Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440054
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XIII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok. [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XIII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2011 -2020. [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XIII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XIII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie przystapienia Powiatu słupskiego do wspólnej realizacji projektu pt."budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce" [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok. [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2011 -2020. [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2012r. [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2012r. [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2012 rok [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie pracy Komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2012 rok [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie zmiany składu Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie zmiany składu Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeąstwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego. [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2012r. [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Paąstwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego z przeznaczeniem na realizacjê zadaą związanych z rozbudową pomieszczeą garażowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 w Słupsku. [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie przyjêcia pomocy finansowej od Gminy Smołdzino na realizacjê zadania polegającego na modernizacji chodników w miejscowościach Gardna Mała i Gardna Wielka. [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu systemowego pn. ⏞Pomorskie - dobry kurs na edukacjê. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniajacego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ul. Bursztynowej 12. [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie przyjêcia Programu współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok. [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XII sesjê w grudniu 2011 roku w sprawie obowiazujących w 2012r. wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdu usunietego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstapienia od usuniecia pojazdu. [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XI sesjê w listopadzie 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2011-2020 [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XI sesjê w listopadzie 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ⏞Rêkodzieło sposobem na przełamanie barier⏠realizowanego w ramach konkursu 02/POKL/ 7.2.1/2011 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 [... wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XI sesjê w listopadzie 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia zadaą, na które przeznacza siê środki Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XI sesjê w listopadzie 2011 roku w sprawie wyrażenia woli współpracy z Miastem Słupsk w zakresie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XI sesjê w listopadzie 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/81/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu Słupskiego [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na XI sesjê w listopadzie 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na X sesjê w październiku 2011 rokuw sprawie udzielenia Gminie Słupsk pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizacjê projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Krêpa Słupska-Płaszewko wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego Etap II" [...wiêcej>>


Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na X sesjê w październiku 2011 rokuw sprawie zawarcia umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Potêgowo dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizacjê zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1188G na odcinku Darżyno-Grąbkowo [...wiêcej>>


Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na X sesjê w październiku 2011 rokuw sprawie zawarcia umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica dotyczącej udzielenia Gminie Kobylnica pomocy finansowej na realizacjê projektu pn: "Przebudowa ulicy Głównej w Widzinie" [...wiêcej>>


Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na X sesjê w październiku 2011 rokuw sprawie zawarcia umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na przebudowie drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Pêplino-Wielichowo" [...wiêcej>>


Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na X sesjê w październiku 2011 rokuw sprawie zawarcia umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizacjê zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G w Karżcinie- etap II" [...wiêcej>>


Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na X sesjê w październiku 2011 rokuw sprawie zawarcia umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na przebudowê chodnika w Rogawicy i budowê chodnika w Gałêzinowie [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na X sesjê w październiku 2011 rokuw sprawie uznania siê za organ niewłaściwy do rozpatzrzenia skargi [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na X sesjê w październiku 2011 rokuw sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na X sesjê w październiku 2011 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji z samorządem Województwa Pomorskiego projektu pn. "Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego" [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na X sesjê w październiku 2011 roku w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Technicznych w Ustce przy ulicy Darłowskiej 3b na siedzibê przy ulicy Bursztynowej 12 [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IX sesjê w sierpniu 2011 roku w sprawie zmiany uchwały NR VIII/69/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuniêcie i przechowywanie pojazdu usuniêtego z drogi oraz wysokośŚ kosztów powstałych w razi u odstąpienia od usuniêcia pojazdu. [...wiêcej>>


Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IX sesjê w sierpniu 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2011 -2020 [...wiêcej>>


Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IX sesjê w sierpniu 2011 rokuw sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok [...wiêcej>>


Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IX sesjê w sierpniu 2011 roku w sprawie przekazania dotacji celowej Miastu Słupsk z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Paąstwowej Straży Pożarnej w Słupsku na realizacje zadaą związanych z organizacją Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych [...wiêcej>>


Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IX sesjê w sierpniu 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego z przeznaczeniem na czêściowe dofinansowanie kosztów odbudowy budynku Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Pion Miastko, zniszczonego podczas pożaru w dniu 31 maja 2011 r. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IX sesjê w sierpniu 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytów na realizacjê zadania publicznego pn. ⏞Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015" [...wiêcej>>


Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IX sesjê w sierpniu 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Paąstwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Paąstwowej Straży Pożarnej w Słupsku [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IX sesjê w sierpniu 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu Słupskiego [... wiêcej>>


Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IX sesjê w sierpniu 2011 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Główczyce dotyczącej realizacji zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych w miejscowości Główczyce nr 1143G, 1128G, 1126G [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IX sesjê w sierpniu 2011 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Gminie Słupsk pomocy finansowej na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od Bierkowa do granic miasta Słupska [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IX sesjê w sierpniu 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/354/2010 Rady Powiatu Słupskiego dnia 28 września 2010 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim Gmina Smołdzino dotyczącej realizacji zadania pn. ⏞Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G Smołdzino-Kluki oraz drogi powiatowej w miejscowości Żelazo" [...wiêcej>>


Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IX sesjê w sierpniu 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr VIH/71/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągniêcia pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacjê przedsiêwziêcia pn. ⏞Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego" [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VIII sesjê w czerwcu 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. ''Wyższe kwalifikacje zawodowe- wiêksze możliwości na rynku pracy'' realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007 - 2013 [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VIII sesjê w czerwcu 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognizie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2011-2020 [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VIII sesjê w czerwcu 2011 roku w sprawie zaciągniêcia pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacjê przedsiêwziêcia pn. ⏞Termomodcrnizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego" [...wiêcej>>


Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VII sesjê w maju 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/92/2000 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego, jako członka założyciela, do stowarzyszenia pn. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VII sesjê w maju 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VII sesjê w maju 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VII sesjê w maju 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2011 ⏓ 2020 [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VII sesjê w maju 2011 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1130G na
odcinku Siemianice ⏓Jezierzyce
[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VII sesjê w maju 2011 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1177G.
[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VII sesjê w maju 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Słupsk z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Paąstwowej Straży Pożarnej w Słupsku na realizacjê
zadaą związanych z zabezpieczeniem Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych
[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VII sesjê w maju 2011 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Ustka dotyczącej realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1103G
Ustka - Modlinek.
[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VII sesjê w maju 2011 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Dêbnica Kaszubska dotyczącej realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr
1136G.
[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VII sesjê w maju 2011 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Damnica dotyczącej realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1140G
Bobrowniki - Łebieą.
[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VII sesjê w maju 2011 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1130G na
odcinku Siemianice-Jezierzyce
[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VII sesjê w maju 2011 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1177G. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VII sesjê w maju 2011 roku w sprawie umowy pomiêdzy Powiatem Słupskim a Gminą Smołdzino dotyczącej realizacji zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych 1112G,
1118G,1121G, 1124G
[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VII sesjê w maju 2011 roku w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Slupskiego kategorii drogi powiatowej. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VII sesjê w maju 2011 roku w sprawie zmiany nazwy publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Słupsku z siedzibą przy ulicy Szczeciąskiej 3. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VI sesjê w kwietniu 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu powiatu słupskiego, osiągającej wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VI sesjê w kwietniu 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszaliąskiemu, przy realizacji zadania związanego z utworzeniem bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim, [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VI sesjê w kwietniu 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok, [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VI sesjê w kwietniu 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2011-2020, [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na VI sesjê w kwietniu 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zaciągniêcia kredytu długoterminowego,
[...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na V sesjê w marcu 2011 roku w sprawie zaciągniêcia kredytu długoterminowego [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na V sesjê w marcu 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/210 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjêcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2011-2020 [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na V sesjê w marcu 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na V sesjê w marcu 2011 roku w sprawie określenia zadaą, na które przeznacza siê środki Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na V sesjê w marcu 2011 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2011 roku [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na V sesjê w marcu 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "MOS-T w przyszłośŚ". Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii⏠w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI ⏞Rynek pracy otwarty dla wszystkichâŹ, Działanie 6.4. Projekty innowacyjne ⏓ testujące zgodne tematem: "Nowe obszary działalności i formy aktywizowania osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób w trakcie ostatniego roku nauki, w ekonomii społecznej lub przedsiêbiorczości", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/VI/IN/2010 [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na V sesjê w marcu 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2008 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 7 października 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na V sesjê w marcu 2011 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Słupskiego [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na V sesjê w marcu 2011 roku w sprawie przejêcia od Wojewody Pomorskiego zadaą publicznych z zakresu administracji rządowej [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na V sesjê w marcu 2011 roku w sprawie delegowania radnych Powiatu Słupskiego do składu Komisji Bezpieczeąstwa i Porządku [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IV sesjê w lutym 2011 roku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IV sesjê w lutym 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ⏞MOS-T w przyszłośŚ. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI ⏞Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.4. Projekty innowacyjne - testujące zgodne z tematem: ⏞Nowe obszary działalności i formy aktywizowania osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób w trakcie ostatniego roku nauki, w ekonomii społecznej lub przedsiêbiorczości", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/VI/IN/2010 [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IV sesjê w lutym 2011 roku w sprawie zmiany składu Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IV sesjê w lutym 2011 roku w sprawie zmiany składu Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IV sesjê w lutym 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokośŚ oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługê lat, motywacyjnego i funkcyjnego, wysokośŚ dodatków za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastêpstw, wysokośŚ i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu słupskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 stycznia 2009 roku [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IV sesjê w lutym 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/252/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie przyjêcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IV sesjê w lutym 2011 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12 [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IV sesjê w lutym 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IV sesjê w lutym 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/375/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu Finansowego tych niewygasających wydatków. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego na IV sesjê w lutym 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/344/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2010 w sprawie zaciągniêcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działaą finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej. [...wiêcej>>

Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2011r.w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Słupskiego. [...wiêcej>>