Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440081
Uchwała Nr 150/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie planu finansowego zadaą z zakresu administracji rządowej oraz zadaą zleconych ustawami na 2013 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 149/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 148/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawê nieruchomości bêdącej w trwałym zarządzie ...wiêcej>>

Uchwała Nr 147/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przesuniêŚ środków Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ...wiêcej>>

Uchwała Nr 146/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu słupskiego ...wiêcej>>

Uchwała Nr 145/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 144/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 143/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych ...wiêcej>>

Uchwała Nr 142/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie terminów przekazywania dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe na rachunek budżetu Powiatu Słupskiego ...wiêcej>>

Uchwała Nr 141/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 140/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 139/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie użyczenia nieruchomości z zasobu Powiatu Słupskiego ...wiêcej>>

Uchwała Nr 138/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do oddania w najem ...wiêcej>>

Uchwała Nr 137/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopieą awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ...wiêcej>>

Uchwała Nr 136/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 135/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przyjêcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2013 rok. ...wiêcej>>
(Uwaga dłuższy czas pobierania! Uchwała zawiera 154 strony , rozmiar pliku - 28,5 Mb)


Uchwała Nr 134/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przyjêcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego. ...wiêcej>> (Uwaga dłuższy czas pobierania! Uchwała zawiera 59 stron , rozmiar pliku - 9,68 Mb)

Uchwała Nr 133/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 132/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 131/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za III kwartał 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 130/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia Powiatowej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem "Nie daj szansy AIDS - młodzi bez HIV" oraz powołania komisji konkursowej. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 129/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 128/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwałyNr 10/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie powołaniaLokalnego Zespołu dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego koordynującegorealizacjê Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 127/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 października 2012 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Słupskiego na lata
2013-2020. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 126/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 października 2012 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 125/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 października 2012 roku w sprawie przesuniêŚ środków PaąstwowegoFunduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ...wiêcej>>

Uchwała Nr 124/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 123/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 122/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Elżbiecie Matuszewskiej Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Słupsku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 121/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 58/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2011 roku zmienionej uchwałą Nr 65/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2012 roku ...wiêcej>>
-zmienia Uchwałê Nr 58/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego
-zmienia Uchwałê Nr 65/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego

Uchwała Nr 120/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego ...wiêcej>>

Uchwała Nr 119/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 118/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanychz kierowaniem bieżącą działalnościąDomu Pomocy Społecznej w Machowinie ...wiêcej>>

Uchwała Nr 117/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 116/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją programu PaąstwowegoFunduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Aktywny Samorząd" ...wiêcej>>

Uchwała Nr 115/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 114/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwałyNr 34/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia l marca 2012 roku w sprawie przekazania uprawnieą kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania przeniesieą planowanych wydatków budżetowych ...wiêcej>>

Uchwała Nr 113/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 września 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej ...wiêcej>>

Uchwała Nr 112/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 września 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej ...wiêcej>>

Uchwała Nr 111/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 89/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zgłoszenia członków doRady Nadzorczej ...wiêcej>>

Uchwała Nr 110/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 września 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanychz kierowaniem bieżącą działalnościąDomu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ...wiêcej>>

Uchwała Nr 109/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 września 2012 roku w sprawie upoważnieniado podpisania umowy kredytu złotowego w rachunku bieżącym ...wiêcej>>

Uchwała Nr 108/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2016 ...wiêcej>>

Uchwała Nr 107/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 106/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji konkursowych ds. rozstrzygniêcia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadaą publicznych powiatu słupskiego ...wiêcej>>

Uchwała Nr 105/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiegodo wspólnej realizacji ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej Oddzial Powiatowy w Slupsku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 104/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpieniado partnerstwa w projekcie konkursowym "Młodziw biznesie" ...wiêcej>>

Uchwała Nr 103/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeą woli
w imieniu Powiatu Słupskiego ...wiêcej>>

Uchwała Nr 102/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce ...wiêcej>>

Uchwała Nr 101/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia Panu Józefowi Masłowskiemu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcącychi Technicznych w Ustce. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 100/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 99/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopieą awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ...wiêcej>>

Uchwała Nr 98/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu postêpowania z rozwiązaniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Ustce i Zespołu Szkół Technicznych w Ustce i utworzeniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12 ...wiêcej>>

Uchwała Nr 97/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2012 roku oraz o kształtowaniu siê wieloletniej prognozy finansowej ...wiêcej>>

Uchwała Nr 96/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadaą publicznych ujêtych w Programie współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 95/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 94/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiegoza n kwartał 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 93/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie użyczenia nieruchomości z zasobu Powiatu Słupskiego. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 92/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadaą z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowymw 2012 roku. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 91/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 90/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu konkursowego "Aktywna jesieą życia". ...wiêcej>>

