Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440020
Uchwała Nr XXII/229/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego ...wiêcej>>

Uchwała Nr XXII/228/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok...wiêcej>>

Uchwała Nr XXI/227/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2013 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr XXI/226/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2013 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr XXI/225/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok...wiêcej>>

Uchwała Nr XXI/224/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjêcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego ...wiêcej>>

Uchwała Nr XXI/223/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2013 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr XXI/222/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego ...wiêcej>>

Uchwała Nr XXI/221/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok...wiêcej>>

Uchwała Nr XXI/220/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowegooraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków ...wiêcej>>

Uchwała Nr XXI/219/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/208/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie umowy pomiêdzyPowiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na reałizacjê zadania polegającego na przebudowie chodnika w miejscowości Karżcino w ciągu drogi powiatowej nr 1120G Karżcino-Gąbino ...wiêcej>>

Uchwała Nr XXI/218/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/186/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłoniec...wiêcej>>

Uchwała Nr XXI/217/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/162/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przyjêcia przez Powiat Słupski od
Gminy Dêbnica Kaszubska pomocy finansowej na przebudowê drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałêzów ...wiêcej>>

Uchwała Nr XXI/216/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo - Przewłoka - etap I ...wiêcej>>

Uchwała Nr XXI/215/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Bruskowo Wielkie - Możdżanowo do drogi wojewódzkiej nr 203"...wiêcej>>

Uchwała Nr XXI/214/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjêcia przez Powiat Słupski od Gminy Potêgowo pomocy rzeczowej na przebudowê chodnika przy drodze powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno ...wiêcej>>

Uchwała Nr XXI/213/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/206/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2013 roku ...wiêcej>>

Uchwała Nr XXI/212/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2016 ...wiêcej>>

Uchwała Nr XXI/211/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjêcia Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymina 2013 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XX/210/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XX/209/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XX/208/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizacjê zadania polegającego na przebudowie chodnika w miejscowości Karżcino w ciągu drogi powiatowej nr 1120G Karżcino-Gąbino. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XX/207/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przyjêcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy rzeczowej na realizacjê chodników na terenie Gminy Damnica. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XX/206/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych na terenie Powiatu Słupskiegow 2013 roku. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XIX/205/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XIX/204/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Slupskiego. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XIX/203/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie przyjêcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy rzeczowej na budowê chodnika przy drodze powiatowej nr 1139G miejscowośŚ Karżniczka. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XIX/202/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica dotyczącej realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo -Lubuą - Etap II"....wiêcej>>

Uchwała Nr XIX/201/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/176/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajêŚ niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski....wiêcej>>
-zmienia Uchwałê Nr XVIII/176/2012

Uchwała Nr XIX/200/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie umowy partnerskiej z Gminą Potêgowo na realizacjê zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - II ETAP BEZPIECZEÑSTWO - DOSTÊPNOŚÆ - ROZWÓJ....wiêcej>>

Uchwała Nr XIX/199/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie umowy partnerskiej z Gminą Główczyce na realizacjê zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - II ETAP BEZPIECZEÑSTWO- DOSTÊPNOŚÆ - ROZWÓJ ....wiêcej>>

Uchwała Nr XIX/198/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Gminie Słupsk pomocy finansowej na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od Wielichowa do Bruskowa Wielkiego. ... wiêcej>>

Uchwała Nr XIX/197/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kobylnica dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego
obejmująca ulicê Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie". ...wiêcej>>

Uchwała Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pod tytulem" "Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego". ...wiêcej>>

Uchwała Nr XIX/195/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Ustka w sprawie realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Pêplino- Wielichowo". ...wiêcej>>

Uchwała Nr XIX/194/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie przekazania Gminie Ustka zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1108G na odcinku Pêplino - Wielichowo w zakresie pełnienia funkcji inwestora. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XIX/193/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowê mostu w Krêpie Slupskiej i wiaduktu kolejowego w Gałêzinowie na terenie Gminy Słupsk . ...wiêcej>>

