Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440054

Wydział Finansowo-Budżetowy

Skarbnik Powiatu: Jadwiga Janicka, FN.I - główny ksiêgowy budżetu powiatu, kieruje finansami powiatu oraz pracą Wydziału Finansowo-Budżetowego, I piêtro, p. 126, (59) 8418-596, e-mail: skarbnik@powiat.slupsk.pl


W skład wydziału wchodzą nastêpujące stanowiska:

 

- z-ca Naczelnika Wydziału Finansowo - Budżetowego: Joanna Harasimiuk, FN.II, I piêtro, p. 125, tel. (59) 8418-515, e-mail: jharasimiuk@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:

  1. prowadzenie gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
  2. sporządzanie informacji o sytuacji finansowej Powiatu (prognoza długu),
  3. obsługa finansowo – ksiêgowa związana z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej lub innych  środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z wymogami projektu,
  4. opracowanie procedur w sprawie uchwalenia budżetu oraz procedur związanych ze sporządzeniem informacji półrocznej i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
  5. nadzór nad prawidłowym sporządzaniem planów finansowych przez wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu,
  6. nadzór nad terminowym przekazywaniem uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, podawanie do publicznej wiadomości oraz ich przekazywaniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  7. sporządzanie analiz wynagrodzeą i pozostałych wydatków w podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz analiz dotyczących wybranych działów budżetu,
  8. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie oraz sprawozdaą zbiorczych i terminowe ich przekazywanie,
  9. nadzorowanie całokształtu prac w zakresie rachunkowości budżetu i pozostałych prac związanych bezpośrednio z budżetem przez pracowników wykonujących obowiązki związane z budżetem Powiatu,
  10. zastêpowanie podczas nieobecności w pracy Skarbnika Powiatu.


- stanowisko ds. planowania budżetu Powiatu i realizacji zmian w toku wykonywania budżetu: Justyna Wysoczaąska, FN.V, I piêtro, p. 124, tel. (59) 8418-517, e-mail: jwysoczanska@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:
1. współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu przy opracowywaniu materiałów niezbêdnych do przygotowania projektu budżetu,
2. zbieranie i przygotowywanie wstêpnych informacji do planowania budżetowego oraz współdziałanie w tym zakresie z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Powiatu,
3. współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu przy opracowywaniu projektu budżetu,
4. opracowywanie harmonogramu realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
5. przygotowanie tekstu uchwały budżetowej wraz z załącznikami i objaśnieniami,
6. analiza wniosków podległych jednostek i wydziałów Starostwa w sprawie zmian w budżecie Powiatu,
7. przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu,
8. współpraca przy opracowywaniu budżetu Powiatu, analiz rocznych i półrocznych z wykonania budżetu,
9. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz z wydziałami Starostwa w zakresie realizacji zadaą powierzonych w budżecie Powiatu,
10. analiza planów finansowych podległych jednostek,
11. terminowe przekazywanie podległym jednostkom i Naczelnikom Wydziałów Starostwa informacji niezbêdnych do opracowania projektów ich planów finansowych, niezbêdnych do opracowania planów finansowych, o uchwalonych wielkościach dochodów i wydatków tych jednostek, o kwotach zmian dokonywanych w ciągu roku w ich planach finansowych,
12. nadzór nad prawidłowym sporządzeniem planów finansowych przez wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu,
13. obsługa programu „BeSTi@ – Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego” moduł „Uchwały”,
14. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie oraz terminowe ich przekazywanie,
15. współpraca z Wydziałem Starostwa odpowiedzialnym za prowadzenie spraw oświaty celem podziału subwencji oświatowej,
16. przygotowywanie informacji kwartalnych, półrocznych i rocznych związanych z realizacją budżetu celem podania do publicznej informacji,
17. terminowe przekazywanie uchwał Rady i Zarządu Powiatu dotyczących budżetu celem podania do publicznej informacji,
18. sporządzanie zbiorczych informacji z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg.

