZĄDZENIE NR 100/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2011 Starosty Słupskiego z dnia 3 marca 2011 r., w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku [...] wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 18/2011

ZARZĄDZENIE NR 99/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>
- traci moc Zarządzenie Nr 4/2011

ZARZĄDZENIE NR 98/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/2011 Starosty Słupskiego z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją porozumieą w sprawie wykonania zadaą publicznych z zakresu administracji rządowej, powierzania lub przejêcia zadaą publicznych, zawieranych przez Powiat [...] wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 55/2011

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania projektem pt. "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbêdnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego" [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 96/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2012 rok [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 95/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 94/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 93/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 92/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2012 rok [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 91/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Słupsku [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 90/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego. [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 89/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 88/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 87/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 86/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2012 rok. [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 85/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 84/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 października 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 85/2009 Starosty Słupskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego [...] wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 85/2009

ZARZĄDZENIE NR 83/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2012 Starosty Słupskiego z dnia 26 września 2012 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówieą publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku. [...] wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 73/2012

ZARZĄDZENIE NR 82/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2012 rok.. [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 81/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34/2009 Starosty Słupskiego z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Słupsku. [...] wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 34/2009

ZARZĄDZENIE NR 80/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2012 rok. [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 79/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 19 października 2012r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości bêdącej własnością Skarbu Paąstwa. [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 78/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 19 października 2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 77/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2012 rok. [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 76/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie przez Wydział Architektoniczno - Budowlany dziennika budowy. [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 75/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 2 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2012 rok. [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 74/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 2 października 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 73/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia zamówieą publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...] wiêcej>>
- traci moc Zarządzenie Nr 23/2008
- zmienione Zarządzeniem Nr 83/2012

ZARZĄDZENIE NR 72/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2012 rok. [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 71/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 września 2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Świczenia aplikacyjno - praktycznego pod kryptonimem "Czysta plaża 2012" w ramach doskonalenia powiatowego systemu zarządzania kryzysowego[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 70/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2012 rok [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 69/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 września 2012r. w sprawie ustalenia ceny minimalnej i wysokości wadium w II rokowaniach na zbycie prawa własności do działek niezabudowanych stanowiących własnośŚ Skarbu Paąstwa [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 68/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 września 2012r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia okresowego pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku w dziedzinie bezpieczeąstwa i higieny pracy [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 67/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 września 2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 66/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 6 września 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 65/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 września 2012r. w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własnośŚ Skarbu Paąstwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 64/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 września 2012r. w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własnośŚ Skarbu Paąstwa przeznaczonych do sprzedaży.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 63/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2012 rok.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 62/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny przesłanych zgłoszeą i wyboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Wykwalifikowane kadry ratownicze w Powiecie Słupskim".[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 61/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2012 rok.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 60/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu na Chleb i Wieniec Dożynkowy oraz powołania Komisji konkursowej [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 59/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Słupskiego i planów obrony cywilnej gmin/miast z terenu powiatu słupskiego [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 58/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2012 rok [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 57/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych. [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 56/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie organizacji Powiatowego Konkursu Fotograficznego pod hasłem "Przyroda Powiatu w obiektywie - edycja 2012". [...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 54/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Słupskiego z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku. [...] wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 18/2011

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2012 rok.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 52/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania patronatu Starosty Słupskiego.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 51/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34/2009 Starosty Słupskiego z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Słupsku.[...] wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 34/2009

ZARZĄDZENIE NR 50/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżącychw Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2012 rok.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 49/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżącychw Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2012 rok.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 48/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - ksiêgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku.[...] wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Starosty 75/2010

ZARZĄDZENIE NR 47/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2012 rok.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za nieruchomośŚ oznaczoną jako działka nr 553/1 połozona w miescie Ustka, która z mocy przepisów prawa przeszła na własnośŚ Skarbu Paąstwa.[...] wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 45/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2012 rok [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 44/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 43/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2012 rok.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze słuzbowego telefonu komórkowego.[...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 67/2007

