Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440053

Zawiadomienie

Informuje siê, że z dniem 3 maja 2005 r. w wyniku nowelizacji ustawy weszły w życie zmiany do ustawy o zmianie imion i nazwisk ( Dz. U. Nr 62, poz. 550) dotychczasowe kompetencje starostów w zakresie zmiany imion i nazwisk zostały przekazane kierownikom urzêdów stanu cywilnego właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały wnioskodawcy.

Wydział Organizacyjny

Sekretarz Powiatu ⏓ Irena Tkaczuk-Kawalerowicz, I piêtro, pokój 104, tel.59-842-37-73, e-mail: sekretarz@powiat.slupsk.pl
Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz kieruje pracą Wydziału Organizacyjnego

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego ⏓ Irena Tkaczuk-Kawalerowicz, I piêtro, pokój 104, tel. 59-842-37-73, e-mail: sekretarz@powiat.slupsk.pl

W skład wydziału wchodzą nastêpujące stanowiska:

- stanowisko ds. kadr ⏓ Bożenna Sil - OR-IV, I piêtro, pokój 105, tel. 59-841-85-05, e-mail: kadry@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa Powiatowego,
2) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
3) prowadzenie gospodarki etatami i funduszem wynagrodzeą,
4) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Starostwie,
5) opracowywanie projektów planów urlopów oraz prowadzenie ewidencji ich wykorzystania,
6) prowadzenie spraw związanych z odejściem pracowników na emeryturê,
7) organizowanie i nadzorowanie praktyk oraz stażów zawodowych odbywanych w Starostwie;

- stanowisko ds. personalnych i obywatelskich - Monika Zieleniewska ⏓ OR-III, I piêtro, pokój 105, tel. 59 841-87-09, e-mail: mzieleniewska@powiat.slupsk.pl, organizacyjny@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) wykonywanie zadaą z ustawy Prawo o stowarzyszeniach
2) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeą kultury fizycznej,
3) wydawanie zezwoleą na zbiórki publiczne na terenie powiatu lub jego czêści obejmującej
wiêcej niż jedną gminê,
4) realizowanie zadaą z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
5) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników,
6) prowadzenie centralnego rejestru upoważnieą i pełnomocnictw, w tym upoważnieą do
przeprowadzenia kontroli udzielonych przez Starostê,
7) prowadzenie spraw w zakresie opisu stanowisk pracy oraz wartościowania stanowisk
pracy,
8) prowadzenie spraw dot. oceny pracowników,
9) prowadzenie spraw dotyczących służby przygotowawczej pracowników;


- stanowisko wieloosobowe ds. kontroli:
Magdalena Osman, e-mail: osman@powiat.slupsk.pl, Sylwia Świeboda, e-mail: sswieboda@powiat.slupsk.pl - OR-IX, II piêtro, pokój 212, tel. 59 8418-588
Do obowiązków należy:
1) przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych powiatu,
2) przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych, które na podstawie odrêbnych przepisów i umów zobowiązane są do rozliczania środków finansowych otrzymanych z powiatu, prowadzenie kontroli podmiotów zobowiązanych na podstawie odrêbnych przepisów do poddania sie kontroli Staroście lub Zarządowi Powiatu,
3) kontrola realizacji ustaw i innych aktów prawnych w zakresie działalności finansowej i organizacyjno-administracyjnej w jednostkach organizacyjnych powiatu,
4) opracowywanie informacji pokontrolnej i zaleceą pokontrolnych,
5) opracowywanie informacji pokontrolnej i zaleceą pokontrolnych,
6) wykrywanie i raportowanie o nieprawidłowościach,
7) współpraca z zewnêtrznymi instytucjami kontrolnymi,
8) kontrola wykonania planów finansowych,
9) opracowywanie planów kontroli;

- stanowisko wieloosobowe informatyka - Sebastian Wójcik ⏓ główny specjalista - OR-VIII, III piêtro, pokój 305, tel. 59 841-85-24, e-mail: swojcik@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) pełnomocnik Starosty Słupskiego ds. społeczeąstwa informacyjnego,
2) administrowanie sieciami informatycznymi,
3) prowadzenie szkoleą i ewidencji w zakresie informatycznym,
4) współdziałanie z Administratorem Bezpieczeąstwa Informacji w zakresie ochrony danych teleinformatycznych i osobowych;

- Marcin Fąfara ⏓ starszy informatyk, OR-VIII, III piêtro, pokój 305, tel. 59 841-85-24,
e-mail: marcin@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) obsługa strony internetowej Starostwa,
2) obsługa Elektronicznego Obiegu Dokumentów w urzêdzie,
3) przegląd i konserwacja sprzêtu komputerowego oraz usuwanie usterek,
4) Współpraca przy wdrażaniu nowych programów komputerowych,
5) Współdziałanie z pracownikami urzêdu obsługującymi sprzêt komputerowy w zakresie przestrzegania prawidłowości eksploatacji tego sprzêtu;


