Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1443638

GN-II.6845.7.2012

INFORMACJA
o rozstrzygniêciu przetargu

Starosta Słupski reprezentujący Skarb Paąstwa z siedzibą w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk informuje, że w dniu 24 maja 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przeprowadzony został I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawê na okres do trzech miesiêcy, tj. od dnia 01 czerwca 2012 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku z przeznaczeniem na działalnośŚ usługową, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własnośŚ Skarbu Paąstwa, położonej w miejscowości Rowy, obrêb Rowy, gmina Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 33/13 o pow. 0,0227 ha, objêtej ksiêgą wieczystą nr SL1S/00056076/9 prowadzoną przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słupsku.

Do przetargu zostały dopuszczone 3 osoby, które wpłaciły wadium.
Niedopuszczonych nie było.

WartośŚ wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy przedmiotowej nieruchomości wynosiła 4 000 zł + 23 % VAT.

Przetarg wygrała za cenê 16 000,00 złotych + podatek VAT w wysokości 23% Pani Elżbieta Misztal CENTRUM REKREACJI "MIŁY".
Słupsk, dnia 24 maja 2012 roku


Wersja do druku


Liczba odsłon:  485

Treść wytworzył(a): Katarzyna Maruszak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 2012-05-24 12:52:00

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2012-05-24 13:42:39