Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta
Starostwo Powiatowe
Podstawy prawne działania powiatu
Statut Powiatu Słupskiego
Regulamin Organizacyjny
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Procedury i Wnioski
System Zarządzania Jakością
Informacje o Wydziałach
Sposób Załatwiania Spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka Spraw
Dla niesłyszących   

MENU PODMIOTOWE

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

MENU TEMATYCZNE
Majątek powiatu
Budżet powiatu

Uchwały Rady Powiatu
Projekty Uchwał Rady Powiatu
Protokoły z sesji Rady Powiatu
Protokoły z komisji Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Sprawozdania z działalności Zarządu
Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów
Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
Zarządzenia Starosty
Serwis Dziennika Ustaw
Serwis Monitora Polskiego
Serwis Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
Zbiór aktów prawa miejscowego

Sposób stanowienia aktów prawnych
Projekty aktów normatywnych

Oświadczenia majątkowe
Strategie i plany rozwoju
Protokoły z kontroli
Plany kontroli
Kontrola zarządcza
Porozumienia zawierane przez powiat
Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska
Biuro Rzeczy Znalezionych
Organy Opiniodawczo - Doradcze
Przetargi
Ogłoszenia
Ogłoszenia-nieruchomości
Oferty pracy
Opłaty skarbowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady dostêpu do informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP
Ankieta oceny usług
Kodeks Etyki i ankiety
Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego do roku 2011
Zawiadomienia i Decyzje
Środowisko
Nowy System Informacji O Środowisku
System Informacji O Środowisku
Wybory Samorządowe 2010
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba odwiedzin: 1440053

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
ul. Wróblewskiego 5
76 - 270 Ustka
tel. (59)8144049, fax (59) 8147461

Strona BIP http://www.bursa-ustka.infocity.pl

Sekretariat wew. 22
e-mail: bursa_ustka2@op.pl
Dyrektor - Jolanta Wójtowicz wew. 28
e-mail: bursa_ustka@op.pl
Kierownik - Grażyna Słomka wew. 27
Główna ksiêgowa - Aneta Zieliąska wew. 22
e-mail: bursa_ustka3@op.pl


Dyrektor placówki: mgr Jolanta Wójtowicz

Nazwy prowadzonych rejestrów:

1. Rejestr wydanych świadectw;
2. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
3. Rejestr wydanych zaświadczeą dla uczniów
4. Rejestr nieobecności w pracy
5. Rejestr faktur wpływających
6. Rejestr faktur sprzedaży
7. Rejestr umów
8. Rejestr wydanych delegacji
9. Rejestr zatrudnionych nauczycieli
10. Rejestr zatrudnionych pracowników administracji i obsługi
11. Rejestr skarg i wniosków
12. Rejestr upoważnieą i pełnomocnictw
13. Rejestr zarządzeą dyrektora
14. Ksiêga zastêpstw
15. Ksiêga absolwentów
16. Ksiêga uczniów
17. Ksiêga kontroli
18. Rejestr kancelaryjny
19. Rejestr druków ścisłego zarachowania
20. Ksiêga zbiorów bibliotecznych
21. Ksiêga inwentarzowa
22. Ksiêga wyjśŚ
23. Rejestr wypadków

Procedury załatwiania spraw:

Zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów, uwzglêdniając kolejnośŚ wpływu.

Wersja do druku


Liczba odsłon:  6698

Treść wytworzył(a): Jolanta Wójtowicz Dyrektor MOS w Ustce, 2009-11-20 12:22:00

Treść wprowadził(a):  Sebastian Wójcik, 2009-11-23 10:05:41

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2009-11-23 10:05:09