Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1438152
INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art.25c, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) nastêpujące osoby:

⏠radny,
⏠członek zarządu powiatu,
⏠sekretarz powiatu,
⏠skarbnik powiatu,
⏠kierownik jednostki organizacyjnej powiatu,
⏠osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną,
⏠osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty.

obowiązane są do złożenia:

a) oświadczenia majątkowego,

b) oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, jeżeli działalnośŚ ta wykonywana jest na terenie powiatu słupskiego; umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków, jeżeli umowy te zawarte zostały z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostêpnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących; zatrudnieniu na terenie powiatu słupskiego w jednostce organizacyjnej, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczêli świadczyŚ pracê lub wykonywaŚ czynności zarobkowe na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji ma powiat słupski.

Zgodnie art. 25d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości.
Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostêpniane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Wszystkie oświadczenia przechowywane są u Pełnomocnika Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Starostwo Powiatowe w Słupsku pok. 233.

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego:

Przewodniczący Rady Powiatu
Radni
Członkowie Zarządu
Sekretarz Powiatu
Skarbnik Powiatu
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu
Osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Wersja do druku


Liczba odsłon:  17607

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2010-05-21 11:32:03

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2010-05-21 11:19:39