- Mirosław Górak ⏓ starszy informatyk, OR-VIII, III piêtro, pokój 305,tel. 59 841-85-14,
e-mail: mgorak@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) współpraca i współdziałanie z merytorycznymi wydziałami Starostwa w zakresie informatyzacji procedur administracyjnych,
2) administracja i obsługa systemu ksiêgowo ⏓ finansowo - budżetowego ⏞PowiatâŹ,
3) administracja i obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,
4) informatyczna obsługa sesji Rady Powiatu, Komisji, spotkaą z wykorzystaniem multimediów,
5) aktualizacji strony internetowej Starostwa,

Oddział Obsługi Rady i Zarządu Powiatu ze stanowiskami:
- Kierownik Oddziału
⏓ Ewa Czyż - stanowisko ds. skarg i wniosków - OR-V, II piêtro, pokój 204, tel. 59 841-85-08, e-mail: eczyz@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Starostwa oraz ich analiza,
2) sporządzanie corocznej, zbiorczej informacji z zakresu organizacji przyjmowania skarg i wniosków oraz wydawanych w Starostwie decyzji administracyjnych,
3) nadzór nad przygotowywaniem materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu,
4) protokołowanie posiedzeą Zarządu,
5) nadawanie biegu sprawom bêdącym przedmiotem wniosków i interpelacji kierowanych przez radnych do Starosty, nadzorowanie terminowego udzielania odpowiedzi w tych sprawach, prowadzenie ewidencji interpelacji,
6) opracowywanie Statutu Powiatu, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i innych aktów organizacyjno-wewnêtrznych oraz zmian do tych aktów,
7) bieżące analizowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych,
8) pełnienie funkcji koordynatora ds. Systemu Zarządzania Jakością;

- stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-biurowej Starosty i Wicestarosty - Jolanta Karska ⏓ OR-VII, I piêtro, pokój 102, tel. 59 842-37-73, e-mail: sekretariat@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) przyjmowanie, rejestrowanie korespondencji i przesyłek wpływających do Starostwa, segregowanie korespondencji według jej treści i przekazywanie Staroście, Wicestaroście, członkom Zarządu i wydziałom, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami,
2) dzielenie korespondencji zgodnie z dyspozycjami Starosty, Wicestarosty, członków Zarządu lub osób do tego upoważnionych (dekretacjami) na niej zawartymi i przekazywanie jej właściwym wydziałom,
3) prowadzenie ewidencji przesyłek specjalnych i wartościowych,
4) przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów i faksów,
5) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych wydziałów lub stanowisk pracy,
6) wystawianie poleceą wyjazdów służbowych (delegacji) i prowadzenie ich ewidencji,
7) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sekretariatu Zarządu Powiatu, Starosty i Wicestarosty;

- stanowisko ds. obsługi Rady i Komisji Powiatu ⏓ Anna Irena Kaczmaryk - OR-II, II piêtro, pokój 207, tel. 59 841-85-18, e-mail: radapowiatu@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej posiedzeą Rady Powiatu i Komisji,
2) protokołowanie posiedzeą Rady Powiatu i Komisji,
3) prowadzenie całokształtu dokumentacji Rady i Komisji,
4) prowadzenie ewidencji uchwał Rady Powiatu oraz interpelacji radnych,
5) prowadzenie ewidencji wniosków i opinii Komisji,
6) prowadzenie spraw osobowych radnych;

- stanowisko ds. obsługi Rady, Komisji i Zarządu Powiatu ⏓ Aneta Zakrzewska - OR-II, II piêtro, pokój 207, tel. 59 841-85-85, e-mail: aneta@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej posiedzeą Rady Powiatu i Komisji,
2) protokołowanie posiedzeą Komisji,
3) prowadzenie całokształtu dokumentacji Komisji,
4) prowadzenie rejestru wniosków i opinii Komisji,

- stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu i ogólnoorganizacyjnych ⏓ Grażyna Śniadała - OR-I, II piêtro, pokój 205, tel. 59 841-85-07, e-mail: gsniadala@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) prowadzenie terminarza spotkaą Zarządu,
2) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu,
3) nadawanie biegu sprawom określonym w uchwałach oraz bêdących przedmiotem ustaleą Zarządu i Starosty,
4) ewidencjonowanie wyciągów z protokołów Rady i jej organów, przekazywanych do realizacji przez Zarząd,
5) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,
6) prowadzenie rejestru decyzji i postanowieą,
7) prowadzenie ewidencji zarządzeą starosty,
8) przyjmowanie zawiadomieą o znalezieniu rzeczy,
9) realizowanie zadaą z zakresu o kombatantach,
10) sprawy zezwoleą na prowadzenie działalnosci gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz projektów cofniêcia takich zezwoleą,
11) prowadzenie centralnego zbioru porozumieą.

