Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440062
POROZUMIENIE w sprawie przyjêcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê
i wychowanie zawarte w dniu 14 grudnia 2012r pomiêdzy Gminą Miasto Gdaąsk a Powiatem Słupskim.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr 15 /2012 w sprawie przyjêcia dziecka do placówki opiekuączo - wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i Słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie zawarte w dniu 6 grudnia 2012r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk. [...] wiêcej>>

Porozumienie nr 14/2012 w sprawie przyjêcia dziecka do placówki opiekuączo - wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i Słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie zawarte w dniu 30 listopada 2012r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk. [...] wiêcej>>

Porozumienie w sprawie przyjêcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie zawarte w dniu 29 listopada 2012r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Gdaąskim z siedzibą w Pruszczu Gdaąskim. [...] wiêcej>>

ANEKS NR 1 z dnia 28 listopada 2012 r. do Porozumienia w sprawie przejêcia przez Gminê Słupsk zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy zawarty pomiêdzy Zarządem Powiatu Słupskiego a Wójtem Gminy Słupsk [...] wiêcej>>

ANEKS NR 1 zawarty 27 listopada 2012 r. do porozumienia nr PZ/35/12 z dnia 27 lipca 2012r. zawartego pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Lêborskim w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie [...] wiêcej>>

ANEKS NR 1 zawarty 27 listopada 2012 r. do porozumienia nr PZ/32/12 z dnia 27 lipca 2012r. zawartego pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Lêborskim w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie [...] wiêcej>>

Porozumienie nr ZKO/4/2012 zawarte w dniu listopada 2012r. pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przekazania przez Powiat dotacji celowej Miastu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Paąstwowej Straży Pożarnej w Słupsku na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiej Paąstwowej Straży Pożarnej w Słupsku [...] wiêcej>>

Porozumienie nr 3/N/2012 zawarte w dniu 5 września 2012r. pomiêdzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie organizacji zajêŚ praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku [...] wiêcej>>

ANEKS NR 1 zawarty 6 listopada 2012 r. do porozumienia nr PZ/4/12 z dnia 2 kwietnia 2012r. zawartego pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie [...] wiêcej>>

ANEKS NR 1 zawarty 6 listopada 2012 r. do porozumienia nr PZ/1/12 z dnia 24 lutego 2012r. zawartego pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie [...] wiêcej>>

Porozumienie zawarte w dniu 5 listopada 2012r. nr PCPR.4100.1.48.2012 pomiêdzy Powiatem Sêpoleąskim a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej oraz wysokości wydatków na jego utrzymanie . [...] wiêcej>>

Porozumienie zawarte w dniu 5 listopada 2012r. nr PCPR.4100.1.47.2012 pomiêdzy Powiatem Sêpoleąskim a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuączo-wychowawczej oraz wysokości wydatków na jego utrzymanie . [...] wiêcej>>

ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce, zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce od dnia 1 września 2010 roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku, tj. w okresie trwania kadencji, zawarty w dniu 5 listopada 2012r. [...] wiêcej>>

ANEKS NR 2 DO POROZUMIENIA z dnia 30 września 2010r. w sprawie w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce, zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce od dnia 1 września 2010 roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku, tj. w okresie trwania kadencji, zawarty w dniu 31 października 2012r. [...] wiêcej>>

Porozumienie zawarte w dniu 28 września 2012r. pomiêdzy Zarządem Powiatu Słupskiego a wójtem Gminy Ustka w sprawie przejêcia od Zarządu Powiatu Słupskiego przez Wójta Gminy Ustka zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1108G na odcinku Pêplino - Wielichowo w zakresie pełnienia funkcji inwestora. [...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 2/N/2012 zawarte w dniu 5 września 2012r. pomiêdzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku. [...] wiêcej>>

Porozumienie nr OR.71/D/FN/12 zawarte w dniu 3 września 2012r. pomiêdzy Powiatem Chojnickim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie. [...] wiêcej>>

Porozumienie nr DES-P.052.18.15.2012 zawarte w dniu 31 sierpnia 2012r. w Gdaąsku pomiêdzy Województwem Pomorskim a Powiatem Słupskim w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. "Pomorskie- dobry kurs na edukacjê...[...] wiêcej>>

Porozumienie zawarte w dniu 28 sierpnia 2012r. w Słupsku w sprawie powierzenia przez wójta Gminy Smoldzino Zarządowi Powiatu w Słupsku zadania publicznego zarządzania droga gminną na działce nr 73 w obrêbie Smołdzinski Las, połączonej w systemie z drogą powiatową. [...] wiêcej>>

