Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440081
Znak sprawy OR-VI.272.18.2012
Ogłoszenie o zamówieniu

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Słupski
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
NIP: 839-25-87-150,
REGON: 770979683
tel. 59-84-18-500
fax.59-84-27-111
bip.powiat.slupsk.pl

II. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługê którego wartośŚ szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieą publicznych (tekst jednolity z 2010 roku, Dz. U. Nr 113 poz. 759, ze zm.).

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ:
http://bip.powiat.slupsk.pl/

IV. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, dorêczania, odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Kody Wspólnego Słownika Zamówieą CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe
64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów
64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

Szczegółowy wykaz asortymentu określa załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówieą Publicznych w dniu 5 grudnia 2012 roku numer ogłoszenia 490516 -2012.

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert czêściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, przewiduje udzielenia zamówieą uzupełniających.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizowaŚ w okresie: od dnia 2 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

VII. Warunki udziału w postêpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegaŚ siê Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki wymagane w art.22 ust.1 ustawy ⏓ Prawo zamówieą publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówieą publicznych;
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaŚ siê o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy, przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje siê odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających siê o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postêpowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postêpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający siê o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośŚ za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
2. Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postêpowaniu:
1) W przypadku wspólnego ubiegania siê o udzielenie niniejszego zamówienia warunki wskazane w pkt 1 muszą byŚ spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających siê o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem, że warunek nie podlegania wykluczeniu z postêpowania, o którym mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy musi byŚ spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających siê o udzielenie zamówienia.
2) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeą lub dokumentów załączonych w ofercie, w oparciu o punkty zawarte w rozdziale VI. niniejszej SIWZ. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ⏞spełnia ⏓ nie spełniaâŹ, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikaŚ jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
3) Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawê do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.

VIII. Wykaz oświadczeą lub dokumentów, jakie mają dostarczyŚ Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postêpowaniu:

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postêpowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca winien przedłożyŚ wraz z ofertą nastêpujące oświadczenia:
1) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy, sporządzone wg załącznika Nr 2 do SIWZ;
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postêpowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyŚ wraz z ofertą nastêpujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 i 2 ustawy, sporządzone wg załącznika Nr 3 do SIWZ;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrêbne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiêcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postêpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3) Aktualne zezwolenie Prezesa Urzêdu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo Pocztowe (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U Nr 189 poz. 1159 ze zm.) lub oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z uzyskania ww. zezwolenia.
4) wykazali warunki udziału w postêpowaniu.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt.2 ust. 2 i 3 są składane w formie oryginału opatrzone pieczątką Wykonawcy lub kopii poświadczonej za zgodnośŚ z oryginałem przez Wykonawcê (opatrzone czytelnym podpisem z pieczątką Wykonawcy lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczątką Wykonawcy). Wszystkie strony (kartki) należy kolejno ponumerowaŚ oraz zaparafowaŚ.
4. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyŚ do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.
5. W przypadku wspólnego ubiegania siê o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający siê o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o których mowa w pkt.2 ust. 2 i 3
6. Zamawiający może żądaŚ przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcê kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
7. Dokumenty sporządzone w jêzyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na jêzyk polski, poświadczonym przez Wykonawcê.
8. Złożenie przez Wykonawcê fałszywych lub stwierdzających nieprawdê informacji (dokumentów załączników, oświadczeą) mających wpływ na wynik prowadzonego postêpowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.
9. Osoba lub osoby składające ofertê ponoszą pełną odpowiedzialnośŚ za treśŚ złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 kodeksu karnego.
10. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie prze niego wskazanym jest zobowiązany wykonaŚ odpowiednio, nie później niż na dzieą składania wniosków o dopuszczenie udziału
w postêpowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1.
11. Wykonawca może polegaŚ na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodniŚ zamawiającemu, iż bêdzie dysponował zasobami niezbêdnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddaniu mu do dyspozycji niezbêdnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
12. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawiŚ dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawiŚ inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

IX. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - CENA - 100%

XI. Miejsce i termin składania ofert:

1.
Oferty należy składaŚ w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, pok. Nr 01 Biuro Obsługi Interesanta do dnia 14 grudnia 2012 roku do godz. 10.00.
2.
Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeŚ do Zamawiającego na adres i w terminie wskazanym w ust.1.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, pok. Nr 202, dnia 14 grudnia 2012 roku o godz. 10.30. Otwarcie ofert jest jawne.

XII. Termin związania z ofertą: 30 dni.

XIII. Zamawiający nie zamierza zawrzeŚ umowy ramowej, ustanowiŚ dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XIV. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu

Załączniki do SIWZ :
1. Formularz oferty (załącznik nr 1),
2. Oświadczenie (załącznik Nr 2),
3. Oświadczenie (załącznik Nr 3),
4. Projekt umowy (załącznik nr 4 ).

Wersja do druku


Liczba odsłon:  815

Treść wytworzył(a): Sławomir Ziemianowicz Starosta Słupski, 2012-12-05 09:47:00

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2012-12-05 10:55:01

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-12-05 10:50:05