Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440054
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na III sesjê w grudniu 2010 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2011 rok. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na III sesjê w grudniu 2010 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2011 rok. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na III sesjê w grudniu 2010 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na III sesjê w grudniu 2010 roku w sprawie zmiany składu Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na III sesjê w grudniu 2010 roku w sprawie zmiany składu Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na III sesjê w grudniu 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/340/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej, dotyczącej realizacji projektu pod tytułem ⏞Wodne ratownictwo medyczne w powiecie słupskimâŹ. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na III sesjê w grudniu 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/375/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na III sesjê w grudniu 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na III sesjê w grudniu 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2011 rok. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na III sesjê w grudniu 2010 roku Podjêcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce radnego Powiatu Słupskiego, którego mandat wygasł. - ślubowanie radnego.
[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na II sesjê w listopadzie 2010 roku w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na II sesjê w listopadzie 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na II sesjê w listopadzie 2010 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na II sesjê w listopadzie 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na II sesjê w listopadzie 2010 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupskiego. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na II sesjê w listopadzie 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na II sesjê w listopadzie 2010 roku w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce wygaszonego mandatu radnego Powiatu Słupskiego. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na L sesjê w listopadzie 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/344/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2010 w sprawie zaciągniêcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działaą finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej ...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na L sesjê w listopadzie 2010 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na L sesjê w listopadzie 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na L sesjê w listopadzie 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kêpice w celu dofinansowania remontu strażnicy OSP Korzybie. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na L sesjê w listopadzie 2010 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku w celu dofinansowania zakupu paliwa do samochodów
służbowych.
[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na L sesjê w listopadzie 2010 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica dotyczącej realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuą
[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na L sesjê w listopadzie 2010 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej, dotyczącej realizacji projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu Powiatu Słupskiego" w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS) - zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na L sesjê w listopadzie 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniêżnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Powiatowi Słupskiemu oraz jego jednostkom podległym
[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na L sesjê w listopadzie 2010 roku w sprawie przyznawania wyróżnieą i nagród za wysokie wyniki sportowe w miêdzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w październiku 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w październiku 2010 roku w sprawie przyznania pierwszeąstwa w nabyciu lokali mieszkalnych oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemcówlokali mieszkalnych położonych w budynku nr 53 w miejscowości Machowino, gm. Ustka [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 28 września 2010 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Smołdzino dotyczącej realizacji zadania pn. ⏞Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G Smołdzino - Kluki oraz drogi powiatowej w miejscowości Żelazo⏠[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 28 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacjê inwestycji pn. ⏞Przebudowa drogi gminnej nr 100058G w ciągu ulicy Sportowej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą UsteckąâŹ [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 28 września 2010 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica dotyczącej udzielenia Gminie Kobylnica pomocy finansowej na realizacjê zadania pn. ⏞Przebudowa ciągu ulic Widziąska w Kobylnicy ⏓ Główna w Widzinie na terenie Gminy KobylnicaâŹ. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 28 września 2010 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kêpice dotyczącej realizacji zadania pn. ⏞Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub -Darnowo oraz chodnika w miejscowości Osowo i drogi powiatowej nr 1166G w miejscowości Bronowo⏠[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 28 września 2010 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kêpice dotyczącej realizacji zadania pn. ⏞Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Osowo⏠[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 28 września 2010 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Ustka dotyczącej realizacji zadania pn. ⏞Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Objazda -Przewłoka i nr 1115G Wytowno-Bydlino⏠[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 28 września 2010 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej realizacji zadania pn. ⏞Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G w Karżcinie⏠[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 28 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacjê zadania pn. ⏞Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Słupsk-Krêpa wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Etap I.⏠[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 28 września 2010 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Dêbnica Kaszubska dotyczącej realizacji zadania pn. ⏞Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Podwilczyn⏠[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 28 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacjê zadania pn. ⏞Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dêbnicy Kaszubskiej wraz z przebudową ulicy KościelnejâŹ. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 28 września 2010 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Damnica dotyczącej realizacji zadania pn. ⏞Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G Bobrowniki-Stara DąbrowaâŹ[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 28 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLV / 330 / 2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych w Powiecie Słupskim [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 28 września 2010 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pt. ⏞Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Kêpicach⏠[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 28 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/111/2007 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przyjêcia Słupskiego Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 31 sierpnia 2010 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Damnica dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na przebudowê drogi powiatowej nr 1141G Łebieą-Strzyżyno[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągniêcia kredytu długoterminowego[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 31 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok,[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pod tytułem "Poprawa bezpieczeąstwa mieszkaąców Powiatu Słupskiego", [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zawarcia umowy dotyczącej realizacji projektu pod tytułem "Poprawa bezpieczeąstwa mieszkaąców Powiatu Słupskiego", [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pod tytułem "Wodne ratownictwo medyczne w Powiecie Słupskim",
[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego S.P.Z.O.Z w Słupsku za 2009r [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie za 2009r [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych w Powiecie Słupskim [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania z innymi powiatami w realizacji programu pod nazwą "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Słupskiego Nr XLII/313/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zadaą, na które przeznacza siê środki Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 29 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałê Nr III/19/ 2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu słupskiego [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Słupskiego[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 29 czerwca 2010 roku w sprawie stwierdzenia wygaśniêcia mandatu radnego Powiatu Słupskiego (Jacka Graczyka)[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 25 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010 rok[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 25 maja 2010 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej, dotyczącej realizacji projektu pod tytułem "Zabawa w miasto-dzieci budują swój własny świat" w dniach 22-30 lipca 2010 roku, [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 25 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Słupskiego Nr XLI/309/2010 z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytów na realizacjê zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 30 kwietnia 2010 roku w sprawie absotutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2009 rok[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągniêcia kredytu długoterminowego[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągniêcia kredytu termomodernizacyjnego [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/276/ 2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2009r. w sprawie likwidacji Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupsku zmienionej uchwałą Nr XXXVII/285/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2009 r.[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 30 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt."Wyższe kwalifikacje zawodowe - wiêksze możlwości na rynku pracy'' w ramach Priorytetu VII
Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Powiatu Słupskiego.
[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 30 marca 2010 roku w sprawie likwidacji VI Liceum Profilowanego i Technikum Uzupełniającego Nr 6 wchodzących w skład Zespołu szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku, z siedzibą w Słupsku przy ulicy Szczeciąskiej 36.[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 30 marca 2010 roku w sprawie określenia zadaą, na które przeznacza siê środki Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na sesjê w dniu 30 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2010rok.[...wiêcej>>

Pozostałe Projekty Uchwał Rady Powiatu Słupskiego na VIII sesjê w czerwcu 2011 roku [...wiêcej>>