- stanowisko ds. ksiêgowości budżetu Powiatu: Anna Prądzyąska - Kotlarek, FN.III, I piêtro, p. 119, tel. (59) 8418-516, e-mail: apradzynska@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:
1.ksiêgowośŚ organu:
-dekretowanie dowodów ksiêgowych składanie podpisu przy dekrecie,
-bieżące ksiêgowanie operacji gospodarczych w urządzeniach ksiêgowych na poszczególnych kontach analitycznych i syntetycznych oraz umieszczanie w ksiêgach prawidłowego i zgodnego ze stanem faktycznym opisu tych operacji,
- uzgadnianie wprowadzonych zapisów do ksiąg rachunkowych,
-dzienne uzgadnianie oraz bieżąca kontrola zaksiêgowanych operacji gospodarczych z wyciągiem bankowym,
-miesiêczne zamykanie urządzeą ksiêgowych oraz ich uzgadnianie w zakresie obrotów i sald z ksiêgą główną,
-dokonywanie wydruków ksiąg rachunkowych organu,
-uzgadnianie środków przekazanych dysponentom niższego stopnia,
-uzgadnianie wpływów z urzêdami skarbowymi i innymi instytucjami czy jednostkami samorządu terytorialnego,
-przyjmowanie sprawozdaą z urzêdów skarbowych,
-ksiêgowanie sprawozdaą jednostek podległych na kontach dochodów i wydatków,
-uzgadnianie na podstawie sprawozdaą jednostkowych dochodów i wydatków z kontami budżetu,
-rzetelne i terminowe sporządzanie jednostkowych sprawozdaą budżetowych na podstawie ksiêgowości organu,
-rzetelnie i terminowe sporządzenie bilansu organu,
2. terminowe dokonywanie przelewów jednostkom podległym i innych przelewów,
3. terminowe dokonywanie spłat kredytów i pożyczek oraz odsetek od tych kredytów i pożyczek,
4. bieżąca analiza i kontrola spłacanych kredytów i pożyczek,
5. współpraca z bankiem obsługującym rachunek budżetu Powiatu oraz z innymi bankami współpracującymi z Powiatem,
6. obsługa finansowo – ksiêgowa rachunków kredytowych i innych rachunków bankowych niezbêdnych do realizacji zadania,
7. terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdaą z dochodów związanych z realizacją zadaą z zakresu administracji rządowej,
8. miesiêczne sporządzanie zbiorczej informacji o opłacaniu składki zdrowotnej do Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego,


- stanowisko ds. sprawozdawczości budżetowej i finansowej budżetu: Halina Rusakiewicz, FN.IV, I piêtro, p. 125, tel. (59) 8418-517, e-mail: sprawozdania@powiat.slupsk.pl, ksiegowosc@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:
1.Przyjmowanie oraz sprawdzanie sprawozdaą podległych jednostek organizacyjnych powiatu pod wzglêdem formalnym i rachunkowym,
2.Obsługa programu w zakresie wprowadzenia planów oraz sprawozdaą jednostkowych.
3.Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdaą zbiorczych z wykonania budżetu miesiêcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych wynikających z rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
4.Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdaą zbiorczych z wykonania zadaą zleconych administracji rządowej,
5.Rzetelne i terminowe sporządzenie sprawozdania zbiorczego o udzielonej pomocy publicznej oraz o zaległych należnościach przedsiêbiorców,
6.Rzetelne i terminowe sporządzenie bilansu skonsolidowanego z wykonania budżetu,
7.Rzetelne i terminowe sporządzanie zbiorczych sprawozdaą finansowych, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmian w funduszu,
8.Obsługa programu „BeSTi@ – Informatycznego System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego” moduł „SprawozdawczośŚ”
9.Obsługa kancelaryjna wydziału: rejestr umów, rejestr uchwał rady i zarządu Powiatu,
zaopatrzenie wydziału w materiały biurowe, obsługa sekretariatu Skarbnika,
10. Terminowe sporządzenie informacji zbiorczej w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat, udzielono ulg, odroczeą, umorzeą lub rozłożono spłatê na raty w kwocie przekraczającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej celem podania do publicznej informacji,

