Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440062

Aneks do Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych na drogach powiatowych zawartego w dniu 15 maja 2006 r. pomiêdzy Powiatem Słupsk a Gminą Słupsk [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie pomocy finansowej na realizacjê robót drogowych na sieci dróg powiatowych pomiêdzy Powiatem Słupskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Zdzisław Kołodziejski Przewodniczący Zarządu, Sławomir Ziemianowicz Członek Zarządu , a Gminą Ustka, którą reprezentuje Wójt Tomasz Wszółkowski [...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie organizacji zajêŚ praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku pomiêdzy Powiatem Słupskim, reprezentowanym przez Starostê Słupskiego w osobie Pana Zdzisława Kołodziejskiego, Wicestarosty Pana Sławomira Ziemianowicza, a Gminą Miejską Słupsk reprezentowaną przez Andrzeja Obecnego - Zastêpcê Prezydenta Miasta Słupska, Andrzeja Kaczmarczyka - Sekretarza Miasta[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 12 kwietnia 2006 roku pomiêdzy Powiatem Słupskim, reprezentowany przez Starostê Słupskiego w osobie Pana Zdzisława Kołodziejskiego, Wicestarosty Pana Sławomira Ziemianowicza; a Powiatem Tczewskim reprezentowanym przez Starostê Tczewskiego w osobie Pana Marka Modrzejewskiego, Wicestarostê Pana Mariusza Wiórka[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 10 kwietnia 2006 roku pomiêdzy Powiatem Słupskim, reprezentowany przez Starostê Słupskiego w osobie Pana Zdzisława Kołodziejskiego, Wicestarosty Pana Sławomira Ziemianowicza; a Gminą Miejską Ustka reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Ustka w osobie Pana Jacka Graczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Urszuli Pietrasiewicz[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 24 stycznia 2006 roku pomiêdzy Powiatem Słupskim, zwanym dalej jako "powiat prowadzący" reprezentowany przez Starostê Słupskiego w osobie Pana Zdzisława Kołodziejskiego, Wicestarosty Pana Sławomira Ziemianowicza; a Gminą Miejską Słupsk reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Słupsk w osobie Pana Macieja Kobyliąskiego[...] wiêcej>>

Porozumienie z dnia 1 stycznia 2006 roku pomiêdzy Miastem Słupsk na prawach powiatu reprezentowane przez Prezydenta Miasta Słupska w osobie Pana Macieja Kobyliąskiego ; a Powiatem słupskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Pana Zdzisława Kołodziejskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pana Sławomira Ziemianowicza - Członka Zarządu, zostało zawarte porozumienie nastêpującej treści: Przedmiotem porozumienia jest sprawa obsługi mieszkaąców powiatu słupskiego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.[...] wiêcej>>

P O R O Z U M I E N I E POWIATU SŁUPSKIEGO oraz GMINY SŁUPSK.[...] wiêcej>>


Wersja do druku


Liczba odsłon:  4902

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2010-04-19 13:18:53

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2007-11-05 12:34:01