Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440081

ORVI.272.1.2013
Ogłoszenie o zamówieniu

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Słupski
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
tel. 59-8418500
fax.59-8427111
bip.powiat.slupsk.pl
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony ⏓ art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieą publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.)
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:
http://bip.powiat.slupsk.pl
4. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest druk nastêpujących wydawnictw, plakatów, ulotek oraz folderów dla Powiatu Słupskiego w 2013 roku:
1) Sześciu wydaą Publikacji 1 z nadanym nr ISSN
Format A4;
papier środek: kreda mat 80 g/m2, kolor 1+1, 40 stron;
papier wkładka: offset 80 g/m2, kolor 2+2, 20 stron;
papier okładka: kreda błysk 135 g/m2, kolor 4+4;
oprawa: szycie zeszytowe;
nakład: 1000 egz.
2) Jednego wydania Publikacji 2 z nadanym nr ISBN
Format 150x210 mm;
papier środek: papier książkowy 70 g/m2, 15% żółtego z apli lub barwiony w masie, kolor 1+1, 368 stron;
oprawa twarda: kolor 4+0, folia mat; szyta niŚmi;
nakład: 450 egz.
3) Jednego wydania Publikacji 3 z nadanym nr ISBN
Format: 165x240 mm;
papier środek: kreda mat 90 g/m2, kolor 1+1, 256 stron;
papier okładka: karton 300 g/m2, kolor 4+0, folia mat;
oprawa: szyta i klejona;
nakład: 400 egz.
4) Jednego wydania Publikacji 4 z nadanym nr ISBN
Format: 150x205 mm
papier środek: kreda błysk 150 g/m2, kolor 4+4, 40 stron;
papier okładka: kreda błysk 180 g/m2, kolor 4+4;
oprawa: szycie zeszytowe;
nakład: 500 egz.
5) Trzech wydaą Kalendarzyka kieszonkowego
Format: 60x90 mm
papier: kreda 300 g/m2, kolor 4+4, lakier UV, rogi zaokrąglone;
nakład: 1000 egz.
6) Trzech Zaproszeą 1
Format: 200x210 mm;
bigowanie (po złożeniu): 100x210 mm;
papier kreda mat 300 g/m2, kolor 4+4
nakład: 250 egz.
7) Dwóch wydaą Afiszy - plakatów
Format: 594x841mm;
papier: kreda błysk 150 g/m2, kolor 4+0;
nakład: 250 egz.
8) Dwóch Zaproszeą 2
Format: 297x105 mm;
bigowanie (po złożeniu): 148,5x105 mm;
papier: kreda mat 300 g/m2 + folia mat, kolor 4+4
nakład: 500 egz.
9) Dwóch wydaą Kartki okolicznościowej
Format: 300x150 mm;
bigowanie (po złożeniu): 150x150 mm;
papier kreda mat 350 g/m2 + folia mat + lakier UV wybiórczo, kolor 4+4;
nakład: 800 egz.
10) Jednego wydania Kalendarza ściennego jednodzielnego
Format: 640x440 mm składany do formatu 320x440 mm; główka i plecy stanowią całośŚ i posiadają indywidualny nadruk w pełnym kolorze 4+0, papier: jednostronnie kredowany, sztywny karton 350g/m2 mat/błysk + folia mat/błysk; kalendarium zrywalne to komplet składający siê z 12 arkuszy formatu 255x420 mm, usztywnionych kartonikiem od spodu, papier: offset 80 g/m2, drukowany jednostronnie, kolor 2+0. Kalendarz zakoączony listwą z zawieszką na krótkim boku z przesuwnym czerwonym plastikowym okienkiem wskazującym aktualną datê. Nakład 600 egz.
11) Jednego wydania Publikacji 5 z nadanym nr ISBN
Format: 210x297 mm;
papier środek: kreda błysk 150 g/m2, kolor 4+4, 20 stron;
papier okładka: kreda błysk/mat 300 g/m2, kolor 4+4, 4 strony;
oprawa: szycie zeszytowe;
nakład: 2000 egz.
12) Czterech wydaą Wizytówek
Format 50x90 mm
papier: karton 300 g/m2, kolor 4+0;
nakład: 250 egz.
13) Jednego wydania Mapy z nadanym nr ISBN
Format: 440x620 mm;
bigowanie (po złożeniu): 220x124 mm;
papier: kreda mat 130 g/m2, kolor 4+4;
nakład: 1000 egz.
14) Jednego wydania Broszury
Format: 600x210 mm;
bigowanie (po złożeniu): 100x210 mm;
papier: kreda mat 170 g/m2, kolor 4+4;
nakład: 2000 egz.
15) Jednego wydania Publikacji 6 z nadanym nr ISBN
Format: 210x210 mm;
papier środek: kreda mat/błysk 170 g/m2, kolor 4+4, 72 strony;
oprawa twarda + folia błysk, kolor 4+0, szyta nicią;
papier wyklejka: offset 120g/m2, kolor: 4+0;
nakład: 1000 egz.
16) Jednego wydania Publikacji 7 z nadanym nr ISBN
Format: 210x210 mm;
papier środek: kreda mat 150 g/m2, kolor 4+4, 48 stron;
papier okładka: kreda mat 300 g/m2 +folia mat, kolor 4+4, 4 strony;
oprawa: szycie zeszytowe;
nakład: 1500 egz.
17) Jednego wydania Publikacji 8 z nadanym nr ISBN
Format: 225x225 mm;
papier środek: kreda mat 200 g/m2, kolor 4+4, 24 strony;
papier okładka: kreda mat 300 g/m2 +lakier UV wybiórczo, kolor 4+4, 4 strony;
oprawa: szycie zeszytowe;
nakład: 1000 egz.
18) Jednego wydania Publikacji 9 z nadanym nr ISBN
Format: 150x210 mm;
papier środek: kreda mat/błysk 150 g/m2, kolor 4+4, 24 strony;
papier okładka: kreda mat/błysk 300 g/m2 + folia mat/błysk, kolor 4+4, 4 strony;
oprawa: szycie zeszytowe;
nakład: 1000 egz.
19) Jednego wydania Kalendarza ściennego jednoplanszowego
Format: A 2, jednoplanszowy
papier: kreda mat 250 g/m2, kolor 4+0 + okucie (listwowany)
nakład: 250 egz.
2. WielkośŚ przedmiotu zamówienia opisana w ust 1 stanowi jedynie podstawê do przygotowania ofert. Po podpisaniu umowy bêdzie ona każdorazowo uściślana w lokowanych zleceniach.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z niektórych wydawnictw.
4. Kod CPV: 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy.