- Główny Ksiêgowy: Elżbieta PołeŚ, FN.VI, I piêtro, p. 120,
tel. (59) 8418-571, e-mail: epolec@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:
1)dokonywanie wstêpnej kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym;
-dokonywanie wstêpnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
2)wykonywanie dyspozycji środkami pieniêżnymi zgodnie z uchwalonym budżetem w sposób celowy i oszczêdny oraz dbanie o zachowanie dyscypliny budżetowej, a w tym: w szczególności:
-dbałośŚ o terminową wypłatê wynagrodzeą pracownikom, diet i innych wypłat,
-dbałośŚ o terminowe dokonywanie przelewów przez wyznaczonych pracowników,
-dbałośŚ o terminowe, prawidłowe oraz rzetelne sporządzanie przez wyznaczonych pracowników sprawozdaą zgodnie z ewidencją ksiêgową,
3)nadzór nad prawidłowym rozliczeniem inwentaryzacji,
4)organizacja, nadzór i kontrola pracy bezpośrednio podległych pracowników,
5)współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu przy opracowywaniu materiałów niezbêdnych do przygotowywania projektu budżetu Powiatu,
6)opracowywanie okresowych informacji i analiz z wykonania budżetu powiatu oraz procedur kontroli wewnêtrznej, kontroli finansowej, zasad rachunkowości i innych procedur i instrukcji wynikających z obowiązujących przepisów,
7)egzekwowanie prawidłowego obiegu dokumentów z wydziałów Starostwa w celu unikniêcia odsetek ustawowych,
8)kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem kasy Starostwa,
9)kontrola prawidłowego ściągania należności i dochodzenie roszczeą spornych oraz spłaty zobowiązaą,
10)kontrola przestrzegania zasad przechowywania dokumentów i urządzeą ksiêgowych przez wyznaczonych pracowników,
11)nadzór nad prawidłowym rozliczaniem środków unijnych przez wyznaczonych pracowników wydziału oraz opracowanie procedur w tym zakresie,
12)współpraca z bankiem w zakresie obsługi kasowej Starostwa,
13)sporządzenie okresowych analiz z realizacji dochodów i wydatków Starostwa ewidencjonowanych przez podległych pracowników,
14)wnioskowanie o przesuniêcia w budżecie w celu zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków,
15)zapewnienie realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu,
16)prowadzenie rachunkowości Starostwa Powiatowego,
17)sporządzanie sprawozdaą finansowych Starostwa Powiatowego,

