Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440054

 

Wydział Architektoniczno - Budowlany


Naczelnik Wydziału: Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk, I piêtro , p. 110,
tel. (59) 8418-550
e-mail: architektura@powiat.slupsk.pl, mpaszczyk@powiat.slupsk.pl


W skład wydziału wchodzą nastêpujące stanowiska:

Stanowisko ds. administracji architektoniczno – budowlanej:
- Beata Barabasz, AB.I.C, I piêtro, p. 108, tel. (59) 8418-546 ,
- Małgorzata Hoffmann, AB.I.D, I piêtro, p. 108, tel. (59) 8418-546

- Katarzyna Janik-Stoltz, AB.I.E, I piêtro, p. 106, tel. (59) 8418-548
- Alicja Buchholz, AB.I.B, I piêtro , p. 106, tel. (59) 8418-548
- Anna Gorzelak, AB.I.A, I piêtro, p. 107, tel. (59) 8418-594

Do obowiązków należą:

1. rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowê, sprawdzanie dokumentacji i zatwierdzenia projektów budowlanych oraz przygotowanie decyzji administracyjnych i postanowieą,
2. rozpatrywanie zgłoszeą o rozbiórce i przygotowanie projektu decyzji nakładających obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkê
3. rozpatrywanie wniosków o niezbêdności wejścia inwestora na sąsiednią posesjê w celu wykonania robót budowlanych
4. rozpatrywanie wniosków dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego czêści
5. wydanie zaświadczeą o samodzielności lokali i innych zgodnie z wnioskiem
6. nakładanie obowiązku uzupełnienia dokumentacji i wnoszenie sprzeciwu do zgłoszenia rozpoczêcia robót naruszających prawo, przyjmowanie zgłoszeą
7. nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowê lub wykonywania pozwolenia na budowê lub wykonywanie robót budowlanych objêtych zgłoszeniem,
8. uchylenie lub wygaszenie decyzji o pozwoleniu na budowê lub rozbiórkê w przypadku istotnego odstąpienia od pozwolenia na budowê, zaniechania lub przerwania budowy albo nie spełnienia warunków pozwolenia na budowê,
9. zmianê pozwolenia na budowê w sytuacji istotnego odstêpstwa od pozwolenia na budowê przed rozpoczêciem robót w tym zakresie,
10. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na rzecz nabywcy nieruchomości,
11. przyjmowanie zawiadomienia rozpoczêcia i zakoączenia robót objêtych zgłoszeniem

- stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej: Grażyna Michalska, AB.II, I piêtro , p. 109, tel. (59) 8418-545

Do obowiązków należą:

1. obsługa sekretariatu wydziału,
2. uzgadnianie projektów decyzji i studium uwarunkowaą,
3. opiniowanie mpzp,
4. rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowê, sprawdzanie dokumentacji i zatwierdzenia projektów budowlanych oraz przygotowanie decyzji administracyjnych i postanowieą,
5. nakładanie obowiązku uzupełnienia dokumentacji i wnoszenie sprzeciwu do zgłoszenia rozpoczêcia robót naruszających prawo, przyjmowanie zgłoszeą,
6. nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowê lub wykonywania pozwolenia na budowê lub wykonywanie robót budowlanych objêtych zgłoszeniem,
7. uchylenie lub wygaszenie decyzji o pozwoleniu na budowê lub rozbiórkê w przypadku istotnego odstąpienia od pozwolenia na budowê, zaniechania lub przerwania budowy albo nie spełnienia warunków pozwolenia na budowê,
8. zmianê pozwolenia na budowê w sytuacji istotnego odstêpstwa od pozwolenia na budowê przed rozpoczêciem robót w tym zakresie,
9. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na rzecz nabywcy nieruchomości


Wersja do druku


Liczba odsłon:  11164

Treść wytworzył(a): Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk Naczelnik Wydziału AB, 2012-02-02 11:43:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2012-02-02 12:05:44

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2011-12-13 09:22:08