Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440054

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku

ul. Fabryczna 1
76-200 Słupsk
tel./fax (59) 845-60-85
Strona WWW:
http://poradnia.slupsk.pl/
Strona BIP: http://pppslupsk.mojbip.pl

e-mail: pppslupsk2@interia.pl, jzkam@interia.pl

Dyrektor: Jolanta Kamiąska

Nazwy prowadzonych rejestrów:

- Ksiêga główna stanowiąca rejestr diagnozowanych dzieci i młodzieży i rodzaje udzielonej pomocy, w wersji papierowej i elektronicznej (program Poradnia P-P firmy Progman).
- Rejestr skarg i wniosków.
- Rejestr wniosków rodziców/opiekunów prawnych o przeprowadzenie badaą diagnostycznych, wydanie opinii, orzeczenia, objêcie dziecka różnymi formami pomocy - w wersji elektronicznej (program Kancelaria firmy Arisco).
- Rejestr wypadków przy pracy.
- Rejestr osób z chorobami zawodowymi i podejrzeniami chorób zawodowych.
- Rejestr wydanych upoważnieą i pełnomocnictw.
- Rejestr zaświadczeą o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopieą nauczyciela kontraktowego.
- Ksiêga kontroli.
- Ksiêga korespondencyjna.
- Rejestr zarządzeą własnych dyrektora poradni.
- Rejestr pieczątek.

Procedury załatwianych spraw:

Wszystkie sprawy załatwiane są na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych, w kolejności wpływu.

Wersja do druku


Liczba odsłon:  3574

Treść wytworzył(a): Jolanta Kamiąska - Dyrektor PPP w Słupsku, 2008-11-23 09:48:00

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2009-11-23 14:47:41

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2009-11-23 14:45:19