- stanowisko ds. dochodów Skarbu Paąstwa, ewidencji sum depozytowych i obsługi kasowej: Agnieszka Łazarewicz, FN.VII, I piêtro, p. 123, tel. (59) 8418-520, e-mail: alazarewicz@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:
1.Sporządzanie informacji o zaległościach z tytułu czynszów Skarbu Paąstwa dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Katastru do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2.Kwalifikowanie dowodów bêdących dokumentacją wydania środków pieniêżnych, przyjêcia i wydania rzeczowych i niematerialnych składników majątku do ujêcia ich w ksiêgach rachunkowych (dekretowanie dowodów ksiêgowych).
3.Bieżące ksiêgowanie dowodów ksiêgowych:
- raportów kasowych, not obciążeniowych,
- wyciągów bankowych w zakresie ewidencji dochodów Skarbu Paąstwa i sum depozytowych
- dowodów PK,
- i innych dowodów ksiêgowych w zakresie prowadzonych spraw.
4.Przypisywanie należności Skarbu Paąstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.Sporządzanie zestawieą syntetycznych i analitycznych do ksiêgowania na poszczególnych kontach wg rozdziałów i paragrafów.
6.Składanie podpisu przy dekrecie i przedłożenie do zatwierdzenia bezpośredniemu przełożonemu.
7.Sprawdzanie dowodów ksiêgowych zakwalifikowanych do wypłaty pod wzglêdem formalno – rachunkowym.
8.Wpisywanie na dokumentach zakupu (fakturach, rachunkach itp.) terminów zapłaty,
9.Uzgadnianie i bieżąca oraz rzetelna analiza stanu rozrachunków w zakresie zobowiązaą i należności.
10.Uzgadnianie zapisów na kontach w zakresie prowadzonych spraw.
11. Miesiêczne zamykanie urządzeą ksiêgowych oraz ich uzgadnianie w zakresie obrotów i sald z ksiêgą główną.
12.Prowadzenie, na podstawie dowodów ksiêgowych, ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, ujmujących zapisy zdarzeą w porządku chronologicznym i systematycznym oraz sprawdzanie prawidłowości zapisów w ksiêgach rachunkowych.
13.Okresowe ustalenie i sprawdzenie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
14.Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego.
15.Sporządzanie wydruków ksiąg rachunkowych.
16.Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdaą budżetowych
- z wykonania dochodów Skarbu Paąstwa,
- pomocy publicznej,
- pozostałych zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie ewidencji ksiêgowej wraz z czêścią opisową.
17.Monitorowanie terminowości wpłat należności w obowiązującym zakresie.
18.Wysyłanie wezwaą do zapłaty.
19.Wystawianie faktur, not ksiêgowych,
20.Sporządzanie wydruku rejestru sprzedaży do dnia 18 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni i przekazywanie osobie odpowiedzialnej za rozliczanie podatku Vat.
21.Windykacja należności w porozumieniu z radcą prawnym,
22.Terminowe przekazywanie dowodów ksiêgowych do osoby odpowiedzialnej za sporządzanie przelewów.
23.Prowadzenie ewidencji pozabilansowej majątku Skarbu Paąstwa - gruntów i weryfikacja ich wartości w porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Katastru na koniec każdego miesiąca.
24.Prowadzenie kasy, w tym:
- dokonywanie wypłat gotówkowych z kasy na podstawie właściwych dokumentów, sprawdzonych uprzednio pod wzglêdem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzonych do wypłaty przez osoby uprawnione,
- przyjmowanie do kasy wpłat gotówkowych z różnych tytułów,
- odprowadzanie przyjêtych wpłat gotówkowych do banku,
- sporządzanie raportów kasowych z dokonywanych operacji wg rodzajów kont bankowych.
- wystawianie czeków gotówkowych oraz załatwianie wszelkich formalności dotyczących podjêcia gotówki z banku.
25. Prowadzenie ewidencji, kontroli druków ścisłego zarachowania w założonym do tego celu rejestrze pn. „ Ksiêga druków ścisłego zarachowania” oraz depozytów
i rejestru kart płatniczych”.
26. Sprawowanie kontroli wewnêtrznej w zakresie obrotu gotówką, stanu zapasu gotówki, środków pieniêżnych na rachunkach bankowych, stanu należności i zobowiązaą.

 