Porozumienie nr 13/2012 zawarte w dniu 14 sierpnia 2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do placówki opiekuączo- wychowawaczej Domy dla dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr 12/2012 zawarte w dniu 14 sierpnia 2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do placówki opiekuączo- wychowawaczej Domy dla dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie zawarte w dniu 31 lipca 2012r. pomiêdzy Powiatem Bytowskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie[...] wiêcej>>

Porozumienie nr PZ/36/2012 zawarte w dniu 27 lipca 2012r. pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie[...] wiêcej>>

Porozumienie nr PZ/35/2012 zawarte w dniu 27 lipca 2012r. pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie[...] wiêcej>>

Porozumienie nr PZ/34/2012 zawarte w dniu 27 lipca 2012r. pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie[...] wiêcej>>

Porozumienie nr PZ/33/2012 zawarte w dniu 27 lipca 2012r. pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie[...] wiêcej>>

Porozumienie nr PZ/32/2012 zawarte w dniu 27 lipca 2012r. pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie[...] wiêcej>>

Porozumienie zawarte w dniu 5 lipca 2012r. w Słupsku w sprawie przejêcia od Zarządu Powiatu Słupskiego przez Burmistrza Miasta Ustka zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w zakresie pełnienia funkcji inwestora.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr 10/2012 zawarte w dniu 23 lipca 2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do placówki opiekuączo- wychowawaczej Domy dla dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr 9/2012 zawarte w dniu 23 lipca 2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do placówki opiekuączo- wychowawaczej Domy dla dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Aneks nr 2/2012 z dnia 17 lipca 2012r. do porozumienia Nr 12/2007 zawartego w dniu 19 lipca 2007 roku w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i wysokości wydatków na jego utrzymanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie zawarte w dniu 9 lipca 2012r. w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastêpczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr PZ/30/12 zawarte w dniu 05 lipca 2012r. w sprawie przyjêcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr PZ/29/12 zawarte w dniu 05 lipca 2012r. w sprawie przyjêcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr 11/2012 zawarte w dniu 4 lipca 2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do placówki opiekuączo- wychowawaczej Domy dla dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr PZ/31/12 zawarte w dniu 18 czerwca 2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Aneks Nr 1 do Porozumienia nr O-11/12/AS/2012 z dnia 15 czerwca 2012r. zawartego pomiêdzy PFRON a Powiatem Słupskim.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr PZ/30/12 zawarte w dniu 05 lipca 2012r. w sprawie przyjêcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr PZ/29/12 zawarte w dniu 05 lipca 2012r. w sprawie przyjêcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr PZ/27/12 zawarte w dniu 21 czerwca 2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie .[...] wiêcej>>

Porozumienie zawarte w dniu 11 czerwca 2012r. w Słupsku w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Słupskiego Burmistrzowi Miasta Ustka zadania publicznego zarządzania ulicą Kopernika w Ustce leżącą w ciągu drogi powiatowej nr 1197G. .[...] wiêcej>>

Porozumienie nr PZ/26/12 zawarte w dniu 11 czerwca 2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie .[...] wiêcej>>

POROZUMIENIE Nr ZKO 3/2012 zawarte w dniu 3 lipca 2012r. w sprawie przekazania przez Powiat Słupski środków pieniêżnych na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku,[...] wiêcej>>

POROZUMIENIE nr 0-11/12/AS/2012 zawarte w dniu 15 czerwca 2012 roku w Gdaąsku pomiêdzy: Paąstwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Powiatem Słupskim. Porozumienie zawiera siê w celu skoordynowania działaą realizowanych w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"[...] wiêcej>>

Porozumienie ŚR.01/2012 z dnia 21 maja 2012 r. w udostêpniania informacji o jakości powietrza atmosferycznego pomiêdzy Powiatem Słupskim a Fundacją Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdaąskiej [...] wiêcej>>

ANEKS NR 1/2012 do porozumienia Nr 12/2007 zawartego w dniu 19 lipca 2007r. pomiêdzy Gminą Miastem Koszalin a Zarządem Powiatu Słupskiego w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i wysokości wydatków na jego utrzymanie.[...] wiêcej>>

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY zawarte w Słupsku w dniu 23 maja 2012 r. pomiêdzy Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej a Zarządem Powiatu Słupskiego w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.[...] wiêcej>>

