Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440081
Uchwała Nr 12/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 11/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 10/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 9/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych ...wiêcej>>

Uchwała Nr 8/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie przekazania uprawnieą jednostkom organizacyjnym powiatu słupskiego do zaciągania zobowiązaą z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach nastêpnychjest niezbêdnado zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływaw 2014 r. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 7/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługê powiatu. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 6/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie przekazania uprawnieą kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania przeniesieą planowanych wydatków budżetowych. ...wiêcej>>

Uchwała Nr 5/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie organizacji XI Powiatowych Spotkaą z Poezją Nieprofesjonalną wraz z Powiatowym Przeglądem Poezji Śpiewanej ...wiêcej>>

Uchwała Nr 4/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia Pani Iwonie Wojtkiewicz - wicedyrektorowi Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku
pełnomocnictwa do składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego w zakresie pozyskania środków z programu unijnego pn. "Uczenie siê przez całe życie", Program sektorowy Leonardo da Vinci, Akcja MobilnośŚ, typ działania IVT ...wiêcej>>

Uchwała Nr 3/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce pełnomocnictwa do składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiego w zakresie pozyskania środków z programu unijnego pn. "Uczenie siê przez całe życie", Program sektorowy Leonardo da Vinci, Akcja MobilnośŚ, typ działania IVT ...wiêcej>>

Uchwała Nr 2/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadaą publicznych ujêtych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok ...wiêcej>>

Uchwała Nr 1/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku pełnomocnictwa do składania oświadczeą woli w imieniu Powiatu Słupskiegow sprawie realizacji projektu pn. "Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ...wiêcej>>

Wersja do druku


Liczba odsłon:  487

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2013-02-08 12:57:34

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-02-01 11:51:08