- stanowisko ds. ksiêgowości budżetowej w zakresie wydatków Starostwa: Katarzyna Budnik, FN.VIII, I piêtro, p. 122, tel. (59) 8418-519 e-mail: kbudnik@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:
1.Kwalifikowanie dowodów bêdących dokumentacją wydania środków pieniêżnych, przyjêcia i wydania rzeczowych i niematerialnych składników majątku do ujêcia ich w ksiêgach rachunkowych (dekretowanie dowodów ksiêgowych).
2.Bieżące ksiêgowanie dowodów ksiêgowych:
- raportów kasowych (nastêpnego dnia roboczego po dniu jego), sprawdzonego pod wzglêdem rachunkowym i merytorycznym,
- dokumentów zakupu, po sprawdzeniu prawidłowości zakwalifikowania wydatków,
- faktur i not obciążeniowych dotyczących zwrotu kosztów,
- wyciągów bankowych w zakresie wydatków,
- dowodów PK,
- zaangażowania,
- i innych dowodów ksiêgowych w zakresie prowadzonych spraw.
3. Sporządzanie zestawieą syntetycznych i analitycznych do ksiêgowania na poszczególnych kontach wg rozdziałów i paragrafów.
4. Składanie podpisu przy dekrecie.
5. Sprawdzanie dowodów ksiêgowych zakwalifikowanych do wypłaty pod wzglêdem formalno – rachunkowym (przygotowanie, kompletowanie, sprawdzanie pod wzglêdem formalno-rachunkowym i przedkładanie do zatwierdzenia dokumentów finansowych),
6. Wpisywanie na dokumentach zakupu (fakturach, rachunkach itp.) terminów zapłaty,
7. Uzgadnianie i bieżąca oraz rzetelna analiza stanu rozrachunków w zakresie zobowiązaą i należności.
8. Uzgadnianie zapisów na kontach, a w szczególności 130 – 400.
9. Miesiêczne zamykanie urządzeą ksiêgowych oraz ich uzgadnianie w zakresie obrotów i sald z ksiêgą główną.
10. Prowadzenie, na podstawie dowodów ksiêgowych, ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, ujmujących zapisy zdarzeą w porządku chronologicznym i systematycznym oraz sprawdzanie prawidłowości zapisów w ksiêgach rachunkowych.
11. Okresowe ustalenie i sprawdzenie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
12. Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego.
13. Sporządzanie wydruków ksiąg rachunkowych.
14. Wystawianie not ksiêgowych.
15. Rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników na wydatki związane z bieżącą działalnością urzêdu (podróże służbowe), rozliczenie delegacji służbowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
16. Rzetelne i terminowe sporządzanie miesiêcznych sprawozdaą budżetowych z wykonania wydatków Starostwa Powiatowego, zadaą z zakresu administracji rządowej, z wydatków strukturalnych i innych sprawozdaą związanych z wydatkami,
zgodnie z ewidencją ksiêgową.
17.Sprawowanie kontroli wewnêtrznej w zakresie obrotu gotówką, stanu zapasu gotówki, środków pieniêżnych na rachunkach bankowych, stanu należności i zobowiązaą, pozostałych środków trwałych oraz przeprowadzenie i rozliczanie wyników inwentaryzacji w tym zakresie w ewidencji ksiêgowej.


