Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440053

Wydział Komunikacji i Drogownictwa


Naczelnik Wydziału: Elżbieta Matuszewska, parter, p. 06, tel. (59) 8418-540
e-mail: komunikacja@powiat.slupsk.pl, ematuszewska@powiat.slupsk.pl


W skład wydziału wchodzą nastêpujące stanowiska:

- stanowisko ds. systemów informatycznych i zatrzymanych uprawnieą do kierowania: Jarosław Fronc, KM-I, parter, pok. 07, tel. (59) 8418-541,
e-mail: jfronc@powiat.slupsk.pl
- stanowisko ds. ewidencji i wydawania uprawnieą do kierowania: Aleksandra Staniuk, KM-II, parter, pok. 08, tel. (59) 8418-539, e-mail: prawa_jazdy@powiat.slupsk.pl
- stanowisko ds. ewidencji i wydawania uprawnieą do kierowania: Aneta Kołodziejska, KM-III, parter, pok. 08, tel. (59) 8418-539, e-mail: prawa_jazdy@powiat.slupsk.pl
- stanowisko ds. rejestracji pojazdów: Regina Trojanowska, KM-IV, parter, pok. 11, tel. (59) 8418-592, e-mail: dowody_rejestracyjne@powiat.slupsk.pl
- stanowisko ds. rejestracji pojazdów: Urszula Zbrudzewska, KM-V, parter, pok. 12, tel. (59) 8418-543, e-mail: dowody_rejestracyjne@powiat.slupsk.pl
- stanowisko ds. rejestracji pojazdów: Małgorzata Kargul, KM-X, parter, pok. 14, tel. (59) 8418-572, e-mail: dowody_rejestracyjne@powiat.slupsk.pl
- stanowisko ds. rejestracji pojazdów: Małgorzata Pater, KM-VI, parter, pok. 14, tel. (59) 8418-572, e-mail: dowody_rejestracyjne@powiat.slupsk.pl
- stanowisko ds. rejestracji pojazdów: Armin Biernacki, KM-VII, parter, pok. 10, tel. (59) 8418-542, e-mail: dowody_rejestracyjne@powiat.slupsk.pl
- stanowisko ds. Ośrodków Szkolenia Kierowców, Stacji Kontroli Pojazdów i inżynierii ruchu: Wiktor Brych, KM-VIII, parter, pok. 13, tel. (59) 8418-544, e-mail: brych@powiat.slupsk.pl
- stanowisko ds. transportu (licencje, zezwolenia i zaświadczenia): Barbara Janicka, KM-IX, parter, pok. 13, tel. (59) 8418-544, e-mail: drogownictwo@powiat.slupsk.pl
Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

1. Rejestr przedsiêbiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (działalnośŚ regulowana).

2. Rejestr przedsiêbiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów (działalnośŚ regulowana).

3. Rejestr wniosków i wydanych zaświadczeą na przewozy drogowe na potrzeby własne.

4. Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

5. Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.

6. Rejestr zezwoleą na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

7. Ewidencja wydanych uprawnieą diagnosty.

8. Ewidencja instruktorów.

9. Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu.

10. Ewidencja wydanych zezwoleą na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

11. Ewidencja wydanych kart parkingowych.

12. Ewidencja pojazdów.

13. Ewidencja kierowców.

14. Ewidencja osób bez uprawnieą wobec których orzeczony został zakaz ubiegania siê o uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.

15. Rejestr główny przychodu i rozchodu druków ścisłego zarachowania:

a) pozwolenia czasowe,

b) nalepki kontrolne na szybê,

c) znaki legalizacyjne na tablice rejestracyjne.

16. Rejestry wydanych tablic rejestracyjnych.

17. Rejestry wydanych pozwoleą czasowych.

18. Rejestry wydanych miêdzynarodowych praw jazdy.

19. Rejestr wydanych legitymacji instruktora.


Wersja do druku


Liczba odsłon:  17993

Treść wytworzył(a): Elżbieta Matuszewska Naczelnik Wydziału KM, 2011-01-03 14:59:00

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2012-09-04 10:25:55

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-09-04 10:22:49