ZARZĄDZENIE NR 41/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na likwidacjê eternitowych pokryŚ dachowych na terenie powiatu słupskiego[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 40/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego.[...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 67/2007

ZARZĄDZENIE NR 39/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2012 rok.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 38/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2009 Starosty Słupskiego z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku.[...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 33/2009


ZARZĄDZENIE NR 37/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany w załączniku do zarządzenia Nr 59/2008 Starosty Słupskiego z dnia 10 czerwca 2008 roku dotyczącego ustalenia Polityki Jakości Starostwa Powiatowego w Słupsku [...]wiêcej>>
- zmiana w załączniku do Zarządzenia Starosty 59/2008


ZARZĄDZENIE NR 36/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowania w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla obrêbów ewidencyjnych gminy Kobylnica, gminy Słupsk, gminy Ustka wg oznaczonych sekcji mapy zasadniczej w PUWG 2000s6 [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 35/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii "B" oraz komisyjnego jej zniszczenia [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 34/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do zlikwidowania nieaktualnych pieczątek Starostwa Powiatowego w Słupsku [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2012 rok [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 32/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 26/2012 Starosty Słupskiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuączo - wychowawczej [...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 26/2012

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawê nieruchomości stanowiącej własnośŚ Skarbu Paąstwa [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 30/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w rokowaniach po drugim ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie prawa własności do działek niezabudowanych stanowiących własnośŚ Skarbu Paąstwa [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu Słupskiego [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 28/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawê z zasobu nieruchomości Skarbu Paąstwa [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 27/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówieą publicznych na termomodernizacjê budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego: termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku - etap II; przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i Słupsku; termomodernizacja budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej.[...]wiêcej>>
- zmienione Zarządzeniem Nr 32/2012

ZARZĄDZENIE NR 25/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia rokowaą w sprawie ustalania wysokości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy przepisów prawa przeszły na własnośŚ Skarbu Paąstwa.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 24/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo ⏓ ksiêgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku.[...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 75/2010

ZARZĄDZENIE NR 23/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2011 Starosty Słupskiego z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją umów związanych z wydatkowaniem środków z budżetu powiatu w Starostwie Powiatowym.[...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 24/2011

ZARZĄDZENIE NR 22/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkaąców w domach pomocy społecznej.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia treningu systemu monitoringu zagrożeą, wykrywania i alarmowania w 2012 roku.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 20/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2012rok.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 19/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji ds. likwidacji ruchomości, które zostały przejête na rzecz powiatu na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA) [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 17/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie odwołania i powołania członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Słupsku [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - ksiêgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku.[...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 75/2010

ZARZĄDZENIE NR 15/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawê z zasobu nieruchomości Skarbu Paąstwa.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 14/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawê z zasobu nieruchomości Skarbu Paąstwa.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 13/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie Wewnêtrznej Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 12/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii ⏞B" oraz komisyjnego jej zniszczenia.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 02 lutego 2012 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Paąstwa.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 10/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 02 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego.[...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 67/2007

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługê druku wydawnictw, plakatów, ulotek, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2012 roku.[...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego.[...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 67/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego.[...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 67/2007

ZARZĄDZENIE NR 6/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na instalowanie kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych na budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku. [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 5/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawê z zasobu nieruchomości Skarbu Paąstwa. [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzêdnicze inspektora ds. kontroli w Wydziale Organizacyjnym. [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 3/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2007 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego [...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 67/2007

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia Celów jakościowych na rok 2012 dla Starostwa Powiatowego w Słupsku. [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2010 Starosty Słupskiego z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz do spraw rokowaą na zbycie nieruchomości Skarbu Paąstwa. [...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Nr 4/2010

Wersja do druku


Liczba odsłon:  5672

Treść wytworzył(a): Sławomir Ziemianowicz Starosta Słupski, 0000-00-00 00:00:00

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2013-02-08 14:37:23

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-02-08 14:36:48