- stanowisko ds. dochodów Starostwa i windykacja należności: Anna Buzarewicz, FN.IX, I piêtro, p. 123, tel. (59) 8418-520, e-mail: abuzarewicz@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:
1.Wykonywanie wszystkich czynności związanych z dochodami Starostwa:
a)sprawdzanie kompletności otrzymanych z banku wyciągów bankowych dotyczących prowadzonych rachunków,
b)dekretowanie, sporządzanie zestawieą syntetycznych i analitycznych.
c)bieżące ksiêgowanie wyciągów bankowych ( w dniu otrzymania wyciągu z banku ),
d)bieżące ksiêgowanie faktur dotyczących dochodów Starostwa,
e)terminowe sporządzanie przypisów należności z tytułu dochodów Starostwa,
f)rzetelna i prawidłowa windykacja należności w tym:
-bieżąca analiza rozrachunków z kontrahentami,
-wysyłanie upomnieą do zapłaty,
-naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat,
-przygotowywanie dokumentów do dochodzenia należności na drodze postêpowania sądowego lub administracyjnego,
-współpraca z Radcą Prawnym w zakresie windykacji należności,
-przygotowywanie dokumentów niezbêdnych do podjêcia przez Zarząd Powiatu decyzji w sprawie umarzania należności,
g)rozliczanie opłat ewidencyjnych za wydanie druków komunikacyjnych,
2. Uzgadnianie zapisów na kontach, na których ksiêgowane są operacje.
3. Sporządzanie zestawieą syntetycznych i analitycznych do ksiêgowania na poszczególnych kontach wg. klasyfikacji budżetowej
4. Rzetelne i terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdaą dotyczących
dochodów Starostwa razem z czêścią opisową.
5. Załatwianie wszelkiej korespondencji dotyczącej prowadzonych spraw.
6.Wystawianie faktur VAT dotyczących należności Starostwa w uzgodnieniu z pracownikiem Oddziału Gospodarczego i Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Katastru odpowiedzialnym za przedstawienie wykazu kontrahentów i należności.
7. Sprawdzenie rejestru sprzedaży z ewidencją ksiêgową podatku należnego VAT.
8. Przekazanie sprawdzonego rejestru sprzedaży osobie odpowiedzialnej za
rozliczanie podatku VAT do dnia 18 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
9. Sporządzanie przelewów, dbałośŚ o ich terminowośŚ oraz bieżące sprawdzanie ich realizacji.
10. Terminowe przekazywanie dochodów Starostwa na rachunek budżetu Powiatu.
11. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej Starostwa.
12. Sporządzanie sprawozdaą o zaległych należnościach przedsiêbiorców.
13. Wystawianie zaświadczeą o niezaleganiu w opłatach oraz wykreśleniu zadłużeą z hipoteki.
14. Opracowanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w zakresie prowadzonych spraw.
15.Prawidłowe i rzetelne dokonywanie odpisów aktualizujących należności spornych, wątpliwych oraz należnych a niewpłaconych odsetek.
16.Sporządzanie miesiêcznych informacji o stanie należności z tytułu najmu, nieruchomości Powiatu celem przekazania do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Katastru do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
17.Sprawowanie kontroli wewnêtrznej w zakresie obrotu gotówką, stanu zapasu gotówki, środków pieniêżnych na rachunkach bankowych, stanu należności i zobowiązaą, oraz przeprowadzenie i rozliczanie wyników inwentaryzacji w tym zakresie w ewidencji ksiêgowej.
18. Udział w pracach nad budżetem i analizami: półrocznymi i rocznymi.
- stanowisko ds. płac, ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych i ich rozliczeą: Mirosława Łaga, FN.X, I piêtro, p. 119, tel. (59) 8418-517, e-mail: mlaga@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:
1. Rzetelne i terminowe naliczanie miesiêcznych wynagrodzeą dla pracowników Starostwa i sporządzenie list płac i wypłat oraz ścisła współpraca pod tym wzglêdem z Wydziałem Organizacyjnym (kadrami) i innymi wydziałami w celu aktualizacji liczby zatrudnionych i aktualizacji czynników, mających wpływ na prawidłowe sporządzenie list płac i innych wypłat.
2. Rzetelne i terminowe naliczenie i sporządzenie list wypłat z innych tytułów niż wynagrodzenia pracowników Starostwa
3. Naliczanie składek ZUS i naliczanie świadczeą ZUS od wynagrodzeą pracowników Starostwa, umów zleceą, umów o dzieło oraz innych umów za wykonywanie usług na rzecz Powiatu.
4. Prowadzenie kartotek wynagrodzeą osobowych i zasiłków.
5. Wykonywanie wszystkich czynności związanych z systemem „ Płatnik” (zgłaszanie pracowników do ubezpieczeą , sporządzanie raportów miesiêcznych dotyczących rozliczeą z ZUS oraz przekazywanie ich w wyznaczonych terminach).
6. Wystawianie wszelkiego rodzaju zaświadczeą związanych z wynagrodzeniami i ubezpieczeniami społecznymi.
7. Sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeą, zasiłków, innych wypłat oraz dbałośŚ o ich terminowośŚ.
8. Sporządzanie zestawieą i innych dokumentów dotyczących rozksiêgowania płac.
9. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników Starostwa, umów zleceą, umów o dzieło, za wykonywanie usług na rzecz Powiatu oraz innych wypłat i terminowe sporządzanie z tego zakresu deklaracji podatkowych.
10. Sporządzanie wniosków o refundacje kosztów wynagrodzeą w ramach zawartych umów.
11. Sporządzanie sprawozdaą statystycznych z wynagrodzeą.
12. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz bieżąca aktualizacja zapisów.
13. Prowadzenie szczegółowej ewidencji analitycznej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
14. Naliczanie amortyzacji i umorzeą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
15. Uzgadnianie ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
16. Rozliczanie pod wzglêdem formalnym i rachunkowym spisu z natury majątku Powiatu.
17. Sporządzanie sprawozdaą statystycznych dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
18. Udział w pracach nad budżetem i analizami: Półrocznymi i rocznymi

