Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440081
Znak sprawy OR-VI.272.19.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Słupski
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
NIP: 839-25-87-150,
REGON: 770979683
tel. (59) 84-18-500
fax.(59) 84-27-111
gospodarczy@powiat.slupsk.pl
bip.powiat.slupsk.pl

2. Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, którego wartośŚ szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówieą publicznych.

3.Adres strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) http://bip.powiat.slupsk.pl/

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert czêściowych:

4.1
Przedmiotem zamówienia jest roczna dostawa artykułów biurowych, piśmiennych, akcesoriów do czyszczenia komputerów, płyt, wkładów drukujących oraz papieru kserograficznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk.

Kody Wspólnego Słownika Zamówieą CPV: 30192000-1, 30237250-6, 30192113-6, 30197644-2, 32353100-3.

Szczegółowy wykaz asortymentu określa załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówieą Publicznych w dniu 17 grudnia 2012 roku numer ogłoszenia:513736-2012.

4.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert czêściowych i oferty wariantowej.

4.3 Zamawiający przewiduje udzielanie zamówieą uzupełniających do wysokości 20%.

5. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizowaŚ w okresie: od dnia 2 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

6. Warunki udziału w postêpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegaŚ siê Wykonawcy, którzy, spełniają warunki wymagane w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy - Prawo zamówieą publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówieą publicznych;
b) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaŚ siê o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy, przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje siê odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających siê o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postêpowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postêpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający siê o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośŚ za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
c) Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postêpowaniu:
- W przypadku wspólnego ubiegania siê o udzielenie niniejszego zamówienia warunki wskazane pod lit. a) muszą byŚ spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających siê o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem, że warunek nie podlegania wykluczeni z postêpowania, o którym mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy musi byŚ spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających siê o udzielenie zamówienia;
- Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeą lub dokumentów załączonych w ofercie, w oparciu o punkty zawarte w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikaŚ jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił;
- Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawê do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.

7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postêpowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda:
- Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy, sporządzone wg załącznika Nr 2 do SIWZ;
- Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, sporządzone wg załącznika Nr 3 do SIWZ;
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrêbne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiêcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postêpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

8. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA - 100%

10.Miejsce i termin składania ofert:
10.1.
Oferty należy składaŚ w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, pok. Nr 01 Biuro Obsługi Interesanta do dnia 27 grudnia 2012 r. do godz. 10.00.
10.2.
Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeŚ do Zamawiającego na adres i w terminie wskazanym w ust.1.
10.3. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, sala konferencyjna Nr 202, dnia 27 grudnia 2012 r. o godz. 10.30.
Otwarcie ofert jest jawne.
11. Termin związania ofertą: 30 dni.
12.
Zamawiający nie zamierza zawrzeŚ umowy ramowej, ustanowiŚ dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13.W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający dopuszcza możliwośŚ zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru na nastêpujących warunkach:
13.1.
Zmiana postanowieą zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku: ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku powstania okoliczności powodujących, że wykonanie tego zakresu nie leży w interesie publicznym, zmiany ilości zakupionych materiałów biurowych, zgodnie z zapisem SIWZ oraz zmian technologicznych spowodowanych w szczególności nastêpującymi okolicznościami: niedostêpnością na rynku materiałów wskazanych w formularzu oferty, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, pojawieniem siê na rynku materiałów nowszej generacji.
13.2. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga zgodnych oświadczeą woli Zamawiającego i Wykonawcy (art. 144 ustawy Prawo zamówieą publicznych).
14. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu.

Załączniki do SIWZ:
1. Formularz oferty (załącznik Nr 1),
2. Oświadczenie (załącznik Nr 2),
3. Oświadczenie (załącznik Nr 3),
4. Projekt umowy (załącznik Nr 4 ).

Wersja do druku


Liczba odsłon:  579

Treść wytworzył(a): Andrzej Bury Wicestarosta, 2012-12-17 11:05:00

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2012-12-17 15:17:05

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-12-17 13:02:44