Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447958
ZARZĄDZENIE NR 16/2013 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowaą o udzielenie zamówieą publicznych [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 14/2013 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Nr 59/2007 Starosty Słupskiego z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie dostêpu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku. [...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 59/2007

ZARZĄDZENIE NR 13/2013 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Słupskiego z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia jednolitego układu graficznego, zawartości elementów koniecznych, zasad obowiązujących przy sporządzaniu pism i projektów aktów prawnych oraz sposobu postêpowania z projektami aktów prawnych. [...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 12/2011

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wydania aktu normatywnego lub innego atu prawnego oraz udostêpnienia informacji publicznej na informatycznym nośniku danych. [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 11/2013 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii "BE" oraz komisyjnego jej zniszczenia. [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 10/2013 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie powołania jury II Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 9/2013 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny składników majątkowych, które zostały przyjête na stan Starostwa Powiatowego w Słupsku [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 8/2013 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - ksiêgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...]wiêcej>>
- zmienia Zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 75/2010

ZARZĄDZENIE NR 7/2013 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie opracowania planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Powiatu Słupskiego [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 6/2013 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2013 rok. [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 4/2013 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany w załączniku do zarządzenia Nr 31/2011 Starosty Słupskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia ilości etatów oraz wewnêtrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku [...]wiêcej>>
- zmiana w załączniku do Zarządzenia Starosty Słupskiego Nr 31/2011

ZARZĄDZENIE NR 3/2013 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2013 rok [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 2/2013 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości bêdącej własnością Skarbu Paąstwa. [...]wiêcej>>

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Celów jakościowych dla Starostwa Powiatowego w Słupsku. [...]wiêcej>>

Wersja do druku


Liczba odsłon:  1630

Treść wytworzył(a): Sławomir Ziemianowicz - Starosta Słupski, 0000-00-00 00:00:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-02-15 13:27:37

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-02-15 13:26:27