Uchwała Nr XIX/192/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji projektu pn. " Przebudowa czêści poddasza budynku Zespołu Pałacowego w Damnicy" . ...wiêcej>>

Uchwała Nr XIX/191/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie obowiązujących w 2013 r. wysokości opłat za usuniêcie i przechowywanie pojazdu usuniêtego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usuniêcia pojazdu. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XIX/190/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie pozbawienia dróg przebiegających przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVIII/189/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 115/2010 Rady Powiatu Slupskiego z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego wynagrodzenia Starosty Słupskiego. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVIII/188/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVIII/187/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVIII/186/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie współfinansowaniaprzebudowy drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłoniec. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjêcia pomocy rzeczowej na przebudowê drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłoniec. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVIII/184/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjêcia pomocy finansowej na budowê chodnika od miejscowości Przewłoka do miejscowości Zapadłe przy drodze powiatowej
nr 1114G. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVIII/183/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie współfinansowania przez Nadleśnictwo Leśny Dwór przebudowy drogi powiatowej nr 1176G Dêbnica Kaszubska - Podwilczyn - etap I. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVIII/182/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjêcia pomocy finansowej na przebudowê drogi powiatowej nr 1176G Dêbnica Kaszubska - Podwilczyn....wiêcej>>

Uchwała Nr XVIII/181/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie realizacji i finansowania zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1124G Smołdziąski Las - Czołpino i drogi gminnej. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVIII/180/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IX/82/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Główczyce dotyczącej realizacji zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych w miejscowości Główczyce nr 1143G, 1128G, 1126G. ...wiêcej>>
- zmienia Uchwałê Nr IX/82/2011

Uchwała Nr XVIII/179/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVIII/178/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjêcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na lata 2012-2015...wiêcej>>

Uchwała Nr XVIII/177/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiêdzy Powiatem Słupskim a gminami Powiatu Słupskiego....wiêcej>>

Uchwała Nr XVIII/176/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajêŚ niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski ...wiêcej>>
-zmieniona Uchwałą Nr XIX/201/2012

Uchwała Nr XVII/175/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Starosty Słupskiego najlepszym uczniom - sportowcom, w związku
z organizowanymi najwiêkszymi europejskimi lub światowymi imprezami sportowymi ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVII/174/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok...wiêcej>>

Uchwała Nr XVII/173/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego...wiêcej>>

Uchwała Nr XVII/172/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągniêcia kredytu długoterminowego...wiêcej>>

Uchwała Nr XVII/171/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokośŚ oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługê lat, motywacyjnego i funkcyjnego, wysokośŚ dodatków za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastêpstw, wysokośŚ i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Słupskiego" ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVII/170/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego "Pomorskie - dobry kurs na edukacjê. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki"...wiêcej>>

Uchwała Nr XVII/169/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłychw Ustce wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12...wiêcej>>

Uchwała Nr XVII/168/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpieniado realizacji programu PaąstwowegoFunduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychpn. "Aktywny Samorząd". ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVII/167/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Gminie Miasto Ustka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizacjê projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej". ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVII/166/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania Gminie Miasto Ustka zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w zakresie pełnienia funkcji inwestora. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVII/165/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przyjêcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej i rzeczowej przy realizacji drogowych zadaą inwestycyjnych
na terenie Gminy Ustka....wiêcej>>

Uchwała Nr XVII/164/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przyjêcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk pomocy finansowej na przebudowêdrogi powiatowej nr 1105G GaŚ-Redêcin. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVII/163/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przyjêcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowê drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości
Biêcino....wiêcej>>

Uchwała Nr XVII/162/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przyjêcia przez Powiat Słupski od Gminy Dêbnica Kaszubska pomocy finansowej na przebudowê drogi powiatowej nr 1200G
w miejscowości Gałêzów. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVII/161/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb Aukcja Rybna Ustka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVII/160/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania przez Powiat Słupski środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy Policji w 2012 roku....wiêcej>>