Uchwała Nr 89/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zgłoszenia członków do Rady Nadzorczej. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 88/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Słupskiego ...wiêcej>>

Uchwała Nr 87/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Lukaszowi Stanisławskiemu pełnomocnictwa do składania oświadczeąwoli w imieniu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce ...wiêcej>>

Uchwała Nr 86/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie przesuniêŚ środków PaąstwowegoFunduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ...wiêcej>>

Uchwała Nr 85/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ...wiêcej>>

Uchwała Nr 84/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 05 lipca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na lata 2012-2015" z mieszkaącami Powiatu Słupskiego. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 83/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 05 lipca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na lata 2012-2015" z organizacjami pozarządowymi. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 82/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 05 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 81/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 05 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustce przy ul. Kościuszki. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 80/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 79/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy kredytu złotowego w rachunku bieżącym. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 78/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 77/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Wicestaroście Słupskiemu Andrzejowi Buremu. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 76/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwszeąstwa do objêcia nowych udziałów Zakładu Usług Wodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 75/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Katarzynie Maruszak. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 74/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Słupskiemu. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 73/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 r. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 72/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania uprawnieą jednostkom organizacyjnym powiatu słupskiego do zaciągania zobowiązaą z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach nastêpnych jest niezbêdna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2013 r. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 71/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg powiatowych ...wiêcej>>

Uchwała Nr 70/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg powiatowych ...wiêcej>>

Uchwała Nr 69/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 417/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Słupskiemu Sławomirowi Ziemianowiczowi ...wiêcej>>
-zmienia Uchwałê Nr 417/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Słupskiemu Sławomirowi Ziemianowiczowi

Uchwała Nr 68/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji konkursowych ds. rozstrzygniêcia otwartego konkursu ofert na realizacjê zadaą publicznych powiatu słupskiego ogłoszonego 23 kwietnia 2012 roku oraz konkursu na zlecenie realizacji zadaą z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ogłoszonego 24 maja 2012 roku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 67/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości położonej w Słupsku przy Al. H. Sienkiewicza 20 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 588 o pow. 0,0687 ha stanowiącej własnośŚ Powiatu Słupskiego oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do sprzedaży ...wiêcej>>

Uchwała Nr 66/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 r. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 65/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 58/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2011 roku. ...wiêcej>>
-zmieniona Uchwałą Nr 121/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego
-zmienia Uchwałê Nr 58/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego

Uchwała Nr 64/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022" z mieszkaącami Powiatu Słupskiego. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 63/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ustce. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 62/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadaą z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2012 roku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 61/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji do rekrutacji uczniów do projektu innowacyjnego ⏞Pomorskie - dobry kurs na edukacjê. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" ...wiêcej>>

Uchwała Nr 60/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego ⏞Pomorskie - dobry kurs na edukacjê. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" ...wiêcej>>

Uchwała Nr 59/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania nagród Starosty Słupskiego najlepszym uczniom - sportowcom w związku z organizowanymi najwiêkszymi europejskimi lub światowymi imprezami sportowymi, ...wiêcej>>

Uchwała Nr 58/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2011 roku. ...wiêcej>>
-zmieniona Uchwałą Nr 121/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego
-zmieniona Uchwałą Nr 65/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego

Uchwała Nr 57/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2011 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 56/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 55/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do sprzedaży ...wiêcej>>

Uchwała Nr 54/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych w 2012 roku oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty ...wiêcej>>

Uchwała Nr 53/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2012 roku profilaktycznych programów zdrowotnych ...wiêcej>>

Uchwała Nr 52/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 51/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za I kwartał 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych ...wiêcej>>

Uchwała Nr 50/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 49/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadaą publicznych ujêtych w Programie współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 48/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 47/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 06 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 123/2011 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku pełnomocnictwa do składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie realizacji projektu pn. ⏞Ścieżką kultury i rekreacji w ciekawszy świat" opracowanego przez Powiat Słupski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z Gminą Główczyce - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Główczycach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ⏓ 2013 nr konkursu 01/POKL/9.5/2011. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 46/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 45/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego na 2011 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 43/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 42/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 41/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wnoszenia tytułów wykonawczych oraz wystêpowania przed organami egzekucji administracyjnej I i II instancji. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 40/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie w sprawie przyjêcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objêtych dofinansowaniem w 2012 roku. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 39/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 429/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 38/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie w sprawie cofniêcia upoważnienia do zawierania porozumieą przez Głównego Ksiêgowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 37/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 31/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 marca 2012 roku sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 36/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia woli sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Paąstwa nieruchomości stanowiącej własnośŚ Powiatu Słupskiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do sprzedaży. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 35/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 34/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie przekazania uprawnieą kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania przeniesieą planowanych wydatków budżetowych. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 33/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku do zawierania porozumieą z właściwymi gminami dotyczących zwrotu wydatków na opieke i wychowanie dzieci umieszczanych w pieczy zastêpczej. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 32/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu słupskiego dla samorządowych instytucji kultury. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 31/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 30/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia sposobu naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Słupski, na rok szkolny 2012/2013. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 29/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji konkursowych ds. rozstrzygniêcia otwartego konkursu ofert na realizacjê zadaą publicznych powiatu słupskiego ogłoszonego 19 stycznia 2012 roku. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 28/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego ⏞Ochrona przeciwpowodziowa polderu Gardna V - VI" - Zarząd Melioracji i Urządzeą Wodnych w Gdaąsku. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 27/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 26/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy kredytu złotowego w rachunku bieżącym . ...wiêcej>>

