Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440007

Dom Pomocy Społecznej
Machowino 53
76-270 Ustka
tel./fax (59) 846 12 92

Strona BIP:
http://dpsmachowino.mojbip.pl
e-mail: dps_machowino@wp.pl

Dyrektor DPS: mgr Ewa Młynarczyk


Procedury załatwiania spraw

I. 1. Przy pisemnym załatwieniu sprawy stosuje siê nastêpujące formy:
1) odrêczną,
2) korespondencyjną,
3) inną (np. przy użyciu pieczêci z odpowiednim tekstem, na formularzu).
2. Forma odrêczna jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu przez pracownika administracji, po zarejestrowaniu sprawy ⏓ bezpośrednio na otrzymanym piśmie ⏓ zwiêzłej odpowiedzi załatwiającej sprawê, lub na sporządzeniu na nim odrêcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia.
3. Forma korespondencyjna polega na sporządzeniu przez pracownika administracji projektu pisma załatwiającego sprawê.

II. 1. Załatwianie spraw może byŚ:
1) tymczasowe ⏓ gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postêpowania wyjaśniającego,
2) ostateczne ⏓ gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawê co do jej istoty (merytorycznie) albo w inny sposób koączy sprawê w danej instancji.

III. Przy sporządzaniu kopii pisma lub dokumentu należy umieściŚ pod tekstem z lewej strony klauzulê: ⏞Stwierdzam zgodnośŚ z oryginałemâŹ, a także datê, podpis i stanowisko służbowe osoby stwierdzającej zgodnośŚ treści.

IV. 1. Pracownicy administracji załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawê załatwia siê oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku.

Wersja do druku


Liczba odsłon:  3116

Treść wytworzył(a): Dorota Lachowicz DPS Machowino, 2009-11-24 14:23:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Górak, 2011-09-20 09:25:20

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2009-12-15 09:16:50