Porozumienie NR PS/1/2012 zawarte w dniu 23 maja 2012 r. pomiêdzy Zarządem Powiatu Słupskiego a Rektorem Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Dyrektorem Urzêdu Morskiego w Słupsku w sprawie objêcia patronatem i współpracy w realizacji programu edukacji morskiej i programu reagowania kryzysowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.[...] wiêcej>>

Porozumienie NR OR.41/D/FN/12 zawarte w dniu 7 maja 2012 r. pomiêdzy Powiatem Chojnickim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie NR 8/2012 zawarte w dniu 30 kwietnia 2012 r. pomiêdzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Słupskim w sprawie ustalania wysokości wydatków na opiekê i wychowanie dziecka przebywającego w rodzinie zastêpczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 20.04.2012 r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Dêbnica Kaszubska w sprawie zasad ponoszenia wydatków za pobyt dziecka w pieczy zastêpczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 19.04.2012 r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kêpice w sprawie zasad ponoszenia wydatków za pobyt dziecka w pieczy zastêpczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie NR 14/2012 z dnia 17.04.2012 r. zawarte pomiêdzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie ustalenia wysokości wydatków na utrzymanie dziecka, które przed umieszczeniem w rodzinie zastepczej na terenie Miasta Słupska, zamieszkiwało na terenie Powiatu Słupskiego.[...] wiêcej>>

Porozumienie zawarte w dniu 2 kwietnia 2012 r. pomiêdzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Słupskim w sprawie powierzenia niektórych zadaą związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012r.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr PZ/4/12 02.04.2012 r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunkow jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie w sprawie przyjêcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie zawarte w dniu 26.03.2012 r. pomiêdzy Powiatem Puckim a Powiatem Słupskim [...] wiêcej>>

Porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie zawarte w dniu 23.03.2012 r. pomiêdzy Powiatem Puckim a Powiatem Słupskim [...] wiêcej>>

Porozumienie nr 0722.2.04.2012 z dnia 03.04.2012 r. pomiêdzy Powiatem Myszkowskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie w pieczy zastêpczej [...] wiêcej>>

Aneks do Porozumienia w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekê Publiczną w Słupsku zadaą powiatowej bliblioteki publicznej dla Powiatu Słupskiego zawartego w dniu 15 kwietnia 2004 r. [...] wiêcej>>

Porozumienie NR RZ.8121.I.02.2012 dnia 02.04.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Kêtrzyąskim a Powiatem Słupskim w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastepczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 28.03.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w sprawie korzystania z pomieszczeą... oraz ponoszenia kosztów eksploatacji pomieszczeą...[...] wiêcej>>

Porozumienie NR 16/2012 z dnia 26.03.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz określenia wysokości i warunków zwrotu wydatków na jego opiekê i wychowanie .[...] wiêcej>>

Porozumienie NR 15/2012 z dnia 26.03.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz określenia wysokości i warunków zwrotu wydatków na jego opiekê i wychowanie .[...] wiêcej>>

Porozumienie NR 14/2012 z dnia 26.03.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz określenia wysokości i warunków zwrotu wydatków na jego opiekê i wychowanie .[...] wiêcej>>

Porozumienie NR 13/2012 z dnia 26.03.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz określenia wysokości i warunków zwrotu wydatków na jego opiekê i wychowanie .[...] wiêcej>>

Porozumienie NR 12/2012 z dnia 26.03.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz określenia wysokości i warunków zwrotu wydatków na jego opiekê i wychowanie .[...] wiêcej>>

Porozumienie NR 11/2012 z dnia 26.03.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz określenia wysokości i warunków zwrotu wydatków na jego opiekê i wychowanie .[...] wiêcej>>

Porozumienie NR 10/2012 z dnia 26.03.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz określenia wysokości i warunków zwrotu wydatków na jego opiekê i wychowanie .[...] wiêcej>>

Porozumienie NR 9/2012 z dnia 26.03.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz określenia wysokości i warunków zwrotu wydatków na jego opiekê i wychowanie .[...] wiêcej>>

Porozumienie NR 8/2012 z dnia 26.03.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz określenia wysokości i warunków zwrotu wydatków na jego opiekê i wychowanie .[...] wiêcej>>

Porozumienie NR 7/2012 z dnia 26.03.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz określenia wysokości i warunków zwrotu wydatków na jego opiekê i wychowanie .[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 26.03.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Smoldzino w sprawie zasad ponoszenia wydatków za pobyt dziecka w pieczy zastêpczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 26.03.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Ostrowskim a Powiatem Słupskim w sprawie ponoszenia wydatków przez Powiat Słupski na pokrycie kosztów utrzymania dziecka które przed umieszczeniem w pierwszej formie pieczy zastêpczej zamieszkiwało na terenie Powiatu Słupskiego.[...] wiêcej>>

Porozumienie NR PZ/28/12 z dnia 23.03.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>> - Traci moc Porozumieniem Nr PZ/1/13 z dnia 25.01.2013 r.