Uchwała Nr XVII/159/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego....wiêcej>>

Uchwała Nr XVII/158/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytów na realizacjêzadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015". ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVII/157/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVII/156/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2011 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVII/155/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiegoza 2011 rok. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVI/154/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok . ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVI/153/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVI/152/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznania nagród Starosty Słupskiego najlepszym uczniom - sportowcom, w związku z organizowanymi najwiêkszymi europejskimi lub światowymi imprezami sportowymi . ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVI/151/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjêcia przez Powiat Słupski od Gminy Kêpice pomocy rzeczowej przy przebudowie chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G Biesowice-Ciecholub. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVI/149/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjêcia przez Powiat Słupski od Gminy Kêpice pomocy finansowej i rzeczowej na realizacjê robót drogowych na drogach powiatowych nr 1161G, 1149G, 1166G, 1165G, 1163G, 1162G, 1160G, 1146G, 1147G, 1157G, 1167G...wiêcej>>

Uchwała Nr XVI/148/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. ⏞Wyższe kwalifikacje zawodowe - wiêksze możliwości na rynku pracy" realizowanego przez Powiat Słupski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 ...wiêcej>>

Uchwała Nr XVI/147/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjêcia ⏞Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012 ⏓ 2014âŹ...wiêcej>>

Uchwała Nr XV/146/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr XV/145/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego ...wiêcej>>

Uchwała Nr XV/144/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Machowinku ...wiêcej>>

Uchwała Nr XV/143/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Machowinie ...wiêcej>>

Uchwała Nr XV/142/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ...wiêcej>>

Uchwała Nr XV/141/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia zadaą, na które przeznacza siê środki Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ...wiêcej>>

Uchwała Nr XV/140/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji zadania pn. ⏞Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Słupska Kolej Morska" ...wiêcej>>

Uchwała Nr XV/139/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w czêści, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstêpowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastêpczej ...wiêcej>>

Uchwała Nr XV/138/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumieą z jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmującymi uczniów na praktyki zawodowe i organizującymi teoretyczną naukê zawodu w systemie kursowym ...wiêcej>>

Uchwała Nr XV/137/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ⏞Rozwijamy żagle - wzmocnienie rodzin zastêpczych" realizowanego przez Powiat Słupski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z Gminą Główczyce/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Główczycach w ramach konkursu 01/POKL/9.5/2011 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 ...wiêcej>>

Uchwała Nr XV/136/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ⏞Ścieżką kultury i rekreacji w ciekawsze życie" realizowanego przez Powiat Słupski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z Gminą Główczyce/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Główczycach w ramach konkursu 01/POKL/9.5/2011 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 ...wiêcej>>

Uchwała Nr XV/135/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastêpczej na lata 2012 - 2014 ...wiêcej>>

Uchwała Nr XV/134/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjêcia od Wojewody Pomorskiego zadaą publicznych z zakresu administracji rządowej ...wiêcej>>

Uchwała Nr XV/133/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd ...wiêcej>>

Uchwała Nr XV/132/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji projektu pn. ⏞Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbêdnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego" ...wiêcej>>

Uchwała Nr XV/131/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji projektu pn. ⏞Renowacja oraz konserwacja plafonu znajdującego siê w sali lustrzanej
pałacu w Damnicy" ...wiêcej>>

Uchwała Nr XV/130/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/252/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie przyjêcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego ...wiêcej>>

Uchwała Nr XIV/129/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do Lokalnej Grupy Rybackiej pn.⏞Słowiąska Grupa Rybacka" ...wiêcej>>

Uchwała Nr XIV/128/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r. określającej szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu powiatu słupskiego, osiągającej wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym. ...wiêcej>>
- zmienia Uchwałê Nr VI/49/2011


Uchwała Nr XIV/127/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12. ...wiêcej>>

Uchwała Nr XIV/125/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajêcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego. ...wiêcej>>


Wersja do druku


Liczba odsłon:  3299

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-01-03 13:28:19

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-01-02 13:49:14