Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440054

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

ul. Fabryczna 1
76-200 Słupsk
tel. (59) 845-67-81, fax (59) 845-67-18
Dyrektor PUP:
Janusz Chałubiąski

Strona BIP: http://pup.slupsk.ibip.pl
e-mail: gdsl@praca.gov.pl

Obsługa Bezrobotnych
76-200 Słupsk, ul. Leszczyąskiego 8
tel. (59)845-75-01, fax. (59)845-75-00

Filia w Ustce
76-270 Ustka
ul. Kosynierów 9
tel. (59)814-46-48, (59) 815-57-70

Kierownik Filii: Barbara Szymaąska


Nazwy prowadzonych rejestrów

1. Rejestr rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.
2. Rejestr archiwalny bezrobotnych i poszukujących pracy.
3. Rejestr bezrobotnych ⏓ Filia w Ustce.
4. Rejestr pobranych dokumentów z archiwum PUP.
5. Kartoteka aktywnych kart bezrobotnych i poszukujących pracy.
6. Kartoteka archiwalnych kart bezrobotnych i poszukujących pracy.
7. Kartoteka potwierdzeą bezrobotnych do podjêcia pracy.
8. Rejestr pism poufnych.
9. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
10.Rejestr umów w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjêcie działalności gospodarczej.
11.Rejestr bezrobotnych skierowanych do projektu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ⏓ Działanie 1.2 i 1.3.
12.Rejestr bezrobotnych, którym refundowane są koszty dojazdów do pracy, dodatki aktywizacyjne oraz stypendia za kontynuowanie nauki.
13.Kartoteka zwrot nienależnych świadczeą ⏓ windykacje.
14.Kartoteka potrącenia alimentacyjne.
15.Rejestr spraw sądowych.
16.Rejestr wydanych decyzji zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
17.Rejestr skarg i wniosków.
18.Rejestr zwolnieą lekarskich.
19.Rejestr pracowników.
20.Rejestr wydanych upoważnieą do przetwarzania danych osobowych i obsługi systemu informatycznego oraz oświadczeą upoważnionych osób.
21.Rejestr zezwoleą na pracê poza godzinami pracy ustalonymi w ⏞Regulaminie Pracy PUP w SłupskuâŹ.
22.Rejestr korespondencji wychodzącej.
23.Rejestr nie podjêtych świadczeą.
24.Rejestr zwrotów z rachunków bankowych.
25.Rejestr wprowadzonych rachunków bankowych.


Procedury załatwiania spraw

Postêpowanie w indywidualnych sprawach rozpoczyna siê z chwilą złożenia podania lub wniosku. Postêpowanie może rozpocząŚ siê także z urzêdu.
Wniesienie podania do urzêdu może nastąpiŚ droga pisemną, za pomocą faksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.
Sprawy załatwiane są bez zbêdnej zwłoki, w kolejności wpływu. Jeżeli do rozstrzygniêcia sprawy potrzebne jest przeprowadzenie postêpowania wyjaśniającego, Urząd powinien rozpatrzyŚ sprawê w ciągu miesiąca, a w wyjątkowych przypadkach (gdy sprawa jest skomplikowana) w ciągu dwóch miesiêcy. Nie należy tu wliczaŚ okresów opóźnieą z przyczyn niezależnych od organu.
O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie Urząd musi zawiadomiŚ strony i podaŚ przyczyny zwłoki wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


Wersja do druku


Liczba odsłon:  24042

Treść wytworzył(a): B.Białożyąska PUP Słupsk, 2009-11-18 14:42:00

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2009-11-20 08:33:08

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2009-11-20 08:32:22