Porozumienie z dnia 20.03.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Potêgowo w sprawie zasad ponoszenia wydatków za pobyt dziecka w pieczy zastepczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr PZ/3/2012 z dnia 20.03.2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr 12/PCPR/2012 z dnia 20.03.2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2 ⏞Dom w Ogrodzie" w Lêborku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr 11/PCPR/2012 z dnia 20.03.2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2 ⏞Dom w Ogrodzie" w Lêborku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr 10/PCPR/2012 z dnia 20.03.2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2 ⏞Dom w Ogrodzie" w Lêborku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr 9/PCPR/2012 z dnia 20.03.2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2 ⏞Dom w Ogrodzie" w Lêborku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr 8/PCPR/2012 z dnia 20.03.2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2 ⏞Dom w Ogrodzie" w Lêborku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr 7/PCPR/2012 z dnia 20.03.2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2 ⏞Dom w Ogrodzie" w Lêborku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr 6/PCPR/2012 z dnia 20.03.2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2 ⏞Dom w Ogrodzie" w Lêborku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr 5/PCPR/2012 z dnia 20.03.2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2 ⏞Dom w Ogrodzie" w Lêborku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr 4/PCPR/2012 z dnia 20.03.2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2 ⏞Dom w Ogrodzie" w Lêborku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr 3/PCPR/2012 z dnia 20.03.2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2 ⏞Dom w Ogrodzie" w Lêborku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr 2/PCPR/2012 z dnia 20.03.2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2 ⏞Dom w Ogrodzie" w Lêborku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie nr 1/PCPR/2012 z dnia 20.03.2012r. w sprawie przyjêcia dziecka do Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2 ⏞Dom w Ogrodzie" w Lêborku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 8/2012 z dnia 16.03.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Lêborskim w sprawie przyjêcia dziecka do placówki opiekuączo - wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa ⏞Nasz Dom" w Ustce i Słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie .[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 7/2012 z dnia 16.03.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Powiatem Lêborskim w sprawie przyjêcia dziecka do placówki opiekuączo - wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa ⏞Nasz Dom" w Ustce i Słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie .[...] wiêcej>>

Porozumienie NR 7/RZ/2012 z dnia 16.03.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Skarżyąskim a Powiatem Słupskim w sprawie warunków pobytu dziecka w rodzinie zastêpczej i wysokosci wydatków ponoszonych na jego opieke i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 15.03.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica w sprawie zasad ponoszenia wydatków za pobyt dziecka w pieczy zastêpczej .[...] wiêcej>>

Aneks nr 1 do Porozumienia nr 36/UMWP/ROPS/RPOT/2012 zawartego w dniu 5 marca 2012r. w sprawie przyjêcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie. [...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 36/UMWP/ROPS/RPOT/2012 z dnia 5.03.2012r. zawarte pomiêdzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr ZKO/2/2012 z dnia 29.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Komendą Miejską Straży Pożarnej w Słupsku w sprawie zasad współpracy PCZK Starostwa Powiatowego w Słupsku z Miejskim Stanowiskiem Kierowania w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku .[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 27.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Człuchowskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka do placówki opiekunczo-wychowawczej oraz warunkow jego pobytu i wysokosci wydatkow na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 11/2012 z dnia 27.02.2012r. zawarte pomiêdzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łacznej kwocie świadczeą przysługujących rodzinie zastêpczej.[...] wiêcej>>
- WYGASA Z DNIEM 1 CZERWCA 2012r. PS.03.4142.26.12

