Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440053

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
Al. Sienkiewicza 20
76-200 Słupsk
tel. (59) 841-43-11
fax.(59) 841-01-96
Strona BIP: http://bip.pcpr.slupsk.pl/
e-mail: sekretariat@pcpr.slupsk.pl

Podstawą struktury organizacyjnej Centrum są samodzielne jedno i  dwuosobowe stanowiska pracy, realizujące merytoryczne zadania jednostki. Wszystkie stanowiska pracy wchodzące w skład struktury organizacyjnej pracują w oparciu o indywidualne plany pracy oraz  zakresy obowiązków i odpowiedzialności ustalone przez Dyrektora. W ramach struktury organizacyjnej Centrum funkcjonują nastêpujące stanowiska pracy:

1) Dyrektor jednostki Urszula  Dąbrowska dyrektor@pcpr.slupsk.pl

2) Zespół organizacyjny: (symbol OR)
Samodzielny referent: Martyna Radzik
sekretariat@pcpr.slupsk.pl
Administrator: Katarzyna Kamiąska
k.kaminska@pcpr.slupsk.pl
Kierowca / konserwator: Gabriel Æmil

3) Zespół Finansowo - Ksiêgowy: (symbol FK)
Główny Ksiêgowy: Anna Grudziąska
a.grudzinska@pcpr.slupsk.pl
Starszy Ksiêgowy: Iwona Garbacz
i.garbacz@pcpr.slupsk.pl

4) Zespół ds. świadczeą i pomocy specjalistycznej: (symbol PS)
Starszy pracownik socjalny: Danuta Marzec
d.marzec@pcpr.slupsk.pl
Specjalista: Alicja Kreft
a.kreft@pcpr.slupsk.pl
Specjalista: Magdalena Jurek
m.konecka@pcpr.slupsk.pl
Pracownik socjalny: Daria Kleszczyąska
d.kleszczynska@pcpr.slupsk.pl
Psycholog: Anna Mróz

5) Zespół ds. pieczy zastêpczej: (symbol PZ)
Starszy specjalista pracy z rodziną: Emilia Woźniak
e.wozniak@pcpr.slupsk.pl
Specjalista pracy z rodziną: Anna Sielska
a.sielska@pcpr.slupsk.pl
Koordynator rodzinnej pieczy zastêpczej: Ewa Bibrowska
e.bibrowska@pcpr.slupsk.pl
mł. koordynator rodzinnej pieczy zastêpczej Joanna Michalczyk
j.michalczyk@pcpr.slupsk.pl
mł. koordynator rodzinnej pieczy zastêpczej Alicja Skrzeczyna
a.skrzeczyna@pcpr.slupsk.pl
mł. koordynator rodzinnej pieczy zastêpczej Aleksandra Rynkiewicz a.rynkiewicz@pcpr.slupsk.pl
 
6) Zespół rehabilitacji osób niepełnosprawnych: (symbol ON)
Starszy specjalista: Justyna Rudowska - Błażek
j.blazek@pcpr.sluspk.pl
Starszy specjalista: Małgorzata Wardziak
m.wardziak@pcpr.slupsk.pl

7) Zespół ds. realizacji projektów:
Koordynator projektu Katarzyna Kamiąska
k.kaminska@pcpr.slupsk.pl
Koordynator projektu Kamila Kieraś

8) Radca obsługi prawnej: (symbol OP)

 


Nazwy prowadzonych rejestrów


Zespół organizacyjny:
1.Rejestr wydanych delegacji
2.Rejestr wysłanej korespondencji pocztowej - pocztowa książka nadawcza
3.Rejestr procedur kontroli zarządczej w PCPR
4.Rejestr upoważnieą udzielonych przez Dyrektora PCPR
5.Rejestr zarządzeą Dyrektora PCPR
6.Książka kontroli
7.Rejestr zwolnieą lekarskich
8.Rejestr urlopów pracowników
9.Rejestr wydanych legitymacji służbowych
10.Rejestr pieczêci
11.Rejestr umów i porozumieą
12.Rejestr skarg i wniosków
13.Ewidencja druków ścisłego zarachowania
14.Książka druków ścisłego zarachowania - karty drogowe.

Zespół Finansowo - Ksiêgowy:
Ksiêga środków trwałych.

Zespół ds. świadczeą i pomocy specjalistycznej:
1.Rejestr skierowaą do  placówki opiekuączo - wychowawczej w Ustce - 
    Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom".
2.Rejestr porozumieą zawartych pomiêdzy powiatami w sprawie 
    umieszczenia dzieci w placówkach opiekuączo - wychowawczych.
3.Rejestr  decyzji dotyczących  Domów Pomocy Społecznej - odpłatnośŚ i 
    decyzje w sprawie umieszczenia.
4.Rejestr decyzji w sprawie pomocy dla pełnoletnich wychowanków 
    opuszczających rodziny zastêpcze bądź placówki opiekuączo - wychowawcze.
5.Rejest decyzji w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach.

Zespół ds. pieczy zastêpczej:
1.Bieżąca pomoc pieniêżna dla rodzin.
2.Listy wypłat dla rodzin zastêpczych i pełnoletnich wychowanków 
   rodzin zastêpczych.
3.Kontrole, wizytacje i sprawozdania do sądu dotyczące rodzin zastêpczych.
4.OdpłatnośŚ rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastêpczych.
5.Inne sprawy dotyczące rodzin zastêpczych i pełnoletnich wychowanków 
   rodzin zastêpczych (korespondencja).
6.Pomoc społeczna, środowiskowa (interwncje, wywiady, przekazywanie spraw).
7.Sprawy organizacyjne.

Zespół rehabilitacji osób niepełnosprawnych:
1.Rejestr wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier 
   architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu siê.
2.Rejestr wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON turnusów 
   rehabilitacyjnych.
3.Rejestr wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON sprzêtu 
   rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.
4.Rejestr wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON sprzêtu 
    rehabilitacyjnego dla osób fizycznych prowadzących działalnośŚ 
   gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej.
5.Rejestr wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, 
   rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
6.Rejestr wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON przedmiotów 
   ortopedycznych i środków pomocniczych.
7.Rejestr umów o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier 
   architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu siê.
8.Rejestr umów o dofinansowanie ze środków PFRON sprzêtu 
   rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.
9.Rejestr umów o dofinansowanie ze środków PFRON sprzêtu 
   rehabilitacyjnego dla osób fizycznych prowadzących działalnośŚ 
   gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
   nieposiadających osobowości prawej.
10.Rejestr umów o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, 
   rekreacji i turystyki osób niepełnosprwnych.
Procedury załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - link do BIP PCPR

strona główna Centrum: www.pcpr.slupsk.pl


Wersja do druku


Liczba odsłon:  17871

Treść wytworzył(a): Martyna Radzik- PCPR w Słupsku, 2013-01-21 11:58:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2013-01-21 12:09:34

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-01-21 12:09:06