 

- stanowisko ds. ewidencji funduszy celowych, dekretacji i ewidencji ksiêgowej oraz rozliczeą VAT: Barbara Kamienik FN.XI, I piêtro, p. 122, tel. (59) 8418-519 e-mail: bkamienik@powiat.slupsk.pl

Do obowiązków należy:
1.Prowadzenie spraw ksiêgowych dotyczących funduszy celowych: Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w nastêpującym zakresie:
-dekretowanie i ksiêgowanie dowodów ksiêgowych,
-składanie czytelnego podpisu przy dekrecie,
-wystawianie not ksiêgowych, wezwaą do zapłaty, poleceą ksiêgowaą i innych dowodów ksiêgowych,
-terminowe sporządzanie przelewów,
-dzienne uzgadnianie oraz bieżąca kontrola zaksiêgowanych operacji gospodarczych,
-miesiêczne zamykanie urządzeą ksiêgowych oraz ich uzgadnianie w zakresie obrotów i sald z ksiêgą główną,
-sporządzanie sprawozdaą budżetowych w zakresie funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
2.Dekretowanie i ksiêgowane dowodów ksiêgowych w zakresie wydatków na kontach ksiêgowych urzêdu Starostwa Powiatowego, w tym zaangażowania, z wyłączeniem wyciągów bankowych i raportów kasowych.
3. Składanie czytelnego podpisu przy dekrecie.
4. Sprawdzanie dowodów ksiêgowych zakwalifikowanych do wypłaty pod wzglêdem formalno – rachunkowym (przygotowanie, kompletowanie, i przedkładanie do zatwierdzenia),
5. Dzienne uzgadnianie oraz bieżąca kontrola zaksiêgowanych operacji gospodarczych
6.Wpisywanie na dokumentach zakupu (fakturach, rachunkach itp.) terminów zapłaty, oraz dbałośŚ o terminową realizacjê przelewów w zakresie wydatków Starostwa Powiatowego przez wyznaczonych pracowników.
7. Uzgadnianie i bieżąca oraz rzetelna analiza stanu rozrachunków w zakresie zobowiązaą.
8. Prowadzenie, na podstawie dowodów ksiêgowych, ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, ujmujących zapisy zdarzeą w porządku chronologicznym i systematycznym oraz sprawdzanie prawidłowości zapisów w ksiêgach rachunkowych.
9. Okresowe ustalenie i sprawdzenie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów w zakresie prowadzonych spraw.
10. Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów w zakresie prowadzonych spraw.
11. Rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników na wydatki związane z bieżącą działalnością urzêdu (podróże służbowe), rozliczenie delegacji służbowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
12.Sprawowanie kontroli wewnêtrznej w zakresie stanu zobowiązaą oraz przeprowadzenie i rozliczanie wyników inwentaryzacji w tym zakresie w ewidencji ksiêgowej.
13.Wystawianie faktur VAT w zakresie kół łowieckich na podstawie przedłożonego wykazu kontrahentów i należności z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14. Prowadzenie podatku VAT, w tym jego rozliczenie oraz sporządzanie miesiêcznych deklaracji VAT -7.
15. Udział w pracach nad budżetem i analizami: półrocznymi i rocznymi.Wersja do druku


Liczba odsłon:  6430

Treść wytworzył(a): Jadwiga Janicka - Skarbnik Powiatu, 2013-01-29 15:18:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-01-30 15:20:12

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-09-28 13:13:32