Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1447506
INFORMACJE OG?LNE

Zgodnie z art.25c, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz?dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) nastêpuj?ce osoby:

â???? radny,
â???? cz?onek zarz?du powiatu,
â???? sekretarz powiatu,
â???? skarbnik powiatu,
â???? kierownik jednostki organizacyjnej powiatu,
â???? osoba zarz?dzaj?ca i cz?onek organu zarz?dzaj?cego powiatow? osob? prawn?,
â???? osoba wydaj?ca decyzje administracyjne w imieniu starosty.

obowi?zane s? do z?o?enia:

a) o?wiadczenia maj?tkowego,

b) o?wiadczenia o dzia?alno?ci gospodarczej prowadzonej przez ich ma??onka, je?eli dzia?alno??? ta wykonywana jest na terenie powiatu s?upskiego; umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich ma??onk?w, je?eli umowy te zawarte zosta?y z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotycz? stosunk?w prawnych wynikaj?cych z korzystania z powszechnie dostêpnych us?ug lub ze stosunk?w prawnych powsta?ych na warunkach powszechnie obowi?zuj?cych; zatrudnieniu na terenie powiatu s?upskiego w jednostce organizacyjnej, zwi?zku jednostek samorz?du terytorialnego albo rozpoczêli ?wiadczy?? pracê lub wykonywa?? czynno?ci zarobkowe na innej podstawie w sp??kach handlowych, w kt?rych co najmniej 50% udzia??w lub akcji ma powiat s?upski.

Zgodnie art. 25d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz?dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) informacje zawarte w o?wiadczeniu maj?tkowym s? jawne, z wy??czeniem informacji o adresie zamieszkania sk?adaj?cego o?wiadczenie oraz miejscu po?o?enia nieruchomo?ci.
Jawne informacje zawarte w o?wiadczeniach maj?tkowych s? udostêpniane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w S?upsku.

Wszystkie o?wiadczenia przechowywane s? u Pe?nomocnika Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Starostwo Powiatowe w S?upsku pok. 233.

Wykaz os?b zobowi?zanych do z?o?enia o?wiadczenia maj?tkowego:

Przewodnicz?cy Rady Powiatu
Radni
Cz?onkowie Zarz?du
Sekretarz Powiatu
Skarbnik Powiatu
Osoby wydaj?ce decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu
Osoba zarz?dzaj?ca i cz?onek organu zarz?dzaj?cego powiatow? osob? prawn?

Wersja do druku


Liczba odsłon:  18137

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2019-10-30 17:02:36

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2010-05-21 11:32:03