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówieą Publicznych w dniu 24 stycznia 2013 roku numer ogłoszenia 34040-2013
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert czêściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówieą uzupełniających.

6. Termin wykonania zamówienia:
Wykonanie zamówienia do dnia 31 grudnia 2013 roku

7. Warunki udziału w postêpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postêpowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca winien przedłożyŚ wraz z ofertą nastêpujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postêpowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 PZP wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,;
2) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbêdnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert w postêpowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna realizacjê przez Wykonawcê usługi druku odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia o wartości łącznej minimum 50.000,00 zł ⏓ wg wzór stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postêpowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyŚ wraz z ofertą nastêpujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postêpowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrêbne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiêcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznik nr 2 do SIWZ);
3) wykazanie warunków udziału w postêpowaniu.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:
a) publikacji książkowej, o objêtości min. 250 stron, zawierającej ilustracje czarno-białe i kolorowe;
b) kalendarza ściennego jednodzielnego;
c) 1 egz. plakatu.
4. Ponadto Wykonawca, zobowiązany jest załączyŚ dokumenty, z których wynikaŚ bêdzie, iż osoba, która podpisała ofertê jest osobą do tego upoważnioną.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibê lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibê lub miejsce zamieszkania, potwierdzająco odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siê o zamówienia.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 powinny byŚ wystawione nie wcześniej niż 6 miesiêcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibê lub miejsce zamieszkania, nie wydaje siê dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastêpuje siê je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibê lub miejsce zamieszkania. Wymóg ust. 6 stosuje siê odpowiednio.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcê mającego siedzibê lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwróciŚ siê do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibê lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbêdnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
9. W przypadku oferty składanej przez dwa i wiêcej podmiotów, każdy podmiot z osobna zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, wystawionych indywidualnie na ten podmiot, określonych w ust. 2. Pozostałe wymagane dokumenty podmioty te mogą złożyŚ wspólnie.
10. Ocena spełnienia przez Wykonawcê warunków udziału w postêpowaniu nastąpi poprzez analizê dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postêpowaniu metodą ⏞spełnia - nie spełniaâŹ.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający odstêpuje od wymogu złożenia przez Wykonawcê wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o nastêpujące kryteria oraz ich wagê:
cena przedmiotu zamówienia:   70%,
jakośŚ druku:                                 30%.
Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane bêdą punkty według nastêpujących zasad:
Sposób obliczenia punktów w kryterium cena:
                      cena najniższej złożonej oferty
Cena: PC = -------------------------------------------- x 100 x 70 %
                             cena badanej oferty

gdzie, PC oznacza ilośŚ punktów w kryterium cena

Sposób obliczenia punktów w kryterium jakośŚ druku:
                                                      D1 + D2
JakośŚ druku: PD = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 30 %
                                 ilośŚ pkt oferty z najwiêkszą ilością pkt

gdzie, PD oznacza ilośŚ punktów w kryterium jakośŚ druku wykonawcy przy ocenie jakości materiałów oraz sposobie i trwałości druku.
D1 ⏓ ocena jakości materiałów tj. D1= (d1+d2+d3)
D2 ⏓ ocena sposobu i trwałości materiałów tj. D2=(d1+d2+d3)
Punktacja w kryterium jakośŚ druku wykonawcy przy ocenie jakości materiałów oraz sposobie i trwałości druku:
Ocena jakości wydruku wykonawcy odbywaŚ siê bêdzie na podstawie przedłożonych publikacji załączonych do oferty określonych w rozdziale VI ust.3 SIWZ.

 jakośŚ materiałówsposób i trwałośŚ druku   
d1) publikacja książkowa          
max 10 punktów      max 25 punktów
d2) kalendarz ścienny            max 10 punktów          max  25 punktów
d3) 1 egz. plakatu                              
max 5 punktów             max 25 punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilośŚ punktów (suma punktów) w kryteriach cena i jakośŚ materiałów oraz sposób i trwałośŚ druku Wykonawcy.

10. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składaŚ w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, pok. nr 01 (Biuro Obsługi Interesanta) do dnia 1 lutego 2013 roku do godz. 10.00.
2. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeŚ do Zamawiającego na adres i w terminie wskazanym w ust.1.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, pok. 206, dnia 1 lutego 2013 roku o godz. 10.30 . Otwarcie ofert jest jawne.
4. Wykonawcy mogą uczestniczyŚ w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
11. Termin związania z ofertą: 30 dni.
12. Zamawiający nie zamierza zawrzeŚ umowy ramowej, ustanowiŚ dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu.

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5


Wersja do druku


Liczba odsłon:  804

Treść wytworzył(a): Andrzej Bury Wicestarosta, 2013-01-24 12:57:00

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2013-01-24 14:51:58

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-01-24 14:51:03