Porozumienie Nr 10/2012 z dnia 27.02.2012r. zawarte pomiêdzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łacznej kwocie świadczeą przysługujących rodzinie zastêpczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 9/2012 z dnia 27.02.2012r. zawarte pomiêdzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łacznej kwocie świadczeą przysługujących rodzinie zastêpczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 8/2012 z dnia 10.02.2012r. zawarte pomiêdzy powiatem Wejherowskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie [...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 8/2012 z dnia 27.02.2012r. zawarte pomiêdzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łacznej kwocie świadczeą przysługujących rodzinie zastêpczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 7/2012 z dnia 27.02.2012r. zawarte pomiêdzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łacznej kwocie świadczeą przysługujących rodzinie zastêpczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 6/2012 z dnia 27.02.2012r. zawarte pomiêdzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łacznej kwocie świadczeą przysługujących rodzinie zastêpczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 5/2012 z dnia 27.02.2012r. zawarte pomiêdzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łacznej kwocie świadczeą przysługujących rodzinie zastêpczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 4/2012 z dnia 27.02.2012r. zawarte pomiêdzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łacznej kwocie świadczeą przysługujących rodzinie zastêpczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 2/2012 z dnia 27.02.2012r. zawarte pomiêdzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łacznej kwocie świadczeą przysługujących rodzinie zastêpczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 1/2012 z dnia 27.02.2012r. zawarte pomiêdzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w łacznej kwocie świadczeą przysługujących rodzinie zastêpczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/24/12 z dnia 24.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/23/12 z dnia 24.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/22/12 z dnia 24.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/21/12 z dnia 24.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/20/12 z dnia 24.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>
- wygaśniêcie z dniem 8 stycznia 2013r.

Porozumienie Nr PZ/19/12 z dnia 24.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/18/12 z dnia 24.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/17/12 z dnia 24.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/16/12 z dnia 15.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/15/12 z dnia 15.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/14/12 z dnia 15.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/13/12 z dnia 15.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/12/12 z dnia 24.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/11/12 z dnia 24.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/10/12 z dnia 24.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/9/12 z dnia 24.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/8/12 z dnia 24.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/7/12 z dnia 24.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/6/12 z dnia 24.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/5/12 z dnia 24.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/2/12 z dnia 24.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr PZ/1/12 z dnia 24.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 34/2012 z dnia 15.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Bytowskim a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia Dziecka w rodzinie zastêpczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 33/2012 z dnia 15.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Bytowskim a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia Dziecka w rodzinie zastêpczej.[...] wiêcej>>
Porozumienie Nr 33/2012 nie obowiązuje od dnia 15.03.2012r.

Porozumienie Nr 32/2012 z dnia 15.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Bytowskim a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia Dziecka w rodzinie zastêpczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 31/2012 z dnia 15.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Bytowskim a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia Dziecka w rodzinie zastêpczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 30/2012 z dnia 15.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Bytowskim a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia Dziecka w rodzinie zastêpczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 6/2012 z dnia 13.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do placówki opiekuączo - wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa ⏞Nasz Dom" w Ustce i Słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie .[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 5/2012 z dnia 13.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do placówki opiekuączo - wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa ⏞Nasz Dom" w Ustce i Słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie .[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 4/2012 z dnia 13.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do placówki opiekuączo - wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa ⏞Nasz Dom" w Ustce i Słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie .[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 3/2012 z dnia 13.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do placówki opiekuączo - wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa ⏞Nasz Dom" w Ustce i Słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie .[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 2/2012 z dnia 13.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do placówki opiekuączo - wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa ⏞Nasz Dom" w Ustce i Słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie .[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 1/2012 z dnia 13.02.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przyjêcia dziecka do placówki opiekuączo - wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa ⏞Nasz Dom" w Ustce i Słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekê i wychowanie .[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 17/2012 z dnia 24.01.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Sławieąskim a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia Dziecka w rodzinie zastêpczej.[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 19.01.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Słupskim a Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Gdaąsku o współpracy w zakresie wspólnych działaą podejmowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w powiecie słupskim.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 30/PCPR/2011 z dnia 16.01.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia Dziecka w Placówce Wielofunkcyjnej Nr 2 "Dom w Ogrodzie" w Lêborku.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 29/PCPR/2011 z dnia 16.01.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia Dziecka w Placówce Wielofunkcyjnej Nr 2 "Dom w Ogrodzie" w Lêborku.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 28/PCPR/2011 z dnia 16.01.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia Dziecka w Placówce Wielofunkcyjnej Nr 2 "Dom w Ogrodzie" w Lêborku.[...] wiêcej>>

Porozumienie Nr 27/PCPR/2011 z dnia 16.01.2012r. zawarte pomiêdzy Powiatem Lêborskim a Powiatem Słupskim w sprawie umieszczenia Dziecka w Placówce Wielofunkcyjnej Nr 2 "Dom w Ogrodzie" w Lêborku.[...] wiêcej>>

Wersja do druku


Liczba odsłon:  1345

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2013-02-01 14:29:32

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-02-01 11:55:22