Uchwała Nr 25/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu Słupskiego utworzonym dla środków pochodzących z Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 24/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce . ...wiêcej>>

Uchwała Nr 23/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 46/2007 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia cennika usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Słupsku . ...wiêcej>>
uchyla Uchwałê Nr 46/2007 Zarządu Powiatu Słupskiego

Uchwała Nr 22/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia oraz wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu ⏞Profesjonalna kadra 2012 - 2013" opracowanego przez Powiat Słupski/Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektu nr konkursu 01/POKL/6.1.2/2011. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 21/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012r. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 20/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Słupskiemu Sławomirowi Ziemianowiczowi ...wiêcej>>

Uchwała Nr 19/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 6/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektu "Gmina aktywna" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 ...wiêcej>>
zmienia Uchwałê Nr 6/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego

Uchwała Nr 18/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 8/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektu "Aktywizacja 50 plus - szansą na integracjê mieszkaąców miasta i gminy Kêpice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 ...wiêcej>>
zmienia Uchwałê Nr 8/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego

Uchwała Nr 17/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 2/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektu "Razem możemy wiêcej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 ...wiêcej>>
zmienia Uchwałê Nr 2/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego

Uchwała Nr 16/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 4/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektu Inicjatywa + Integracja = Aktywizacja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 ...wiêcej>>
zmienia Uchwałê Nr 4/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego

Uchwała Nr 15/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadaą publicznych ujêtych w Programie współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 14/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej ...wiêcej>>

Uchwała Nr 13/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości stanowiącej własnośŚ Powiatu Słupskiego oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własnośŚ Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do sprzedaży ...wiêcej>>

Uchwała Nr 12/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie planu finansowego zadaą z zakresu administracji rządowej oraz zadaą zleconych ustawami na 2012 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 11/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 443/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej oraz do spraw rokowaą na zbycie nieruchomości Powiatu Słupskiego ...wiêcej>>
zmienia uchwałê nr Uchwała Zarządu Powiatu 443/2010

Uchwała Nr 10/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Lokalnego Zespołu dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego koordynującego realizacjê Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 ...wiêcej>>

Uchwała Nr 9/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do zawierania porozumieą przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stupsku ...wiêcej>>

Uchwała Nr 8/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektu "Aktywizacja 50 plus - szansą na integracjê mieszkaąców miasta i gminy Kêpice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 ...wiêcej>>
zmieniona Uchwałą Nr 18/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego

Uchwała Nr 7/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu konkursowego ⏞Aktywizacja 50 plus - szansą ma integracjê mieszkaąców miasta i gminy Kêpice" opracowanego przez Powiat Słupski - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 nr konkursu 01/POKL/7.3/2011...wiêcej>>

Uchwała Nr 6/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektu "Gmina aktywna" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 ...wiêcej>>
zmieniona Uchwałą Nr 19/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego

Uchwała Nr 5/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu konkursowego ⏞Gmina aktywna" opracowanego przez Powiat Słupski - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 nr konkursu 01/POKL/6.3/2011 ...wiêcej>>

Uchwała Nr 4/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektu Inicjatywa + Integracja = Aktywizacja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 ...wiêcej>>
zmieniona Uchwałą Nr 16/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego

Uchwała Nr 3/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu konkursowego ⏞Inicjatywa + Integracja = Aktywizacja" opracowanego przez Powiat Słupski -Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 nr konkursu 01/POKL/7.3/2011 ...wiêcej>>

Uchwała Nr 2/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzêdu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektu ⏞Razem możemy wiêcej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 ...wiêcej>>
zmieniona Uchwałą Nr 17/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego

Uchwała Nr 1/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu konkursowego ⏞Razem możemy wiêcej⏠opracowanego przez Powiat Słupski - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 nr konkursu 01/POKL/6.3/2011 ...wiêcej>>

Wersja do druku


Liczba odsłon:  4692

Treść wytworzył(a): Zarząd Powiatu Słupskiego, 0000-00-00 00:00:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-01-02 09:00:34

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-12-19 12:04:44