- referent ⏓ Joanna Szamlicka-Palacz, II piêtro, pokój 207, tel. 59 841-85-07, e-mail: jpalacz@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) drukowanie pism, protokołów uchwał i innych materiałów pod potrzeby Zarządu i Rady Powiatu,
2) zapewnienie (poprzez kserowanie, kompletowanie) niezbêdnej ilości materiałów,
3) kserowanie i bindowanie materiałów.

Oddział Gospodarczy ze stanowiskami:
- Kierownik Oddziału ⏓
Grażyna Romanowska, OR-VI, II piêtro, pokój 210, tel. 59 841-510,
e-mail: gospodarczy@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) prowadzenie gospodarki lokalami biurowymi oraz nadzór nad bieżącą konserwacją budynków urzêdu,
2) analiza kosztów funkcjonowania urzêdu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
3) nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego, spraw socjalnych pracowników, spraw z zakresu transportu,
4) planowanie zamówieą publicznych i prowadzenie postêpowaą o udzielenie zamówienia publicznego,
5) prowadzenie rejestru zamówieą publicznych, odwołaą, protestów, ustalanie harmonogramu udzielanych zamówieą publicznych w danym roku budżetowym,
6) przygotowywanie zestawieą, analiz i sprawozdaą dot. zamówieą publicznych,
7) koordynacja działaą związanych z procesem planowania i realizacji zamówieą publicznych.

- Dorota Wysocka ⏓ inspektor - OR-VI, II piêtro, pokój 209, tel 59 841-85-11, e-mail: wysocka@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) organizacja i nadzór nad praca konserwatorów i sprzątaczek,
2) utrzymanie nieruchomości Starostwa w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
3) opracowywanie planów inwestowania w nieruchomości oraz udział w opracowywaniu planów modernizacji,
4) inicjowanie prowadzenia remontów bieżących,
5) zabezpieczenie budynku Starostwa i pomieszczeą przed włamaniem lub kradzieżą,
6) prowadzenie ksiąg obiektów oraz zlecanie niezbêdnych okresowych kontroli i prac technicznych;

- Izabela Bielawska ⏓ podinspektor - OR-VI, II piêtro, pokój 209, tel. 59 841- 85-70, e-mail: bielawska@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) organizacja i nadzór nad pracą kierowców,
2) prowadzenie wszelkich spraw dot. świadczeą socjalnych zgodnie z Zakładowym Funduszem Świadczeą Socjalnych,
3) prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego,
4) prowadzenie ewidencji pieczêci i stempli Starostwa,
5) nadzór oraz prowadzenie spraw związanych z zakupem materiałów biurowych,
6) nadzór nad eksploatacją urządzeą poligraficznych i łączności;

- Iwona Gerula ⏓ podinspektor - OR-VI, II piêtro, pokój 209, tel. 59 841-85-70, e-mail: igerula@powiat.slupsk.pl
Do obowiązków należy:
1) organizacyjno-techniczne zabezpieczenie narad, spotkaą lub posiedzeą organizowanych w Starostwie,
2) prowadzenie spraw związanych z zaprenumerowaniem czasopism oraz z publikowaniem ogłoszeą prasowych,
3) prowadzenie odpowiedniej ewidencji środków majątkowych oraz nadzór w tym zakresie w poszczególnych wydziałach,
4) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mienia powiatu,
5) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia powiatu;

- centrala telefoniczna ⏓ Maria Dudziąska, II piêtro, pokój 208, tel. 59 841-12-48, 59 841-85-00,
Do obowiązków należy:
1) ekspedycja korespondencji przychodzącej i wychodzącej ze Starostwa,
2) obsługa centrali telefonicznej,
3) obsługa abonentów.

Biuro Obsługi Interesanta- OR-XII:
- Kierownik Oddziału ⏓
Gabriela Dąbrowska, parter, pokój 01, tel. 59 841-87-14, e-mail: dabrowska@powiat.slupsk.pl

- wieloosobowe stanowisko:
Jolanta Wybacz ⏓ parter, pokój 01, tel.59 841-87-12, e-mail: jwybacz@powiat.slupsk.pl
Marta Szeliga ⏓ parter, pokój 01, tel. 59 841-87-11
Do obowiązków należy:
1) obsługa interesantów w zakresie informacji ogólnej z zakresu funkcjonowania komórek organizacyjnych urzêdu,
2) kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych i stanowisk pracy,
3) wydawanie wniosków i udzielanie pomocy przy ich wypełnianiu, udzielanie informacji o sposobie załatwienia sprawy, wymaganych dokumentów oraz opłatach,
4) przyjmowanie korespondencji od interesantów oraz wstêpna weryfikacja dokumentów,
5) wprowadzanie korespondencji do systemu elektronicznego oraz przekazywanie jej do właściwych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy,
6) udzielanie informacji z zakresu działania urzêdu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego.

Wersja do druku


Liczba odsłon:  7801

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2013-02-01 14:39:13

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-01-30 12:43:48